Fredrikstad-samfunnet står overfor svært store sosiale utfordringer i årene som kommer. Vi ser allerede sykehjemsmangel, mangel på personell og stor turnover i helsetjenestene, samtidig som det blir stadig flere eldre med demensutfordringer. Vi har altfor mange unge som faller utenfor skole og arbeidsliv og store sosiale skjevheter i lokalsamfunnet. Dette er noen av samfunnsutfordringene kommunen vår står i, samtidig er Fredrikstad en lavinntektskommune med stor gjeld.

For hvordan skal vi løse helse- og sosialutfordringene våre i tiden fremover? Det er ikke ett svar på det, men en svært viktig faktor er å utnytte kreativiteten og nytenkningen som ligger i næringsliv og gründere. Også helse- og sosialtjenestene har mye å vinne på å stole på mennesker som vil utvikle nye løsninger. Vi mener dette må bli en viktig vei fremover.

Fredrikstad kommune har et næringsfond. Venstre mener det kan være en viktig måte å støtte nye bedrifter som kan skape arbeidsplasser i Fredrikstad. I flere år har derimot mye av diskusjonene rundt tildelinger fra fondet gått rundt noen store tildelinger i mange-millionersklassen til enkeltsatsninger, eksempelvis til batterifabrikk eller lakseoppdrett. Venstre mener at næringsfondet fremover kan, og bør, innrettes mer i retning av sosialt entreprenørskap og gründere som ønsker å utvikle nye og kreative løsninger på Fredrikstads store sosiale utfordringer.

Kommunen kan ikke lenger klare alt på egenhånd. Vi må tørre å ha tillit og tiltro til den skaperkraften som finnes hos gründere. Venstre mener vi må støtte opp mer gründerne som har de gode idéene, og som våger å satse på å utvikle løsninger på sosiale utfordringer.

Sosialt entreprenørskap handler om nettopp det. Det kan enten handle om nye måter å hjelpe flykninger inn i samfunnet eller ut i jobb, eller løse problemer i eldreomsorgen. Utfordringene er enorme, og i tiden fremover må vi ikke låse oss ideologisk til kun å ville satse på én løsning. Vi er helt nøtt til å åpne for tett samarbeid mellom offentlige tjenester og sivilsamfunnet, og ikke minst spille på lag med gründere og næringslivet.