I sommer har vi sett flere medieoppslag om strandsonen. Særlig bildet med personen som maler «privat» på fjellveggen har fått stor oppmerksomhet. Samtidig har årstiden lært oss at fellesverdiene vi har i kystnatur er noe vi må ta svært godt vare på. Årets ferie med få utenlandsreiser har gjort at vi i stedet har oppdaget nærnaturen. Kyststiene har blitt utforsket av store og små. Skjærgården har hatt besøkende i både havner og på holmer. Det viser oss hvor viktig allemannsretten er.

Men vi har også mange privatiserte strandsoner, ofte i forbindelse med hytter. Og det på tross av at det har vært et byggeforbud i 100-metersonen siden 1965. Bare fra 2015 til 2018 fikk 87 prosent av søknader om dispensasjon byggetillatelse rundt fjorden ifølge Oslofjorden friluftsråd. Dessverre har disposisjonene sittet løst og heller blitt regelen enn unntaket, tross den viktige intensjonen bak byggeforbudet i 100-metersbeltet. Skal vi fortsatt bevare allemannsretten langs kysten, er det viktig at vi ikke bidrar til ytterligere nedbygging av strandsonen. Hvis vi tillater bygging, følger også mer privatisering med.

I tillegg til å stanse utbygging i strandsonen må vi også rydde opp i hindringer som er ulovlig satt opp. Derfor foreslo De Grønne, og fikk vedtatt i planstrategien rett før sommerferie følgende: «Det utarbeides statusrapport om hinder i strandsonen». Vi trenger en kartlegging av gjerder, plattinger og brygger som er satt opp ulovlig og som privatiserer kystsonen.

Å forhindre nedbygging av strandsonen er et viktig folkehelsetiltak. Det er også viktig for naturmangfold da skjæringspunktet mellom sjø og land er svært verdifullt for både fugle- og insektliv og ikke minst det marine livet under vannskorpen. Vi må forsvare allemannsretten fremfor eiendomsretten i 100-metersbeltet. Å ivareta strandsonen er viktig for både mennesker og miljø.