Statsbudsjettet 2018

SMS: FBTIPS til 2005 Telefon: 02303 tips@f-b.no Send video

Torsdag 12. Oktober 2017

14:21

Ankomstsenteret i Råde opprettholdes og videreutvikles.

Arbeidsmodellen på mottakssenteret i Råde skal videreføres og videreutvikles i 2018, ifølge budsjettforslaget til Justis- og beredskapsdepartementet. En vesentlig del av asylsøknadene skal kunne avgjøres i løpet av ankomstfasen, mens asylsøkeren befinner seg i et ankomstsenter.

Dette vil i mange tilfeller kunne spare både saksbehandlingstid og kostnader, samt korte ned tiden til bosetting eller retur.

 

Det foreslås å legge til rette for en samlokalisering av UDI og politiet i den innledende asylfasen. Tilstedeværelse av begge etatene, og forbedring av saksflyten i den innledende asylfasen, kan gi store gevinster knyttet til bl.a. reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og raskere bosetting.

 

Gitt dagens nivå på antall asylsøkere, innebærer en videreføring av ankomstsenterfunksjonen på Østlandet at et slikt senter vil drives med til tider et betydelig antall tomme plasser. Regjeringen mener likevel det er viktig å sikre tilstrekkelig beredskap i den innledende asylfasen.

 

Ankomstsenteret i Råde får en bevilgning på 0,2 mill. kroner som skal dekke kostnader knyttet til lagring av telt, senger og annet materiell.

13:44

Regjeringen vil bruke 70 millioner kroner i 2018 på å styrke yrkesfagene i videregående skole og ved fagskolene. 32 millioner kroner skal gå til 638 nye studieplasser ved fagskolene. Midlene er en del av en opptrappingsplan over to år på 150 millioner kroner der målet er å opprette til sammen 1.275 nye studieplasser. – Norsk arbeidsliv vil trenge mange med utdanning i yrkesfag i årene som kommer. Fagarbeidere er viktige for norsk konkurranseevne, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).  Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er fornøyd med satsingen.

13:39

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for dagpenger og kutte antall plasser på ledighetstiltak i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det liker LO dårlig.

Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger. Nå vil regjeringen stramme inn reglene for dagpenger ved at det fra 2018 ikke skal være mulig å samle opp inntjening over tre år i beregningen av dagpenger. Dermed må man ha tjent minst 1 G i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsløshetstrygd.

13:25

NRK-lisensen økes med 55 kroner neste år og pressestøtten kuttes. Det siste skaper sterke reaksjoner. Regjeringen vil kutte pressestøtten med 25,7 millioner kroner. Samtidig skal det settes av 7 millioner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner, går det fram av regjeringens budsjettforslag for 2018.

Både Journalistlaget og Redaktørforeningen betegner kuttene som dramatiske.

13:18

Norsk elbilforening er på ingen måte fornøyd med forslaget til statsbudsjett. - Regjeringen ignorerer fullstendig Stortingets vedtak i det budsjettet de i dag presenterer, og velger i stedet å fjerne flere av fordelene for nullutslippsbiler, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu. - Vi risikerer danske tilstander med kollaps i elbilmarkedet selv med tilsynelatende små endringer. Elbilmarkedet er svært sårbart og trenger fortsatt starthjelp for å komme opp på et nivå hvor elbiler er fullt ut konkurransedyktige med fossile alternativer, sier Bu.

13:02

Høgskolen i Østfold opplever en god vekst i tildelingen over årets statsbudsjett. Høgskolens totale tildeling over statsbudsjettet er på 639 millioner kroner og realveksten i budsjettet er på tre prosent.– Den gode veksten i budsjettet skyldes at høgskolen har levert spesielt godt på viktige områder, mener rektor Hans Blom. Departementet følger opp fjorårets tilleggsbevilgning til institusjonene som innfører nye 5-årige masterbaserte lærerutdanninger. Høgskolen mottar to millioner til dette.

12:04

NHO-sjefen er også glad for at det settes av 223 millioner kroner til videre planlegging av de to InterCity-prosjektene Haug-Seut og Seut-Sarpsborg på Østfoldbanen. - Det er positivt at regjeringen har bevilget 3,8 milliarder kroner til InterCity-prosjektet og at viktige samferdselsprosjekter i Østfold får penger til å starte. Samtidig må vi følge nøye med og sørge for at prosjektene ikke blir utsatt og at det bevilges nok penger ved neste statsbudsjett også, sier Roald Gulbrandsen. 

12:00

Regiondirektør for NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, mener forslaget til statsbudsjett er godt nytt for næringslivet her i fylket. - Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser. Skatten er uforutsigbar og er et hinder for nyetableringer i Østfold og en stor ulempe for etablerte lokalbedrifter. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter, sier Gulbrandsen.

11:48

Regjeringen vil ikke øke barnetrygden, men holder den på dagens nivå. Satsen for barnetrygden holdes fast på 970 kroner i måneden, viser forslaget til statsbudsjett for 2018.

Barnetrygden har dermed verken økt eller blitt prisjustert på 22 år. Også i 1996 var barnetrygden på 970 kroner.

11:47

Dyrere for sigaretter og snus

Dette blir avgiftsendringene i 2018:

  • Snus og skråtobakk: Avgiftene økes med 1,9 prosent. Det er opp fra 103 til 105 kroner per 100 gram.
  • Sigarer, sigaretter og røyketobakk: Avgiftene økes 1,6 prosent, opp fra 255 til 259 kroner per 100 gram.
  • I tillegg ønsker regjeringen å øke avgiften for sigarettpapir med 1,5 prosent.

11:15

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir 30,6 milliarder kroner til Statens vegvesens ansvarsområder. Det er en økning på 357 millioner, eller en drøy prosent over 2017-budsjettet. - Dette er et solid riksvegbudsjett. Vi holder trykket på pågående veganlegg og arbeidet med å sikre tunnelene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

11:14

Jernbaneutbygging skal gi to tog i timen og mulighet for fire per time i rushtiden.  

Samferdselsdepartementet skriver følgende: "Østfoldbanen – Ferdigstille dobbeltspor til Fredrikstad (Seut) i 2024 og Sarpsborg i 2026. Tiltakene på strekningen frem til 2026 skal gi en reisetid på om lag 50 minutter til Fredrikstad og muliggjøre to tog i timen i grunnrute og fire tog i timen i rush. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner utvikles til moderne knutepunkter."

 

Halden får først dobbeltspor i 2034. Reisetiden Oslo-Halden blir på omtrent 1 time og 10 minutter og mulighet for to tog i timen i grunnrute

11:07

Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019. For å forberede dette foreslår regjeringen å øke bevilgningen til screening med 18 millioner kroner i 2018.

– Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

 

11:05

Regner med at Simo- Ørebekk kan åpnes i juni neste år. Regjeringen gir penger til å fullføre Simo-Ørebekk neste år.

Antatt kostnad for den 1,4 kilometer lange veistrekningen, med gang- og sykkelvei og nytt kryss i to plan, er 807 millioner kroner.

Prognosen lyder på 757 millioner kroner.

11:03

Nå skal også gutter få HPV-vaksine.

Regjeringen foreslår 7,6 millioner kroner til å innføre tilbud om HPV-vaksine til gutter på 7. trinn fra og med skoleåret 2018/19.

11:02

Undergang ved Rakkestadsvingen

Regjeringen vil sette av penger til å bygge undergang ved Rakkestadsvingen på riksvei 110 neste år.

I Sarpsborg kommune skal det bygges gang- og sykkelvei langs E6 fra Sandbakken til Skjeberg.

11:00

Forsøplingen i havet er et stort problem, og regjeringen vil ta opp kampen mot dette. 150 millioner kroner skal bevilges gjennom et eget bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast.

10:57

Øker avgiften på vin og brennevin med 1,6 prosent

 

Regjeringen foreslår å sette opp alkoholavgiftene med 1,6 prosent. En flaske vin går dermed opp med omtrent en krone, og en liter brennevin med nesten fem kroner. Med disse økningene har den totale avgifter på en vinflaske i Norge nå passert 70 kroner. - FrP øker alkoholavgiftene på autopilot. Selv om partiet i mer enn 40 år har programfestet lavere avgifter, har det økt avgiftene ved hver mulige anledning i regjeringsposisjon, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF). 

For en flaske vin, 0,75 liter, med 13 prosent alkohol ligger avgiften på 48,17 kroner i Norge mot 19,32 kroner i Sverige. I tillegg kommer mva- og miljøavgift.

10:54

Regjeringen foreslår å bevilge 631,5 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport med videre i byområdene, som Fredrikstad. Dette er en videreføring av belønningsordningen.

10:50

Ikke penger til farleden til Borg havn

 

Borg havn venter på utvidelse av farleden, det er ikke satt av penger i statsbudsjettet i 2018.

 

Regjeringen har satt av 243,6 millioner kroner til opprusting av farleder i Norge neste år, men i Kystverkets budsjett er det ikke penger til Borg havn.

Det er farledene til havnene i Grenland (Porsgrunn og Bamble) og Bodø som får penger i 2018.

Borg havn og Kystverket venter fortsatt på klarsignal fra Miljødirektoratet for å kunne mudre i farleden og for å plassere materiale i sjø og på land.

Stortinget har satt av 1,1 milliard kroner til å utvide farleden til Borg havn i nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018-2029.

Når arbeidene skal starte er usikkert. Det skjer ikke i 2018.

 

10:49

Regjeringen beholder den omstridte flyplassavgiften. Avgiften blir prisjustert i 2018, og den nye satsen vil være 83 kroner.

10:40

Regjeringen vil bruke 200 millioner kroner på tidlig innsats i barnehage og skole.

200 millioner kroner skal også gå til forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

10:39

Rundt 5.500 lærere vil få tilbud om videreutdanning i 2018, når 1,5 milliarder kroner bevilges til videreutdanning av lærere og skoleledere.

 

10:35

Regjeringen øker laveste momssats fra 10 til 12 prosent, og vil med dette bidra til et dyrere kultur- og reiselivstilbud for befolkningen. – Uheldig for næringen, sier direktør for Virke Reise Norge og kultur, Line Endresen Normann.

–Økning i momsen får uten tvil uheldige konsekvenser for næringene. Dette vil føre til dyrere og mindre tilgjengelig kulturtilbud for folk flest. Det vil også føre til at Norge oppleves enda dyrere for turistene som kommer hit, mener Normann.

10:33

Hvaler er blant Østfold-kommunene som får lavest økning i de frie inntektene neste år; bare 2,2 prosent. Øykommunen får 236,5 millioner kroner til fri disposisjon.

10:31

Regjeringen foreslår å øke reiselivsmomsen fra åtte til ti prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport.

– Momsøkningen kommer som et sjokk for reiselivsnæringen. Det var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og bedriftene har stolt på at regjeringen, i motsetning til hva opposisjonen har varslet, vil senke skattene for næringslivet, ikke øke dem, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

10:26

Hvaler har høyest gjeld per innbygger

Hvaler kommune har den høyeste gjeld per innbygger i fylket i 2016, med 85.604 kroner per innbygger.

Det er nesten det doble av Råde, hvor kommunen har en gjeld på 43.208 kroner per innbygger.

Gjelden forventes å øke i Råde med ny skole i Saltnes og en større utbygging i Karlshus.

Fredrikstad har en gjeld på 68.544 kroner per innbygger i 2016, det er høyest av bykommunene i fylket.

 

10:25

Råde blir en budsjettvinner blant kommunene i Østfold i 2018 når det gjelder frie inntekter. Bare Spydeberg får større vekst, med 3,8 prosent økning sammenlignet med i år.

Råde får 3,4 prosent. Kronebeløpet er på 389 millioner kroner. Dette er både statlige overføringer og skatteinntekter.

10:19

Fredrikstad kommune får 4,1 milliarder kroner i frie inntekter neste år. Det er en økning på 2,7 prosent fra 2017.

De frie inntektene er både statlige overføringer og skatteinntekter. Dette er penger kommunen kan disponere fritt, de er altså ikke øremerket spesielle formål fra statens side.

10:19

Tarmkreftscreening til alle 55-åringer

 Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019. For å forberede dette foreslår regjeringen å øke bevilgningen til screening med 18 millioner kroner i 2018.

 – Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

10:12

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 631,5 millioner kroner til Belønningsordningen i 2018. Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.

Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har belønningsavtale for perioden 2014-2017. Det er betalt ut til sammen 250 millioner kroner i avtaleperioden.

Pengene er brukt til å bygge gang- og sykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg og til å styrke buss- og fergetilbudet.

Samferdselsdepartementet har mottatt søknad fra Nedre Glomma om ny avtale fra 2018, og vil ta stilling til den etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger. Frist for sluttrapporteringen er 31.1.2018.

Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale. En ny belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt, melder Samferdselsdepartementet.

Tidligere er det opplyst at Nedre Glomma er ett av områdene som er aktuelle for byvekstavtaler. Her ligger det muligheter for å få et større beløp til miljøvennlig byutvikling.

10:07

Dobbeltspor på InterCity-strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner

Det settes av 745 millioner kroner til mulig anleggsstart for prosjektet i 2018. Hovedarbeidene skal etter planen starte opp tidlig i 2019, med sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024. Samferdselsdepartementet må komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før en eventuell anleggsstart i 2018.

Prosjektet omfatter drøye 10 km med nytt dobbeltspor, hvorav om lag 5 km i tunnel og kulvert, ny stasjon i Moss, anlegg for vending av tog, samt tilrettelegging for og tilkobling til nytt havnespor. 

10:05

Regjeringen foreslår en videreføring av ressurser for å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.

10:05

InterCity-planlegging på Østfoldbanen, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg:

Den nye jernbanestasjonen på Grønli skal være ferdig senest i 2026.

 

 

 

Det foreslås 223 millioner kroner til videre planlegging av de to InterCity-prosjektene Haug-Seut og Seut-Sarpsborg på Østfoldbanen.

 

Planleggingen av prosjektet Haug-Seut i 2018 gjennomføres med sikte på mulig byggestart i 2021 og ferdigstilling i 2024.

Prosjektet omfatter 16 km nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, der stasjonen må flyttes for å rette ut traseen.

 

Planleggingen av Seut-Sarpsborg i 2018 gjennomføres med sikte på at prosjektet skal stå klar til bruk i 2026.

Prosjektet omfatter 18 km nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og gir sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg. 

 

 

10:04

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Østfold fylke.

10:03

Rv 110 Ørebekk–Simo, Fredrikstad kommune

Prosjektet omfatter utvidelse av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo til firefelts vei over en 1,4 km lang strekning. Anleggsarbeidene startet i september 2015.

Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018, mot tidligere forutsatt i oktober 2017. For 2018 foreslår regjeringen 149 millioner kroner, fordelt på 140 millioner kroner i statlige midler og 9 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

10:02

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 600 000 kroner til 15 studieplasser i IKT.

09:58

Ifølge Folkehøgskolerådet innebærer regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 kutt på 45 millioner for folkehøgskolene. - Vi er svært skuffet over forslaget Regjeringen legger frem i dag, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever, sier Netland.

 

09:49

Regjeringen satser mer på vei og mindre på tog

Etter det NTB erfarer er det satt av drøyt 23 milliarder kroner til jernbaneformål i budsjettet, noe som utgjør et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett.

Samtidig settes det av nesten 36 milliarder kroner til veiformål, en økning på 7,7 prosent.

Særskilte transporttiltak tilgodeses med 3,5 milliarder kroner, en økning på 15 prosent.

Hovedprioriteringen i budsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Det er også lagt vekt på kollektivprosjekt i de største byene.

09:45

Blant lekkasjene som kom sist og vakte oppsikt onsdag kveld, var forslaget om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene. Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt, skriver Aftenposten. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2. Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien».

09:38

Noen økonomiske hovedstørrelser i budsjettet for 2018. 

  • Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge (prosentvis volumendring fra året før): 2,5 prosent (2016: 1,0, 2017: 2,0).
  • Sysselsetting, personer (prosentvis volumendring fra året før): 1,1 prosent (2016: 0,3, 2017: 0,7).
  • Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå): 4,0 (2016: 4,7, 2017: 4,3).
  • Budsjettimpuls (strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før): 0,1 (2016: 0,7, 2017: 0,4).
  • Uttaksprosent (Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året): 2,9 (2016: 2,7, 2017: 2,9).

09:36

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei ut fra hjemmet sitt tidlig torsdag morgen. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjett klokken 10.00 torsdag.

09:35

09:32

09:31

Regjeringen kommer med gode nyheter i statsbudsjettet for 2018, sa finansminister Siv Jensen da hun møtte pressen tidlig torsdag morgen.

– Jeg gleder meg til å legge fram statsbudsjettet for 2018

09:18

Det er også klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018. Det er litt under grensen regjeringen har satt på 3,0 prosent. 

09:17

Som vanlig er det flere lekkasjer rundt hva som vil komme. Det kanskje mest interessante så langt er at regjeringen vil foreslå å fjerne den såkalte skatteklasse 2. Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Det er en klasse som gir gunstigere beskatning for ektepar der en har lav inntekt.

I statsbudsjettet for 2014 ble skatteklassen foreslått fjernet, men den ble reddet av KrF.

09:14

God formiddag, kjære leser! Klokken 10.00 i dag legges Statsbudsjettet for 2018 frem. Som vanlig er det stor spenning til hva det betyr for den enkelte av oss. FB vil fortløpende komme med de viktigste nyhetene i dette livestudioet.