Det er juni og snart sommerferie. Skole- og studieåret vi legger bak oss, skrives inn i historiebøkene som helt spesielt krevende og annerledes. I over ett år har elever og studenter levd med usikkerhet om når de skal få komme tilbake på skolen. Når elevene i grunnskolen og videregående skole har vært på skolen, har det hele tiden vært med en usikkerhet om et smitteutbrudd vil sende klassen eller hele skolen i karantene. Studentene har hatt nesten bare digital undervisning. Noen av dem har ennå ikke opplevd å sitte i et auditorium.

Det er ingen tvil om at pandemien og smitteverntiltak har rammet barn og unge hardt. Både elever, studenter og lærere har taklet den nye hverdagen med mindre kontakt og mer usikkerhet på en imponerende måte. Likevel kommer ferien i år med en bismak fordi vi ikke vet hvordan det siste året har påvirket elevenes og studentenes læring. Vi frykter at flere elever og studenter avslutter året med kunnskapshull.

Når det neste skole- og studieåret begynner, må det viktigste fokuset være at alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning når de går ut av grunnskolen. For at flere elever skal fullføre og bestå videregående, må kunnskapshullene tettes. Og for studentene er det avgjørende å ha så mye undervisning og aktivitet på campus som mulig. Både studenter som flytter til en ny studieby og de som blir boende hjemme, må kunne treffe medstudenter og lærere og skape viktige samarbeidsrelasjoner. Undersøkelser viser at studentenes mestring av fagene henger nært sammen med deres sosiale trivsel.

Første bud for å sikre at elever i grunnskolen og den videregående skolen både lærer det de skal, men også at elevene som faller bak følges opp, er at elevene møter opp på skolen. Fravær er et av de viktigste faresignalene om at en elev ikke henger med i undervisningen og at motivasjonen er på vei nedover. Når fraværet blir for høyt, går det utover læringen og vi vet at fravær og frafall henger tett sammen.

Vi skal tilbake til en mer normal skolehverdag der vi ikke trenger å være redde for smitte og karantene. Da må vi gjeninnføre fraværsgrensen slik at elevene som er i ferd med å miste motivasjon og lærelyst blir fanget opp, og får den oppfølgingen de trenger for å fullføre og bestå.

Det er bra at regjeringen nylig fikk flertall for fullføringsreformen, en reform som inneholder mange tiltak for at flere skal få et vitnemål eller fagbrev i hånden. Regjeringen har også gjort mye for at elever skal kunne ta igjen tapt læring i pandemien. I 2020 og våren 2021 er det bevilget til sammen 330 mill. kroner for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon, og senest i mars måned mottok Fredrikstad 1,77 millioner kroner i tilskudd til dette formålet. Det er også bevilget 150 millioner for å støtte digital hjemmeundervisning, og 500 millioner kroner som kommunene skal bruke til sommerskole i 2021 for elever i grunnskolen. Det er svært gledelig at Fredrikstad har mottatt 7,57 millioner kroner i tilskudd til et gratis sommerskoletilbud slik at elevene får en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie.

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 ble ytterligere 250 millioner bevilget, slik at vi får intensivert innsatsen mot tapt undervisning for barn og unge. Det er viktig at disse pengene brukes riktig, og at vi holder læringstrykket oppe når elevene er tilbake i klasserommene.

Regjeringen har også bevilget 230 millioner kroner til studentsamskipnader, fagskoler, høgskoler og universiteter øremerket sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre psykiske helsetilbud og til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter. Når studentene ved HiØ og Fagskolen i Viken studiested Fredrikstad starter det nye studieåret i august, vil de møte mange aktiviteter og tilbud som er finansiert av disse midlene.

Vi skal tilbake til en normal hverdag med fulle klasserom og liv i skolegården. En hverdag med studenter i auditorier, på grupperom og på lesesaler. Det viktigste vi gjør da er å tette kunnskapshullene pandemien har skapt, og gi alle barn, unge og studenter den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Det er juni og snart sommerferie. Etter dette krevende året lengter alle litt ekstra etter ferie, sommer og mer frihet. Vi ønsker alle elever, studenter, lærere og andre ansatte i grunnskolen, den videregående skolen, Fagskolen og Høgskolen gode fridager - og velkommen tilbake til skole- og studiehverdagen i august.