I mitt leserinnlegg i FB 22. juni 2020, kom jeg i skade for å skrive at alle tilleggspunktene fremmet av meg som utvalgsleder til sak om brukerombudets årsmelding ble vedtatt enstemmig. Det var feil, jeg beklager feilen.

Når det er sagt ønsker jeg å presisere hvorfor Fredrikstad Arbeiderparti mener det er riktig å veilede alle mennesker til å mestre digitale plattformer. Den viktigste grunnen til det er å forhindre utenforskap. Vi må legge til rette for at alle får riktig veiledning til å mestre digitale plattformer. Ingen skal tvinges, men alle skal møtes med respekten det er å få god og rett opplæring.

I brukerrådets årsmelding er det skissert at noen opplever det utfordrende å være digital. I dag blir offentlige tjenester i større grad digitalisert og det forventes at man skal kunne mestre den digitale delen for å kunne benytte seg av disse tjenestene. Mange situasjoner i hverdagen krever digitale ferdigheter. Stat og kommune har i stor grad gått over til digital kommunikasjon med innbyggerne via elektroniske brev. Det er derimot estimert at det fortsatt er en del nordmenn som har nedsatt samfunnsdeltagelse nettopp på grunn av digitalt utenforskap (SSB) og at mange som er avhengig av de digitale tjenestene har lav digital kompetanse.

Eldre over 65 år, arbeidsledige eller hjemmeværende, 1.-generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, spesielt kvinner. Språkproblem kan være en utfordring og gjelder ikke bare for innvandrere som ikke har lært seg norsk. Vanskelig språk på nett kan berøre andre også. Personer med nedsatte funksjonsevner og sosiale årsaker: Familier/personer med dårlig økonomi som ikke har råd til å kjøpe seg pc og andre digitale hjelpemidler.

Er det noe covid- 19 har lært oss, er det nettopp at vi som samfunn raskt klarte å få økt digital kompetanse.

Det burde være i storsamfunnets interesse å engasjere seg for at alle grupper og mennesker som tar i bruk offentlige tjenester får tilgang til dem. Offentlige tjenester er for alle borgere og nettopp derfor bør det være mulig for alle å kommunisere med den instansen de måtte være i kontakt med. Det viktigste vi her gjør som samfunn, er å veilede de fleste over på digitale plattformer. Veiledningen kan skje ved NAV-kontoret og eller andre steder.

Det å gi innbyggerne digital kompetanse er en viktig samfunnsoppgave. Men i noen gitte tilfeller er ikke denne veiledningen mulig. For disse vil det være hensiktsmessig at de leverer sine søknader ved personlig oppmøte. NAV Fredrikstad gjør i dag dette ved at personer med lav digital kompetanse leverer sine søknader i møte med veileder. Det betyr at ingen tvinger dem med svært svak digitalkompetanse over på digitale plattformer, men først gir man absolutt alle en lik mulighet til å bli i stand til å mestre den digitale verden. En postkasse ved NAV-kontoret vil ikke være løsningen.

I mars 2019 var ca. 50 prosent av søknadene om sosialhjelp digitale og per d.d. i underkant av 90 prosent. Det betyr at man med veiledning og med respekt for at de fleste kan bli digitale blir det, hvis de får oppfølging og opplæringen de trenger. Det betyr at NAV sin strategi om hver dag å ha åpent for veiledning til digitale kanaler gir effekt. Å sette opp en postkasse nå ville reversert denne utviklingen.

Er det noe covid- 19 har lært oss, er det nettopp at vi som samfunn raskt klarte å få økt digital kompetanse. Det var mange enkeltpersoner og yrkesgrupper som med veiledning har fått økt digital kompetanse på rekordtid. Mange av oss mye raskere enn vi ante var mulig. Det skumleste vi gjør som samfunn er at vi ikke tror på at innbyggere kan. Jeg mener at vi må ha tro på at alle mennesker kan få til, hvis de blir trodd på, hvis de får riktig opplæring, og hvis vi er villig til å jobbe sammen for å forhindre digitalt utenforskap.