Pandemien har satt landet på prøve i 2020. Inn mot et nytt år er utfordringene mange, men Østfold og resten av landet skal komme seg trygt gjennom krisen.

For hver enkelt av oss, for bedrifter og for samfunnet som helhet har 2020 vært det mest krevende året i etterkrigstiden.

Flere kommuner i Østfold har opplevd utfordringer med smittespredning, strengesmittetiltak og helsetjenesten har gjort en formidabel innsats for å håndtere situasjonen.

Nedstenging av samfunnet har vært nødvendig for å begrense smitten, men har rammet folk og bedrifter i hele vår region. Etter at pandemien traff Norge i mars var nesten 60.000 personer i Øst-Viken arbeidsledige. Det tilsvarer over 15 prosent av befolkningen.

Siden mars er arbeidsledigheten kraftig redusert. Men fortsatt er det krevende tider. Mange mennesker er permitterte eller arbeidssøkende. I Øst-Viken er 30.000 mennesker arbeidsledige.

På vei ut av krisen må flest mulig tilbake i arbeid for å unngå at ledigheten biter seg fast. Vi må bidra til at bedriftene som var levedyktige før krisen skal eksistere også etter krisen. Snart åpnes en ny kompensasjonsordning for næringslivet. Da vil bedrifter i Østfold og resten av landet kunne få penger inn på konto for å kompensere for bortfall av inntekter. På den måten holder vi liv i bedrifter og bidrar til at folk kan ha en jobb å gå til.

I september er det stortingsvalg. En av våre største utfordringer inn i det nye året er at vi må skape mer og inkludere flere. Det må skapes flere jobber. Særlig trenger vi flere jobber i privat sektor som gjennom skatter og avgifter betaler for den velferden vi ønsker at alle nordmenn skal ha.

Derfor går Høyre til valg på mer næringsvennlig politikk som kan gjøre det enklere å skape arbeidsplasser.

Det innebærer et fortsatt høyt nivå på investeringer i infrastruktur. Vei, bane, havner og digital infrastruktur. På den måten knytter vi by og land sammen. Bedre mulighet for rask og effektiv kommunikasjon legger grunnlag for vekst og omstilling. Samtidig skaper det en enklere hverdag for folk flest og næringslivet.

I statsbudsjettet for 2021 leverer vi tidenes største satsing på samferdsel. Vi legger blant annet 5,9 milliarder kroner på bordet til Intercity-utbyggingen på Østfoldbanen og Follobanen. Dette inkluderer midler til Sandbukta - Moss - Såstad.

Oljeinntektene vil falle i årene som ligger foran oss. Da trenger vi nye ben å stå på. Derfor vil vi opprettholde satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon, slik at bedrifter kan utvikle nye produkter, tjenester, og løsninger, samtidig som det skapes nye jobber og bransjer. I Østfold har vi flere gode forbilder i bedrifter som gjør nettopp det!

Det holder ikke bare å skape nye jobber. Vi må også sørge for at folk har kompetansen som et arbeidsliv i endring krever. Framskrivinger viser at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke. Endringene vil gå hardest utover de med lav utdanning. De største forskjellene i Norge går mellom de som står innenfor og utenfor arbeidslivet.

Det viktigste vi gjør for å redusere ulikheten over tid, er å få mennesker i jobb. Høyres løsning er å bygge kunnskapsskolen, bedre integreringen gjennom å forberede norskopplæringen, skape flere jobber, tilby målrettede velferdstiltak til dem som trenger storsamfunnet aller mest og få flere gjennom videregående skole. At flere fullfører videregående skole er den viktigste enkeltfaktoren for å få flere i jobb, færre på trygd og for å skape et mer inkluderende Norge.

Derfor styrker vi innsatsen på skolen, blant annet gjennom statsbudsjettet hvor vi kraftig øker midlene til lærerutdanningen ved Høyskolen i Østfold. Slik ruster vi Østfold og Norge for fremtiden.