Hvis du fikk i oppgave å plassere en stor, ny dagligvareforretning i byen, ville du da funnet det naturlig å rive deler av barnas skolegård for å legge butikken der? Ikke? Vel, det synes åpenbart både eiendomsselskapet Philini AS og planutvalget i Fredrikstad kommune at kan være en god idé. Når begynte vi å sette næringsvirksomhet foran barnas sikkerhet i Fredrikstad?

Children’s International School i Fredrikstad ble etablert i 2012, og om lag 250 barn har til enhver tid sin hverdag ved denne skolen. De opprinnelige eierne av skolen, som også eier tomten skolen står på ved Offisersporten utenfor Gamlebyen, har siden solgt skoledriften til Læringsverkstedet og gjennom selskapet Philini AS konsentrert seg om eiendomsdrift sammen med Fredriksborgs Frode Kværneng – som av Fredriksstad Blad er omtalt som en av byens mektigste personer.

Philini AS eier også skolens nabotomt, og nå er tiden kommet for å skape omsetning også på dette arealet. Forslaget som nå er på høring, er å la Norgesgruppen etablere et supermarked på denne tomten, som erstatning for den lille butikken Solgård mat på Kongsten. Ifølge planforslaget vil butikken på 1050 kvadratmeter ligge kloss inntil skolen, faktisk så nært at man blir nødt til å rive den delen av skolegården der barnas lekeapparater står for å få plass til den. Foreldrene ved skolen stiller seg meget kritiske til dette forslaget, og mener politikere og regulerende myndigheter må se svært grundig på konsekvensene av dette forslaget.

Butikken vil føre med seg generelt økt trafikk i området, som også er barnas skolevei.

For det første er trafikk- og sikkerhetsanalysene i forslaget ikke gjort i overensstemmelse med den planlagte butikkens strategi. Analysene er gjort med utgangspunkt i normal butikkdrift, basert på at hovedtyngden av trafikken til butikken vil være etter skoletid. Ser man imidlertid på potensiell butikkdrivers strategi for butikken, som ble gjengitt i et intervju i Fredriksstad Blad i høst, en den tuftet på en sterk satsing på lunsjservering og varmmat.

Denne strategien har butikken også der den ligger i dag, og i timene mellom 11 og 13 er det stor og til dels tung biltrafikk til butikken fra arbeidsplassene i nærheten. I praksis betyr dette at en etablering av den aktuelle butikken vil medføre meget stor og tung trafikk inn til butikkens parkeringsplass, som altså skal ligge kloss inntil skolegården, i perioden barna har sin pause ute etter lunsj. Dette uheldige sammenfallet av butikkens strategi og barnas utetid er ikke hensyntatt i planene.

For det andre vil en etablering av butikk helt inntil et skoleområde føre med seg en svært uheldig funksjonsblanding. Butikken vil føre med seg generelt økt trafikk i området, som også er barnas skolevei. Økt kjøpepress på brus og godteri, mer støy og ikke minst økt luftforurensning. I forslagsstillernes analyse fremgår det at forurensning ikke bør være et problem. Imidlertid er det et faktum at vi som er foreldre ved skolen hver vinter blir oppfordret til å stanse motoren på bilen med en gang man kommer inn på skolens område nettopp fordi luftkvaliteten i skolegården allerede er dårlig.

Hvordan kan det henge sammen at det ikke vil bli økt problematikk rundt dette dersom man anlegger en butikk inntil skolegården, der strategien er høy trafikk midt på dagen? En funksjonsblanding mellom dagligvare og skole vil også naturlig føre med seg økt forsøpling i området, samt tilgang til skoleområdet for uvedkommende – begge elementer som hver for seg kan utgjøre en økt sikkerhetsrisiko for barna ved skolen.

For det tredje er det et faktum at verken foreldreutvalget ved skolen eller skolens egen ledelse var kjent med planene om å rive deler av skolens område for å anlegge butikk før saken ble omtalt i Fredriksstad Blad for noen uker siden. Dette betyr at ingen av partene har hatt anledning til å uttale seg i sakens første høringsrunde. Først etter å ha reagert kraftig på avisens omtale av planene, ble foreldreutvalget ved skolen invitert til orienteringsmøte med Philini AS, der forslagsstillerne gikk langt i å antyde at skolens videre drift ville være avhengig av etableringen av denne butikken. Dette altså til tross for at forslagsstillerne ikke lenger eier skolen. Dette er en meget kritikkverdig fremgangsmåte.

En etablering av dagligvareforretning i kategori supermarked som nærmeste nabo til Children’s International School vil i tillegg også være et klart brudd med planene for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som ble vedtatt 24.04.13, der det tydelig står at området rundt Offisersporten ikke bør frigis til næringsformål. Foreldreutvalget ved CIS oppfordrer med dette byens politiske ledelse og regulerende myndigheter til å vurdere denne saken grundig og på nytt, og tenke seg nøye om før man starter rivning av skolegården for å gi plass til Norgesgruppens nysatsing i området. Vil Fredrikstad kommune være et sted der man lar en av byens mektigste eiendomsforvaltere bygge butikk i barnas skolegård?