– Dette er ikke noen smal sak. Men jeg synes det er vanskelig å gå imot de klare tallene som er lagt på bordet her, sier Tvete.

27. januar får teknisk utvalg-politikerne nok en gang søknaden fra Fredrikstad golfpark om å få satt ned avgiften for å leie golfarealene på Kongsten til en brøkdel av det kommunen egentlig krever. Golfparken, som eies av Gamle Fredrikstad Golfklubb (GFGK) og selskapet Brødrene Bøckmann AS, har søkt om å få satt ned avgiften fra 762.000 kroner i året til 130.000 kroner fra og med 2020.

Bystyret utsatte saken i 2019

Det var så lenge siden som sommeren 2019 at Fredrikstad Golfpark sendte inn søknaden om å få satt ned festeavgiften for området de leier på Kongsten. Både administrasjonen og teknisk utvalg-leder Tvete var den gang positiv – og utvalget samt formannskapet gikk inn for å støtte, men konkurrenten Onsøy golfklubb reagerte sterkt på det de mente var forskjellsbehandling.

Da saken i desember 2019 kom til endelig behandling i bystyret, valgte politikerne å utsette saken fordi de ønske mer tallmateriale på bordet før de tok stilling til søknaden. Representantene hadde da på forhånd fått brev fra de to andre lokale klubbene – Onsøy golfklubb og Huseby og Hankø golfklubb.

Det tok altså godt over et år å få ferdig en sak med mer tallmateriale, men nå er saken klar. Denne gang er både kommunedirektøren og Tvete negative til å sette ned festeavgiften.

«Ser ut til å være markedspris»

«Ved gjennomgang og sammenligning av hva de andre golfklubbene i Fredrikstad betaler per dekar golfbane, fremkommer det at GFGK betaler det som ser ut til å være markedspris for leie av grunn til golf», skriver kommunedirektøren i saksfremlegget.

Som Fredriksstad Blad har fortalt tidligere, har golfparken blant annet begrunnet søknaden med at andre klubber betaler mye mindre i leie for arealer enn det Fredrikstad Golfpark gjør. De har også poengtert at de skjøtter og vedlikeholder de store grøntområdene. I søknaden heter det også at golfklubben er en betydelig bidragsyter for å bedre folkehelsen.

Og – ikke minst – så opplyser klubben at prognosene fremover viser at selskapet neppe klarer å ivareta sine økonomiske forpliktelser overfor kommunen.

Har sammenlignet priser

I november i fjor skrev Gamle Fredrikstad golfklubb et brev til kommunen der klubben sier at brevene Onsøy golfklubb og Huseby og Hankø golfklubb sendte bystyrets representanter før behandlingen i 2019, inneholdt grove feil. De skriver at disse klubbene ikke dokumenterte leieprisene de oppga, og etterlyser leiekontraktene som viser hva disse klubbene betaler. De skriver også at Onsøy golfklubb bare har oppgitt det arealet som medgår til selve golfbanen, som er mindre enn anlegget på Kongsten.

Fredrikstad kommune har det siste året jobbet med å sammenligne prisen kommunen krever for arealene på Kongsten – 900 kroner per dekar – med prisene som kreves for golfarealer andre steder. De to golfklubbene i Onsøy har sendt leiekontrakter og kommunedirektøren opplyser at de betaler henholdsvis 1.327 kroner og 1.220 kroner per dekar, en leie som ikke inkluderer opparbeidelse av golfbanen.

– Ville blitt krevende å forklare

«Kommunedirektøren anbefaler at søknad om nedsettelse av grunnleien ikke imøtekommes», er konklusjonen fra administrasjonen denne gangen.

Utvalgsleder Tvete har altså den samme konklusjonen denne gang.

– Jeg har jo lest det som kom i saken fra administrasjonen. Det de fremfører, ut fra dokumentasjonen som er tilgjengelig og det vi har fått fra andre klubber, er at det er markedspris som legges til grunn for festeavgiften. Det å skulle gi en golfklubb fordeler fremfor andre fordi man leier av kommunen, ville nok blitt krevende å skulle forklare, sier Tvete.

Fredrikstad golfpark har tidligere fått ja av kommunen til utsettelse på betaling av festeavgiften. Det fikk de i årene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Den utestående leien utgjorde per november 2020 totalt drøye 3,2 millioner kroner.

Saken behandles i teknisk utvalg 27. januar og i formannskapet 4. februar før bystyret har det endelige ordet 11. februar.