Forsvarsbygg forstår bekymringen som uttrykkes for Gamlebyens vedlikehold og for at dette kan lede til forfall. Vi forstår også at det rettes et kritisk blikk både mot Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune med hensyn til hvordan vi forvalter Fredrikstad festning - Gamlebyen på en helhetlig måte til beste for innbyggere, tilreisende og alle de som har sitt virke her. Her har Forsvarsbygg og Fredrikstad kommune et felles ansvar å forvalte om enn på noe ulikt vis. Vi ser at det er et sterkt og genuint engasjement for å ivareta Fredrikstad festning – Gamlebyen på aller beste måte. Det har vi alle til felles.

Hvordan prioriteres midler? Forsvarsbygg prioriterer midler med utgangspunkt i Forsvarets behov. Det betyr kort og godt at drift og vedlikehold til den delen av porteføljen som Forsvaret aktivt bruker, kommer først. Og like viktig og like høyt på prioriteringslista ligger å ivareta sikkerhet for besøkende og brukere, samt reparasjoner som er helt nødvendige. Vi har helt klart også et samfunnsansvar i å ivareta den militærere kulturarven vår. I Gamlebyen betyr det å bidra til å skape fornuftig bruk av veldig store ledige eiendomsarealer. Bruk er og blir det beste vern.

Les også

Tomme bygninger, sten som raser og lekkasjer – slik er Gamlebyen bak turistfasaden

Ny eiendomsstrategi: Ja, det er en betydelig bygningsmasse vi forvalter i Gamlebyen. Og ja, det er krevende å ivareta våre forpliktelser som ansvarlig grunneier her. Det har over tid vist seg at dette er en bygningsmasse som det er svært utfordrende å få en god totaløkonomi på.

For å sikre en helhetlig tilnærming til vårt forvaltningsansvar har vi besluttet å utarbeide en ny eiendomsstrategi for området. Denne skal være ferdig ila høsten 2021, og den vil være førende for det videre arbeidet. Hovedelementene i strategien vil være å få et helhetsbildet over alle forhold. Det betyr at vi også kommer til å se på hvilke bygg det kan være hensiktsmessig at overtas av andre. Slik at Forsvarsbygg på den måten kan rette vår eierrolle mot en mindre del av porteføljen enn i dag.

For å lykkes er vi avhengig av en god dialog med kommunen. Ikke bare fordi kommunen ivaretar lokalsamfunnets interesser, men også fordi kommunen har forkjøpsrett ved eventuelle salg. Forsvarsbygg skal ha god dialog med kommunen gjennom hele prosessen med ny eiendomsstrategi.