En dag på forsommeren 2019 står fire herrer på brygga til Fredrikstad Marineservice på Gressvik og diskuterer, tilsynelatende noe stort. De fire herrer, inklusiv direktør Trond Delbekk fra Værste som forlater området etter en stund, viser seg å representere utbyggingsfirmaet Solid Prosjekt der Trond Delbekk er styreleder (ifølge «Brønnøysund ”). Diskusjonen var knyttet til bygging av ca. 90 nye leiligheter på et mindre næringsområde som også inkluderer en kommunal tomt på 1,2 dekar. På næringsområdet ligger Fredrikstad Marineservice, med eier Ragnar Karlsen, som har utøvet sin næringsvirksomhet der siden 1989.

Ca to måneder tidligere hadde en representant for Solid Prosjekt opplyst at tomta til Marineservice i kommuneplanen var omgjort til boligbygging, og at eiendomsselskapet ønsket å overta denne. Solid Prosjekt ville «hjelpe til» med å finne nytt sted for bedriften. Dette ble avvist.

Først senere ble det klargjort at man snakket om forslag til ny arealplan i kommende kommuneplan for Fredrikstad. Der har administrasjonen foreslått å omgjøre dagens næringstomter på Gressvik til boligtomter. Eier av Fredrikstad Marineservice hadde på det tidspunkt ikke hørt ett ord fra Fredrikstad kommune om den foreslåtte endringen.

Vi har registrert politisk bekymring for manglende arealer til næring, og med rette. Derfor har vi med undring fulgt prosessen knyttet til et næringsområde på Gressvik, og vi anmoder sterkt nye koster i bystyret om å gjøre jobben sin!

Det ble tatt kontakt med kommunens reguleringssjef som både i møte og senere skriftlig redegjorde for, og ga ryddige svar, på alle spørsmål – helt etter boka. Her fremgår det blant annet at det hadde vært holdt et møte mellom eier av nabotomt, som Solid Prosjekt inngikk avtale med om kjøp, og «Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling» 27.06.2018. Hele referatet fra møtet lyder:

«Solgaard (eier av nabotomten, forfatternes anm.) ønsker å komme med innspill til kommuneplanens arealdel om endring av formål fra næring til bolig på bl.a. 48/230.

Arealene ligger ved fergeleiet på Gressvik. Området er vanskelig tilgjengelig, bygningsmassen er gammel. Arealene ligger til elva, og næringsarealer er under press.»

Slik formuleringen fremstår, er det vanskelig å tolke referatet annerledes enn at formuleringen kommer fra «gjesten». Det er ingen underdrivelse å beskrive møtereferatet som kort. Når formuleringen dukker opp som kommunens begrunnelse for å omgjøre de samme næringstomter til boligtomter, renner det en i hu noen mindre pene bilder fra en nær fortid. Konsekvensene for Fredrikstad Marineservice kan bli meget alvorlige på sikt. At tomten har fungert utmerket for Fredrikstad Marineservice og alle dens kunder siden 1989, passet kanskje ikke inn i referatet som innspill til kommende arealplan, ei heller at grunnforholdene med ustabil lere og påfyll fra gamle sagbruk ikke er det beste sted for ca. 90 leiligheter på knappe 10 dekar.

Det er fristende å spørre «Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling» om området passer dårlig for Marineservice siden arealet ligger mot elva. Hvor ønsker seksjon «Virksomhet for bærekraft og samfunnsutvikling» at byens maritime, blå næring, som vi formoder man også har med i de vurderinger som gjøres, skal utøve sin virksomhet – om ikke ved elva/vannet?

Og hvem er det som har presset på for å kvitte seg med næringsvirksomheten? Når ble det en oppgave for «Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling» å definere bygningsmassen som gammel og legge til rette for at tomtene omreguleres og overtas av eiendomsutviklere?

Nøyaktig ett år etter det ovenfor nevnte møtet, blir eier av Fredrikstad Marineservice kjent med en tilsynelatende ferdig utbyggingsplan med rundt 90 leiligheter, hvorav ca. 40 leiligheter på egen næringstomt. Denne planen fra Solid Prosjekt er basert på et administrativt forslag til ny kommuneplan. Der er næringstomta til Fredrikstad Marineservice omgjort til boligtomter med samme begrunnelse som gjengitt i tidligere nevnte møtereferat fra «Virksomhet for bærekraftig samfunnsutvikling» – og dette før arealplanen er lagt ut på andre gangs høring!

Fergeprosjekt Gressvik

Samtidig arbeider en kommunal prosjektgruppe med utvidelse og oppgradering av fergekaien på Gressvik. Prosjektet trenger mer plass. Inntil kaiområdet, og i forlengelse av næringsområdet, disponerer Fredrikstad kommune en tomt på 1,2 dekar. For alle andre enn eier av tomta, Fredrikstad kommune, ville denne være velegnet som en del av det nye fergeprosjektet, men ikke for Fredrikstad kommune som har skrevet salgsavtale med Solid Prosjekt.

Ett år før kommuneplanen har vært til sluttbehandling i bystyret, og med forutgående offentlig høring, er denne tomta blitt boligtomt med dertil forhøyet prisnivå. Når man så får vite at avtalen ikke er offentlig fordi den ikke er undertegnet, og tomta ikke betalt for, får man et ubehagelig bilde av et samrøre der private eiendomsutviklere synes å ha flere hender på rattet enn hva vi ønsker å tro i en sosialdemokratisk kommune. Man sikrer seg rettigheter til utbygging i forkant av politisk saksbehandling, og med avtaler som ikke koster dem fem flate øre før formaliteter er på plass – imponerende.

At kommunen lar seg bruke i et taktisk spill, skal ikke Solid Prosjekt klandres for. Solid Prosjekt er smarte og har sikret seg fordeler to år foran andre selskaper som forventer ryddig kommunal saksbehandling. Kommunen gir ikke informasjon til en 30 år gammel velfungerende og aktiv maritim bedrift som med et pennestrøk kan bli definert som uønsket. Vi har vanskelig for å tro at dette bygger på kommunal naivitet.

Det er med en viss interesse vi registrerer at Solid Prosjekt allerede er klar for boligbygging rundt fergeområdet i Ålekilen som de fleste har oppfattet skulle være et næringsområde – og dertil får åpen støtte fra ordfører Nygård.

Dersom og når kommuneplanen vedtas i den form som er foreslått, innebærer det at søknader om nye tiltak på Fredrikstad Marineservice sin eiendom vil være i konflikt med formålet (bolig), og dermed kan Fredrikstad Marineservice av regelverk knyttet til boligområde, gå en stille død i møte uten at noen trenger å stå til ansvar – mange veier til Rom?

Folketallet i Fredrikstad øker. Vi har registrert politisk bekymring for manglende arealer til næring, og med rette. Derfor har vi med undring fulgt prosessen knyttet til et næringsområde på Gressvik, og vi anmoder sterkt nye koster i bystyret om å gjøre jobben sin!

Eller for å gjengi en «på gata»: Når det i forslag til ny arealplan for Fredrikstad blir foreslått endringer, er det neppe en nyhet, men ingrediensene i saken lukter ikke friskt!

  • Kronikken er skrevet før arealplanen ble behandlet i Fredrikstad bystyre torsdag 5. desember.