Gå til sidens hovedinnhold

Veisakene på Søndre Sandøy: Hvem er Høyre talerør for?

«Det er ubegripelig at Høyre kan få seg til å fremstille bemidlede hytteeiere som har tatt seg til rette i Hvalers natur som Jørgen Hattemakere.» Det er derfor grunn til å spørre hvorfor Høyre roper ut om forskjellsbehandling i tre så ulike saker. Hvem sitt ærend går Høyre?

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler Høyres Anne May Sandvik Olsen skriver i Fredriksstad Blad 20. februar at Hvaler kommune driver med komplett uforståelig forskjellsbehandling når det gjelder utbedring av veier på Søndre Sandøy. Sandvik Olsen har lang fartstid som politiker for flere partier. Det er derfor grunn til å undre seg over at hun neppe har satt seg godt nok inn i de sakene som hun benytter som eksempel på dårlig saksbehandling. Hennes fremste anliggende synes å være forkjemper for to hytteeiere som nå befinner seg i limbus fordi kommune driver med forskjellsbehandling.

I motsetning til Sandvik Olsen mener undertegnede, som medlemmer i Utvalget for plan – og byggesaker (UPB), at kommunens håndtering av den saken hun er mest opptatt av, den såkalte utbedring av skogsveien på Nedgården, kan brukes som skoleeksempel på behandling av ulovlighetssaker. De saksfremleggene som er forelagt utvalget, er preget av at de er utarbeidet av dyktige, kompetente og objektive saksbehandlere.

Sandvik Olsen har på sin side, ved å studere angjeldende saker, kommet frem til at kommunen i en sak behandler søkeren som kong Salomo og i en annen sak som Jørgen Hattemaker. Det er grunn til å lure på hvem hun mener som er rik og mektig, og hvem hun mener som er fattig og ubetydelig i kommunens påståtte forskjellsbehandling. Ludvig Holberg mente nok å si at den rike fikk fordeler, mens den fattige fikk lite. Og Prøysen fulgte opp med sin vise om Jørgen Hattemaker der han sier at sola skinte på Salomo og skyggen falt på Jørgen, men så la han til «men graset er grønt for æille».

Nettopp, Arbeiderpartiet ønsker at gresset og naturen på Hvaler skal ivaretas på en god måte til glede for alle, rike som fattige. Det er ubegripelig at Høyre kan få seg til å fremstille bemidlede hytteeiere som har tatt seg til rette i Hvalers natur som Jørgen Hattemakere. Samtidig skal det, ifølge Høyres underlige logikk, være en gjeng med konger som nå nyter godt av sandstien over Salta.

Denne tilnærmingen til kommunens saksbehandling forteller oss at det er Høyre som bør ta til fornuften og ikke posisjonen slik Sandvik Olsen oppfordrer til i sitt leserinnlegg. Vi står på trygg grunn og foretar rasjonelle avgjørelser. Vi trenger ingen belæring fra Høyre.

Det dette leserinnlegget dessverre indikerer, er at Hvaler Høyre ser ut til å være villig til å se gjennom fingrene med ulovlige aktiviteter i LNF-områdene på Hvaler. Det er også trist at Hvaler Høyre gjennom denne type leserinnlegg sauser sammen usammenlignbare saker og dermed undergraver kommuneadministrasjonens omdømme og bidrar til å svekke den respekt og tillit som administrasjonen trenger hos innbyggerne og hyttefolket. Slik opptreden burde ingen være tjent med. Det er derfor grunn til å spørre hvorfor Høyre roper ut om forskjellsbehandling i tre så ulike saker. Hvem sitt ærend går Høyre?

To av sakene handler om ulovlig utbedring/bygging av vei og infrastruktur med store inngrep i naturområder. Den tredje handler om anlegning av en sandsti.

Saken om skogsveien/stien på Nedgården startet sommeren 2017 etter at det ble varslet om tilføring av betydelige mengder stenmasser/pukk over en strekning av veien på omtrent 200 meter som fører frem til en hyttebebyggelse. Her ble to nye hytter oppført i henholdsvis 2016 og 2017 som følge av gamle «byggeretter» fra 1970-tallet. I byggetillatelsene til hyttene ble det forutsatt at den aktuelle strekningen skulle benyttes som gangadkomst.

Etter varslingen fremkom det av befaring på stedet at det var bygget en ny vei gjennom området, og at dette ikke var en vei som bare skulle brukes til gangadkomst. Det ble i ettertid søkt om dispensasjon for bygging av veien. Fylkesmannen gikk sterkt imot å gi dispensasjon. Etter mye frem og tilbake kom saken til endelig politisk behandling i UPB i januar i fjor. Da ble det flertall for å støtte rådmannens forslag om å ikke gi dispensasjon. Men for å åpne opp for en mulig pragmatisk løsning, utformet utvalget et tillegg der det blant annet het følgende:

«Dersom det kan dokumenteres et behov for å vedlikeholde veien av hensyn til framtidig skogsdrift i området, anser Utvalget det formålstjenlig at det fremmes en henvendelse til kommunen om at det nødvendige og påregnelige rettings- /vedlikeholdsarbeidet som følger av dette konkretiseres og avgrenses.»

Her ligger nøkkelen til at de to hytteeierne kan komme seg ut av limbus. Det som skal til, er at det foretas en henvendelse til kommunen som kan bidra til en avslutning av denne saken. Derfor kan jo Anne May Sandvik Olsen overveie om hennes neste skritt for hjelpe hytteeierne ut av limbus, kan være bidra til å utforme henvendelsen til kommunen.

Den andre saken som Sandvik Olsen omtaler, er etablering av traktorvei til Svarteberget som ligger i LNF-området og i 100-metersbeltet. Her er det gravd, hugd og gjort store terrenginngrep med tunge maskiner. Saken ble registrert som ulovlighet i kommunen i oktober 2020, og den har tilknytning til en sak der kommunen har gitt dispensasjon til ombygging av en hytte. Det foreligger brudd på tillatelsen.

Arbeiderpartiet tok tak i denne saken i november. Det ble stilt spørsmål i utvalget for plan og byggesaker, og saken ble fulgt opp i det siste kommunestyremøtet på grunn av alvoret i denne type fremferd i vår natur. Saken blir nå fulgt opp på en god måte av rådmannen og hans folk.

Nok en gang er det grunn til å stille seg undrende til premissene for Anne May Sandvik Olsens påstand om forskjellsbehandling i kommunen.

Den siste saken som Sandvik Olsen omtaler, dreier seg om en sandsti over Salta mot Sauholmen. Anlegning av denne stien er godkjent av kommunen og Statsforvalteren for å beskytte dette sårbare området mot unødig tråkk. At dette tiltaket blir brukt av Høyre for å illustrere at det foregår forskjellsbehandling i vår kommune, er vanskelig å forstå.

Kommentarer til denne saken