Det har den senere tid vært flere saker i Fredriksstad Blad om private barnehager og kommunens ansvar som tilsynsmyndighet for disse. Dette kom i lys av fylkesmannens avdekning av diverse grove forhold ved en privat barnehage i Fredrikstad der det ble fattet vedtak om tilbakebetaling av over fire millioner kroner til Fredrikstad kommune. Saken er ikke endelig avgjort.

Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at fellesskapets midler og at foreldrebetalingen kommer barna til gode. Tilsynsmyndigheten ligger hos kommunene. Etter en risikovurdering i 2019 valgte barnehageetaten å ha fokus på godkjenning av barnehager i sine tilsyn, noe oppvekstutvalget ble orientert om i januar. Fokusområder har vært blant annet innhold, kvalitet og pedagogiske forhold i henhold til barnehageloven.

I en undersøkelse gjennomført av Agenda Kaupang, viste det seg at kun én av hundre private barnehager på landsbasis hadde hatt økonomisk tilsyn i perioden 2013 til 2016. I Fredrikstad gjøres det årlig en regnskapsgjennomgang, men dette er på ingen måte noen grundig gjennomgang. Personlig tenker jeg at det burde vært relativt enkelt å skaffe en oversikt over for eksempel styrehonorarer, hytter, leiligheter og annet ved rett og slett å spørre alle barnehager eller ved raske gjennomganger av offentlige regnskap på for eksempel styrehonorar. Dette er spørsmål jeg vil stille i oppvekstutvalget.

Det er dog nå slik at Stortinget i juni vedtok å etablere et nasjonalt økonomisk tilsyn. Ansvaret for økonomisk kontroll vil da bli overført til dette tilsynet som vil ligge under Utdanningsdirektoratet. Kommunene vil da måtte melde inn eventuelle saker. I lys av manglende ressurser til kontroll og undersøkelsen nevnt ovenfor, fremstår dette som fornuftig.

Arbeiderpartiet vil at foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre barnehagen enda bedre for barna. Overordnet vil vi hindre en utvikling der barnehager blir spekulasjonsobjekter for investorer. Arbeiderpartiet og Stortingets flertall har krevd en helhetlig gjennomgang av barnehageloven for å tette smutthull når det gjelder blant annet utbytte, pensjon og oppkjøp. Høyre-regjeringen fikk derimot flertall nå i juni for å endre ordlyden i barnehageloven fra at de private barnehagene kan ha «et rimelig årsresultat» til at et eventuelt overskudd skal kunne disponeres fritt av barnehageeier.

I Fredrikstad har vi i dag 57 private barnehager og 23 kommunale. Dette har vært viktig for å kunne sikre full barnehagedekning og jeg vil presisere at vi på ingen måte ønsker å avvikle private barnehager. Det leveres gode tjenester hver dag til alle barna av dyktige ansatte.

Det er rødgrønn politikk å sikre full barnehagedekning og de private har vært en viktig medspiller i så måte. Flertallspartienes strategi er å øke andelen kommunale barnehager i Fredrikstad. Per i dag er over sju av ti barnehager private og vi har et ønske om å ha en jevnere fordeling, blant annet av hensyn til mer forutsigbar budsjettering.

Undertegnede har bedt om en skriftlig orienteringssak for oppvekstutvalget i neste møte for å få bedre oversikt. Deretter må utvalget vurdere om arbeidet med å følge opp de private barnehagene er godt nok.