• Hva er som egent­lig skjer i norsk skole siden gut­tene i så stor grad faller bakpå, sam­men­lig­net med jenter?
  • Hva kan vi gjøre for å snu denne nega­tive utvik­lin­gen?
  • Hvor­dan kobler vi gut­tene på sam­fun­net?

Dette er hoved­spørs­må­lene som stil­les når Lit­te­ra­tur­hu­set i Fredrikstad mandag invi­te­rer til fol­ke­møte.

Daglig leder Roy Con­radi Andersen leder debat­ten, og har samlet et bredt panel for å snakke om hvor­for gut­tene har dår­li­gere resul­ta­ter, leser dår­li­gere og har høyere fra­fall.

Disse deltar i debatten:

Hashim Mohodin Abdi (17), elevrådsleder ved Frederik II videregående skole

Anders Omberg, rektor ved Ambjørnrød skole

Leif Rune Østli, rektor ved Frederik II videregående skole

Are Saastad, sitter i Mannsutvalget, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn. Forfatter av kommende bok om likestilling

Gry Haugsbakken (Ap), statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet

Mats Kirkebirkeland, Rådgiver i Civita og vara til Stortinget for Høyre

Høs­tens vik­tig­ste

– Dere skri­ver at dette er høs­tens kan­skje vik­tig­ste fol­ke­møte. Hvor­for er det det?

– Det har vært snak­ket altfor lite om hvor­for gutter pres­te­rer jevnt over dår­li­gere enn jenter på skolen. Det har vært et tema man ikke har tatt ordent­lig tak i, men det må vi gjøre, sier Andersen.

Han viser til en rap­port fra Folkehelseinstituttet som peker på at gut­tene syste­ma­tisk taper for jen­tene i skolen, og at pro­ble­mene star­ter alt i første klasse. Saken ble omtalt i VG i 2018.

I en stor under­sø­kelse mente 27 prosent av før­s­te­klasse­lærerne at gut­tene ikke var sko­le­modne når de er seks år. Bare fire prosent av lærerne svarte at de mener jen­tene ikke er sko­le­modne i den alde­ren, skrev VG.

Det må man lytte til, fordi lærerne er så tett på ele­vene, mente FHI-leder Camilla Stoltenberg.

Mange uten grunn­skole­poeng

Blant annet var det mellom seks og sju prosent av gut­tene på lands­ba­sis som gikk ut av grunn­sko­len uten grunn­skole­poeng. Det utgjør 2.000 16-årin­ger hvert av årene før rap­por­ten var klar.

– Det er skrek­ke­lige tall. At ikke det er blitt et større sam­ta­le­tema, skjøn­ner ikke jeg. Da må vi for­søkte å finne ut hvor­for det er blitt slik, sier Andersen om det som frem­kom i rap­por­ten.

Alle­rede til­bake i 2008 snak­ket ledel­sen ved Norges Han­dels­høg­skole om at en tredel av gut­tene drop­pet ut av vide­re­gå­ende skole.

Camilla Stoltenberg sa i 2018 at kjønns­for­skjel­lene trolig har vært et pro­blem så lenge man har til­budt sko­le­un­der­vis­ning, men at kon­se­kven­sene er blitt større etter hvert som flere jenter tar høyere utdan­ning.

Hun vur­derte om flek­si­bel sko­le­start og lengre utdan­nings­løp kan være en løs­ning. Hun avviste også utsagn fra dem som mener at for­skjel­lene utjev­ner seg etter hvert.

– Tvert imot blir denne typen kjønns­for­skjel­ler større og større, sa hun til VG.

– Det er å ta like­stil­ling på alvor

– Grun­nen til at vi har tatt opp temaet nå, er at regje­rin­gen skal se på dette, ved Mannsutvalget, som ble ned­satt for et par uker siden, for­tel­ler Roy Con­radi Andersen.

Manns­utval­get skal se på hvilke like­stil­lings­utford­rin­ger menn opp­le­ver i Norge i dag, blant annet nett­opp det at flere gutter enn jenter sliter på skolen.

Det må gå begge veier, det er å ta like­stil­ling på alvor.

Roy Con­radi Andersen

Når gutter scorer dårlig og gjør et dårlig på skolen, får det kon­se­kven­ser for hele livet videre, påpe­ker han.

– Det er ikke slik at alt er elen­dig, men det er en del som ikke er bra.

I årevis har også om lag en tredel av ele­vene i Fredrikstad slut­tet i vide­re­gå­ende før de var fer­dige.

– Da må vi tørre å spørre hva er det ved skolen som gjør at dette skjer. Det er ikke sik­kert vi finner et svar med to stre­ker under, men vi må dis­ku­tere det, mener han.

– Treffer en nerve

Infor­ma­sjon om fol­ke­mø­tet er blant annet gitt til for­eldre via Vigilo. Ut fra til­ba­ke­mel­din­ger venter den dag­lige lede­ren med at det vil komme mye folk.

Fredriksstad Blad sender møtet direkte på FBTV mandag kveld klokken 19.00:

DIREKTE FRA LITTERATURHUSET ◼️ De kommer dårligere ut enn jentene. Guttene har dårligere skoleresultater, høyere frafall, leser mindre og dårligere. Hva bør vi gjøre og hva gjør denne urovekkende utviklingen med samfunnet? ◼️ Mats Kirkebirkeland er rådgiver i Civita og vararepresentant til Stortinget for Høyre. Han har engasjert seg i samfunnsdebatten for å hjelpe gutter opp og frem i skolen. ◼️ Hashim Mohodin Abdi er 17 år og er elevrådsleder ved Fredrik II vg skole i Fredrikstad. Han har tidligere vært elev ved Gressvik ungdomsskole og Rød skole. ◼️ Anders Omberg er rektor ved Ambjørnrød skole. Anders er utdannet realfagslektor, og gjennomfører for tiden en mastergrad i skoleledelse. Han har jobbet 15 år i skolen, noe som innebærer praksis fra både barneskole, ungdomsskole, videregående skole og voksen opplæring. Han har tidligere arbeidet som faglærer, kontaktlærer og inspektør. ◼️ Gry Haugsbakken (Ap) er statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. ◼️ Are Saastad er daglig leder i Reform – ressurssenter for menn, landets eneste ekspertmiljø på gutter og menns likestillingsutfordringer. Saastad ble nylig oppnevnt til å sitte i det regjeringsnedsatte Mannsutvalget. I oktober utgir han boka Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling på Dinamo Forlag. ◼️ Leif Rune Østli er rektor ved Frederik II vd skole i Fredrikstad. Han har tidligere jobbet som lærer og skoleleder for de minste skolebarna.

– Det er tyde­lig at dette tref­fer en nerve og er noe folk er opp­tatt av, sier Andersen om til­ba­ke­mel­din­gene.