Den siste tiden har Fredriksstad Blad skrevet en del om trelastbygningen på Sleipner-tomta, og om andre plan- og byggesaker som berører fylkeskommunen. Som leser kan man lett danne seg et inntrykk av at det er mange konflikter mellom kommune og fylkeskommune i slike saker. Det stemmer ikke.

Men la oss først ta en kikk på hva som er fylkeskommunens rolle.

Viken fylkeskommune får årlig hundrevis av kommunale planer, byggesaker og rivesaker fra kommuner rundt om i Viken, som vi er forpliktet til å gi våre faglige innspill til. Ett av områdene vi skal gi innspill til, er bevaring og bruk av kulturarven. Her har fylkeskommunen et spesielt stort ansvar. La oss bruke det som eksempel.

Dersom vi mener at kommunen ikke ivaretar regionale og/eller nasjonale kulturarv-interesser på en god nok måte i sin kommuneplan eller i reguleringsplaner, kan det være nødvendig for fylkeskommunen å fremme «innsigelse». Det betyr at kommunen da må gå i dialog med oss for å finne en løsning. En løsning finner vi nesten alltid.

Dersom vi mot formodning ikke blir enige kan, saken bringes inn til mekling hos Statsforvalteren (før Fylkesmannen). I fjor behandlet Viken fylkeskommune 751 kommunale planer, og av disse var det kun én som havnet i mekling på grunn av kulturminneinteresser. Der ble den løst.

En annen sak kan være når kommunen ønsker å gi tillatelse til for eksempel riving av bygninger, i strid med vedtatte kommunale planer eller bestemmelser. Da er vi forpliktet til å uttale oss. Dersom vi da mener konsekvensen er i strid med regionale eller nasjonale kulturarvverdier, så må vi ofte fraråde å gi en slik dispensasjon.

Hvis så kommunen ikke lytter til rådet kan fylkeskommunen klage på vedtaket. En beslutning om å påklage saken er i tilfelle en politisk avgjørelse i fylkeskommunen. Dersom saken mot formodning ikke er løst på dette stadium, bringes den inn til Statsforvalteren, som avgjør saken.

Så å si alle slike saker løses imidlertid gjennom samarbeid og dialog før det kommer til stadiet hvor påklaging er aktuelt. I 2020 behandlet Viken fylkeskommune over 600 dispensasjonssaker. Kun to av disse sakene ble påklaget.

Det er viktig å ha med seg, at i de fleste slike saker, hvor det er ulike vurderinger mellom kommunen og fylkeskommunen, så opplever vi at konfliktnivået er lavt og at vi kommer til enighet til slutt – slik som i saken om trelastbygningen på Sleipner-tomta, hvor fylke og kommune ble enige om flytting av bygget, som et kompromiss.

Grunnen til at fylke og kommune som oftest blir enige, til tross for våre ulike roller, er våre sammenfallende interesser. Begge parter ønsker å ivareta innbyggernes interesser på best mulig måte, og bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet.

Et gammelt ordtak lyder: «Der det fins vilje, fins en vei». Det står seg godt fremdeles.

FAKTA OM SLEIPNER-PLANENE

På forsommeren 2016 det ble kjent at Sleipner hadde planer om å sette opp et nytt industribygg med 6.000 kvadratmeter grunnflate og to etasjer på Gressvik.

Årsaken til planene var plassmangel i dagens lokaler på Seiersten. Gressvik ble valgt på grunn av nærheten til sjøen, der bedriften tester produktene sine.

I desember 2016 og april 2017 fikk Sleipner Motor rammetillatelse for å sette opp nytt industribygg. Den gang var vurderingen at det ikke var nødvendig med reguleringsendring og en rekke dispensasjoner ble gitt.

I juni samme år omgjorde Fylkesmannen i Østfold vedtaket etter at naboer hadde klaget og forlangt en reguleringsprosess.

I oktober 2019 var reguleringsforslaget på plass og ble sendt ut på høring.

I denne forbindelse leverte fylkeskommunen innsigelse fordi de mente at konsekvensutredningen som var gjort om kulturminner og kulturmiljø var mangelfull og feil.

Den ble trukket etter endringer i reguleringsplanforslaget – blant annet ble det tatt inn en bestemmelse om at det gamle trelastlageret skal demonteres og settes opp et annet sted, istedenfor å bli revet.

Da bystyret godkjente reguleringsplanen i oktober 2019, ble det også vedtatt at kommunen skal jobbe for å finne ut hvordan lageret kan bli bygget opp igjen på et egnet sted.

Dette har vist seg vanskelig. Nå skal kommunen ta stilling til en søknad om å rive trelastlageret og 3D-scanne bygget for å dokumentere det for ettertiden – og ba i den anledning bedt fylkeskommunen om en uttalelse.

Fylkeskommunen anbefaler ikke riving i sin uttalelse og har sagt at de vil vurdere å påklage et eventuelt ja.