På Hvaler er en av våre aller viktigste oppgaver å sørge for at ungdommene våre er godt rustet for det livet som ligger foran dem. Vi har en svært dyktig skoleledelse som jobber fremtidsrettet, og som også er etterspurt kompetanse som deles med andre kommuner.

Hvaler Høyre utfordrer ordfører til å invitere alle partier til felles innsats for å hjelpe sårbare unge til en trygg fremtid. Det er bra, men jeg kan ikke se at Høyre har noen forslag på hvordan dette skal gjøres. Ordfører har lyst til å minne Høyre om at en slik innsats som de etterspør, foregår hele tiden. Det er litt forunderlig at Høyre ikke er klar over dette gjennom alle de orienteringene som administrasjonen har gitt i kommunestyremøter, formannskap, utvalg og på seminar for at politikerne skal ha god innsikt i hva som skjer i oppvekstsektoren her på Hvaler.

Ordfører har hospitert på skolen for å se hvordan vår skole tilrettelegger for de med forskjellig grad av skrive og lesevansker. Mye har forandret seg siden den gang ordfører gikk på Åttekanten, da lese og skriveferdigheter var ensbetydende på hvor smart man var. Sånn er det heldigvis ikke i dag. God leseforståelse er viktig for alle fag, men hos noen barn kommer leseforståelsen litt senere og da skal de også lære fag selv om leseforståelsen er dårligere.

Vi har ikke kuttet i skolens budsjettforslag, i motsetning til Hvaler Høyre som foreslo å kutte 1,5 millioner på oppvekst i sitt budsjett for 2022.

I dag finnes det andre måter å lære fag på. Eleven får ekstra oppfølging på å lese og skrive i egne grupper, og det er populært blant ungene å få lov til å delta i denne gruppen. Ordfører ble imponert over at læreren fikk hele denne gruppen til å sitte musestille i ti minutter i dyp konsentrasjon på tekst og lesing. Etterpå kunne ordfører se gleden og stoltheten i de små ansiktene når de klarte å få flyt i lesingen og forsto det de leste.

Dette er viktig tidlig innsats mot utenforskap og problemer som kan melde seg i ungdomsårene. I budsjettet for 2023 er det vedtatt å bygge en garasje på skoleområdet som skal gi elever mulighet til å skru og bruke hendene sine i praktisk læring.

Ordfører og kommunens ledelse har presentert Ung data-undersøkelsen for 2022 i Hvaler politiråd fordi vi er opptatt av at et stort tverrfaglig samarbeid skal ta vare på ungdommene våre. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført i 2019. Resultatene for Hvaler i 2022 avviker ikke trendmessig fra landssnittet innenfor de ulike temaene som helhet, men har noen avvikende negative resultater, men også positive resultater.

På Hvaler gir variasjoner mellom de forskjellige kullene store utslag. Vi har små tall, som gjør at enkeltavvik kan bli store prosentvis. Enkelte av kullene hadde utfordringer knyttet elevmiljøet. Her ble det ble satt inn ekstra tiltak for de som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at politikerne er klar over at i vår lille kommune er alt veldig oversiktlig noe som er en stor fordel, men det er også gjennomsiktig slik at ungene kan være sårbare i forhold til målinger og resultater når det er så små tall som hos oss.

Det er uheldig å skape et negativt inntrykk i avisen og ta alle våre flinke og dyktige ungdommer over en kam når man ikke har den fulle innsikt i det arbeidet som gjøres og det som skal presenteres fra skoleledelsen. Våre ungdommer er også «korona-kullene» og i hvor stor grad de er preget av hjemmeskole og alenetid vet vi ikke før neste undersøkelse i 2025. Dette ble det også vist til i kvalitetsmeldingen for skole som ble lagt frem i nov/des for de ulike politiske utvalgene og kommunestyret.

Resultatene fra årets elevundersøkelse knyttet til skolemiljø viser at tiltakene skolen satt inn i fjor har ført til bedring. Vi opplever ikke at vi har et særskilt utfordrende elevmiljø for øyeblikket, men vi har, som alle andre nærliggende ungdomsskoler, utfordringer i elevmiljøet og dette jobber skolen med kontinuerlig. Hvis Høyre hadde lest de rødgrønne sitt budsjettforslag, ligger det inne et forslag som ble vedtatt om at Ungdata-undersøkelsen skal presenteres for politikerne slik at vi kan få et riktig bilde av hvordan det står til med ungdommen på Hvaler. Dette er godt planlagt og skal legges frem i mars-møtene.

De rødgrønnes budsjetter har de siste årene styrket tilbudet til Fritidsklubben med utvidet åpningstid etter skoleslutt og sørget for skolemattilbud. Vi har opprettet en fast ordning som skal gi alle unge muligheter til å delta i en fritidsaktivitet uansett foreldrenes økonomiske situasjon. Vi har ikke kuttet i skolens budsjettforslag, i motsetning til Hvaler Høyre som foreslo å kutte 1,5 millioner på oppvekst i sitt budsjett for 2022.

For oss er det viktig med tilstrekkelig antall voksne til stede på skolen og at det er aktiviteter og omsorg også utenfor skoletid. Derfor er det viktig å bygge videre på det arbeidet vår fantastiske frivillighet bidrar med til barn og unge her på Hvaler. Derfor har de rødgrønne styrket søkbare midler i kulturbudsjettet.

Å gå på håndballen, på speideren eller i korpset bidrar til fellesskap, god oppvekst og det forebygger utenforskap. Ferieklubben er et fantastisk tilbud for ungene som er eldre enn SFO-alder i juni og august. Her får ungene god gammeldags sommer ved havet og en overnatting på Homlungen fyr, masse tid til lek og tid å bare være barn og ungdom i en lang sommer.

De rødgrønne har vedtatt å øke avdeling kultur med en stilling i budsjettet 2023 for å styrke arbeidet mot barn og unge. Hvaler kommune har også startet opp et nytt samarbeid med Hvaler næringsforening som heter «Sammen for ungdommen» der 10.-klassinger i Hvaler skal få mulighet til litt arbeidserfaring i en Hvaler-bedrift.

Den aller beste investeringen for samfunnet i fremtiden er den investeringen vi gjør inn i skole og oppvekst. Dine og mine skattepenger skal investeres i barn og unge. Pengene gjør seg bedre «i hodet på ungene» enn på bok. Det er det som er vår viktigste oppgave som kommune.

Ordfører er alenemor til en 12-åring og har hverdagene fylt opp med knisende jenter på badet og «full galopp» gjennom stua. Som de aller fleste som har barn i dag skulle ordfører ønske at døgnet var noen timer lenger. For å forebygge utenforskap og problemer i ungdomstiden er det viktig at vi som er foreldre hjelper hverandre og samarbeider godt med skolen for å gi ungene våre en god fremtid.