Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, gir uttrykk for bekymring om situasjonen i norske sykehjem! Det som er utgangspunktet denne gangen, er at det forekommer utstrakt vold i norske sykehjem. Vold pasient mot pasient, pasient mot pleier og til og med pleier mot pasient. Dette gjelder fysisk vold!

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport om dette. Den bekrefter at omfanget av overgrep og forsømmelser er et omfattende problem i norske sykehjem. Det er fortsatt slik at hendelser blir oversett. Ledere mangler kunnskap om saken og avvikssystemene fungerer ikke godt nok. Underbemanningen gjør at de ansatte ikke får utført den eldreomsorgen som er nødvendig!

Déjà vu – vi synes å kjenne oss igjen. Så langt tilbake som 2015 hadde vi et temamøte med sosionom Ingegerd Espås som foredragsholder. Formålet var å få folk til å forstå at vold mot eldre, enten det var i institusjoner eller i andre omgivelser, var et utbredt problem. Siden har vi skrevet flere artikler i Senioravisa om denne saken!

Vår hovedkonklusjon var at en hovedgrunn til problemet var at grunnbemanningen i sykehjemmene var altfor lav. For dårlig kompetanse var en annen del av problemet.

Nå, seks år etter, synes det som tiden har stått stille!

Konklusjonene i dag er helt i tråd med det vi tidligere kom frem til. Altså skulle de siste undersøkelser ikke by på overraskelser. Helse- og omsorgsmyndighetene står midt oppe i et betydelig problem, underbemanning på sykehjemmene, som kommer til å eskalere i årene som kommer. Det er gjort beregninger som viser at vi i årene frem til 2030 kommer til å mangle 30.000 sykepleiere. Det representerer en utfordring av dimensjoner for helse- og omsorgsmyndighetene.

Les også

Hvorfor slår, sparker, spytter og truer pasienter/beboere på sykehjemmene i Fredrikstad?

Så langt har sentrale myndigheter og kommune ikke kommet stort lenger enn at flere eldre vil måtte bo hjemme og bli betjent av hjemmesykepleiere. Samtidig ser de for seg store innsparinger ved innføring av ny velferdsteknologi. Det beste vi kan si om dette, er at det er mer strutsepolitikk enn noe annet. Det kommer ikke til å være tilstrekkelig til å betjene den store økningen i pleietrengende som følger eldrebølgen!

Det som trengs er store nok bevilgninger for å kunne sikre utdannelse og ansettelse av det nødvendige antallet sykepleiere og helsearbeidere. Det krever mot av de ansvarlige myndigheter til å fremme krav om de betydelige bevilgninger som er nødvendig. Forsøk på å skyve problemet foran seg er dømt til å mislykkes.

Det blir spennende å se hvordan og i hvilken grad Helsedirektoratets rapport blir fulgt opp!