Vi vil så gjerne finne gode løsninger for våre kor, korps og orkestre, band og andre musikkaktiviteter. Vi trenger egnede og store nok lokaler, men møter stengte dører der vi vanligvis øver. Vi trenger midler til å betale våre dirigenter og instruktører. Vi trenger drahjelp fra nasjonale, regionale og lokale kulturmyndigheter.

Musikk-Norge har nå endelig fått mulighet til å øve sammen, men vi trenger hjelp for å komme i gang. Selv om musikkøvelser nå, i et koronaperspektiv, kan gjennomføres, får svært mange utøvere ikke muligheten til å gjenoppta sine aktiviteter. Utover koronasmitten og de økonomiske konsekvensene, er avlyste øvelser nå den største trusselen mot vår aktivitet. Vi er bekymret for at våre musikkaktiviteter ikke kommer i gang igjen om de ikke får drahjelp nå. Det gjelder å gi liv til fellesskapene og få folk i aktivitet igjen. Musikk og sang betyr mye for psykisk og fysisk helse, for lokale fellesskap, gode opplevelser og samhold.

Mangelen på egnede lokaler er selv i normale tider en begrensende utfordring for musikkaktivitet. Mangelen på egnede øvingslokaler nå, når skoler og kommuner har utlånsstopp, er for noen direkte ødeleggende.

Musikkfrivilligheten kan ikke sidestilles med idretten. Det handler ikke om omsetning og publikumsoppslutning, men om bred deltagelse og kunnskapsutvikling.

Samhold, fellesskap og felles mål er viktig for musikklivet, og det er heldigvis fremdeles liv og lyd i musikkfrivilligheten. Da vi ikke lenger kunne synge og spille sammen, flyttet svært mange øvelsene hjem, og den enkelte fikk ansvar for hjemme-øving med lydfiler, YouTube-treff og andre digitale møteplasser. Denne selvdrevne aktiviteten har sikret at kunnskap, stemmer og teknikker er vedlikeholdt, og ny kunnskap forankret. Vi har lyttet til vår egen stemme på innspillinger, tatt ansvar for å lære via tilgjengelige hjelpemidler, brukt nettet til kurs om notelære, produksjon av video med innspilling av den enkeltes hjemmestemme til et felles kor mm. Det har blitt en-til-en-undervisning, gruppeundervisning og samlinger for alle.

Digitale sosiale treff har vedlikeholdt fellesskapet, og man har diskutert nye og gode ideer som kanskje kan gjennomføres i fremtiden. Vi har også erfart at digitale hjelpemidler ikke kan erstatte de fysiske møtene der vi ser og hører hverandre og har mulighet til å tilpasse oss til hverandre i et felles lydbilde.

Bak all denne aktiviteten står aktive styremedlemmer og entusiastiske dirigenter og instruktører. De har lagt til rette, planlagt, gjennomført og fulgt opp. Slik har vi også vedlikeholdt arbeidsplasser i musikklivet.

Lysten til gjenåpning av øving og konsertvirksomhet er sterk. Å lage alternative løsninger har krevd kreativitet, tid og samarbeid. Slitne medlemmer, styrer, dirigenter og instruktører vil tilbake til fellesskapet. Noen er likevel engstelige for å ha mistet medlemmer, og noen lag og grupper vil vi nok i verste fall oppleve totalt fravær av øvelser eller aktiviteter i perioden mars-august. Dette vil være svært skadelig både for de musikalske ferdighetene og for det sosiale samholdet. Som med mye annet er det viktig med et jevnlig vedlikehold for å sikre videre aktivitet.

Det lokale musikklivet og breddekulturen danner grunnmuren for aktivitetene som gir arbeid og inntekt til mange profesjonelle dirigenter og instruktører. Det er også her barn og unge, fremtidens profesjonelle, får sine første inntrykk, opplevelser og opplæring. Breddekulturen bygger viktige varige fellesskap for utvikling, mestring og gode opplevelser. Vi er mange, vi er på vent, vi vil bidra.

Vi vet lite om hva det neste året vil bringe, men vi må ta med oss det vi vet og kan og bidra til at det blir et minst like levende og vitalt kulturliv som vi har hatt tidligere. De fleste nordmenn deltar i kulturaktiviteter, det være seg som utøver, formidler, støttespiller eller publikummer. Musikkorganisasjonene representerer et mangfold vi må ta vare på. Vi finnes i hver krik og krok i landet vårt, hvor det lages tusenvis av små og store konserter og arrangementer året gjennom. Vi gjør det mulig for alle å oppleve «lyden av livet» – i både by og land.

Musikkfrivilligheten kan ikke sidestilles med idretten. Lokale musikkaktiviteter har ikke det samme omfang på sine arrangementer. Det handler ikke om omsetning og publikumsoppslutning, men om bred deltagelse og kunnskapsutvikling.

I «gamle» Østfold fylke er det normalt aktiviteter i alle kommuner året gjennom. Kor, korps, band, orkestre, trekkspillklubber mm arranger spennende konserter og gode aktiviteter. Vi er stolte over bredden og kvaliteten og håper vi klarer å få alle i full aktivitet igjen så snart som mulig. Mange kommuner har et godt samarbeid med musikklivet. Vi håper det fortsetter og at kommunene kan hjelpe oss i denne situasjonen.

Alle musikkaktivitetene i vårt fylke er bidragsytere og tilrettelegger for sosiale aktiviteter i ordnede rammer. Dette kan vi og vil vi gjerne jobbe videre med. Støtt oss og bruk oss.

For det lokale musikklivet er det viktig:

■ at vi har midler til å betale profesjonelle dirigenter og instruktører.

■ at aktiviteten vår kan settes i gang uten store ekstrakostnader til husleie.

■ at støtte, kompensasjon og beløpsgrenser må fange opp våre behov.