Gå til sidens hovedinnhold

Veisaker på Søndre Sandøy er forskjellsbehandlet

«Dette er eksempler tre veisaker på Søndre Sandøy som har fått svært ulik behandling. Tilbake sitter to hytteeiere som etter flere år, fremdeles ikke har fått godkjent vedlikeholdet av veien.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det foregår en komplett uforståelig forskjellsbehandling av utbedring av veier på Søndre Sandøy. Samme metode er brukt til utbedring i alle veisakene. En har fått godkjent søknaden, en er utført av Fylkesmannen som det tilsynelatende ikke søkt om, mens en har fått avslag med begrunnelsen at veien ligger i et sårbart område med viktige natur, landskaps- og frilutsverdier.

En grunneier på Søndre Sandøy solgte to hyttetomter med adkomstvei til tomtene. Etter pålegg fra grunneier startet hytteeierne vedlikeholdsarbeid på skogsveien. Adkomstveien var en gammel skogsvei i svært dårlig forfatning. Det ble tilkjørt pukk og lagt duk på de deler av veien som var bløte og hadde dype traktorspor. Veien ble IKKE utvidet, IKKE forlenget og det ble IKKE hugget så mye som et tre. Vedlikeholdsarbeidet utgjør ca. 200 meter.

«Noen» varslet kommunen om det pågående utbedringsarbeidet. Kommunen konkluderte med at tiltaket var ulovlig, søknadspliktig, ba hytteeieren om å søke og avslo deretter søknaden. Rådmannen påla hytteeieren å tilbakeføre skogsveien til sin opprinnelige form fordi han mente at hytteeieren hadde nyetablert en vei i et sårbart område med viktige natur, landskaps- og frilutsverdier. At det var snakk om en nyetablering av vei, er senere tilbakevist, veien har ligget der i svært lang tid.

Hytteeierne klaget på rådmannens vedtak. I august 2019 fikk hytteeieren medhold av politikerne som godkjente byggesøknaden. Vedtaket ble påklaget, så kom kommunevalget og det nyvalgte politiske flertallet med ordføreren i spissen mente vedlikeholdet var gjort ulovlig og at veien skulle fjernes og tilbakeføres til sin opprinnelige form. Da det nye politiske flertallet behandlet klagesaken fra hytteeierne, kom de frem til vedlikeholdet som var gjort på skogsveien skulle vært omsøkt av grunneieren og ikke hytteeierne. Så de sendte saken tilbake til administrasjonen. Nå befinner hytteeierne seg i en slags limbus. Hytteeierne har fått pålegg om å fjerne veien, så hva i all verden skal de gjøre? Der står saken i dag.

Men det er forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker. Et stenkast fra skogsveien, strekker det seg en annen veistrekning som går over naturreservatet i 100 meters beltet og inn til en rekke hytter. Denne veien er av nyere dato. Fra før av var det en sti som var bred nok til en trillebår. Veien er utvidet fra opprinnelig størrelse, massene som er tilkjørt, pukken som er lagt og duken som er brukt er nøyaktig slik som materialet på utbedringen av skogsveien til hyttetomtene. Forskjellen er at denne veien er anlagt av Fylkesmannen. Vi snakker her om en nyetablert vei i et naturreservat i 100-metersbeltet. Om ikke dette er et sårbart område med viktige natur, landskaps- og frilutsverdier, så vet ikke jeg.

Det siste veieksempelet på Søndre Sandøy er en skogsvei som streker seg over en kilometer gjennom skogen bort til Svarteberget. Mesteparten av veien går over kommunens egen eiendom, men deler av veien strekker seg over privat eiendom. Her har en hytteeier søkt om å få koble seg til vann og kloakk og til nye strømkabler som skal legges i grunnen. På denne veistrekningen er det gjort et svært omfattende terrenginngrep med hogst, gravearbeider, masseutskifting, samt bruk av fiberduk og tilkjørte masser. Er ikke dette området et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse som skal behandles med varsomhet?

Dette er eksempler tre veisaker på Søndre Sandøy som har fått svært ulik behandling. Tilbake sitter to hytteeiere som etter flere år, fremdeles ikke har fått godkjent vedlikeholdet av veien. Det har påløpt store kostander, mange arbeidstimer er blitt nedlagt og tidvis har de mistet nattesøvnen. Hvordan kan Hvaler kommune forklare og rettferdiggjøre forskjellsbehandlingen og ikke minst behandlingen av veisakene på Søndre Sandøy?

Da ordføreren, bygningssjefen og rådmannen var på befaring utrykte ordføreren at hun var skuffet da hun så hvordan den gamle skogsveien var vedlikeholdt. Jeg oppfordrer ordføreren til å ta seg en tur til Søndre Sandøy, og se på skogsveien en gang til, og samtidig ta en titt på veien som er under utarbeidelse med kommunens velsignelse. Hytteeierne har klaget på vedtaket så den vil igjen bli gjenstand for ny politisk behandling. Jeg håper posisjonen tar til fornuft og at de i rettferdighetens navn en gang for alle godkjenner de utbedringer som er gjort på den gamle skogsveien.

Kommentarer til denne saken