Utbyggingens omfang - hvor mange boliger ser man for seg på Galoppen?

Dette ble ikke avgjort da kommuneplanen ble vedtatt sommeren 2020, og det eneste man har, er antagelsene i boligbyggeprogrammet. Det er nå, i reguleringsplanprosessen, at omfanget skal fastsettes. Omfanget har alt å si for trafikkøkningen på småveiene i området samt økt trykk på barnehager og skolekapasitet. Derfor er det viktig at omfanget vurderes av kommunen nå. Likevel er planutvalgssaken om Galoppen uklar om antall boliger, og det er uklart hva man egentlig sender av signaler til utbygger. For eksempel:

■ Det sies ikke noe klart om hva man ser for seg på felt B09 (ved elven, helt sør i området). Kommunedirektøren anbefaler at B09 reguleres senere sammen med resten av felt B15 (som B09 tidligere var del av), men i vedtaksteksten kommer ikke dette frem. Samtidig ligger B09 inne i planinitiativet og mulighetsstudien som følger saken.

■ Det sies ikke noe klart om antall boenheter på B05 (ved Floabrua), B06 (oppe på Galoppens østside) og B09. Kommunedirektøren skriver ingenting. Utbyggers dokumenter tyder på cirka 40 boliger på B05, cirka 20-35 på B06 og cirka 20 på B09. Samtidig viser utbygger til de langt høyere tallene fra boligbyggeprogrammet, altså 55 for B05 og 50 for B06. Boligbyggeprogrammet sier ikke noe om B09.

■ Det legges opp til konsentrert småhusbebyggelse på B06. Dette begrepet er ikke definert i verken loven, forskriftsverket eller i kommunens planer, og innebærer derfor ingen klar føring.

Reguleringsplanprosessen er kommunens eneste anledning til å styre antall nye boliger. Kommunen bør ta styringen, enten ved ikke å vedta planen eller ved å fastsette juridisk bindende bestemmelser om antall boenheter.

Økt trafikk – ekspropriasjon

Når det ikke sies noe konkret om hvor mange nye boliger som kan ventes, så vet man heller ikke så mye om hvordan biltrafikken på småveiene rundt Galoppen vil øke. Kommunedirektøren nevner ikke at de eksisterende småveiene som leder fra Storveien til B06 er så smale at det lett kan oppstå behov for utvidelser av veien og ekspropriasjon av grunn fra dem som allerede bor i området. Ekspropriasjon er det i tilfelle kommunens politikere som skal vedta. Man bør derfor alt nå vurdere om man gjennom ekspropriasjon ønsker å fremme utbyggers interesser på bekostning av eksisterende beboere.

I tillegg til ekspropriasjon kommer alle de ulempene som normalt følger med økt trafikk, for eksempel støy, rystelser, trafikksikkerhet, trivsel, redusert verdi på boliger samt utfordringene for miljø/klima.

Eksisterende beboere har allerede i dag store utfordringer med underdimensjonerte veier.

Økt trykk på skoleplasser

Uklarhetene om antallet nye boliger gjør at man heller ikke vet så mye om konsekvensene for skolene. Kapasiteten på Hurrød kan bli spist opp, og det samme gjelder Rød hvis elevene heller sendes dit. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å realisere andre utbygginger på og rundt Gressvik hvis ikke kommunen investerer i nye/større skoler.