Pensjonistpartiet synes det er viktig at folk får vite hvor de politiske partiene står i de ulike sakene som av ulike grunner ikke følges opp av pressen. Det skjer ikke minst mye på helse- og velferdsområdet som velgerne i Fredrikstad kommune ikke får vite om, om de ikke er spesielt interesserte og jevnlig leser referat fra de ulike møtene på Fredrikstad kommunes side.

Onsdag 2. september bestemte for eksempel Helse- og velferdsutvalget at «midler avsatt til helse- og velferdsutvalgets disposisjon 2020, kroner 500.000, skulle benyttes til å støtte opp under endringsarbeidet med å tilrettelegge for medvirkningsprosesser og tjenestedesign på følgende områder:

1. Hensiktsmessig organisering av bosettingsarbeidet

2. Medvirkningsprosesser i innsparingstiltakene»

Pensjonistpartiet var derimot svært uenige i dette vedtaket i tider da oppgaver hoper seg opp for seksjonen, og vi fremmet derfor alternativt forlag: «For å hjelpe til i en vanskelig tid overføres utvalgets disposisjonskonto på kr. 500.000 i sin helhet til seksjon helse- og velferd for å støtte opp om nødvendige koronatiltak som gjennomføres i seksjonen.»

For Pensjonistpartiet oppfattes dette vedtaket som en krise i en tid, da seksjoner som helse- og velferdsseksjonen styrer mot underskudd på 150 - 170 millioner.

Pensjonistpartiets forslag ble derimot nedstemt, tross støtte fra Høyre og Frp, og dette tenker vi i Pensjonistpartiet det kan være greit å vite, slik at folk ser hvordan de ulike partiene prioriterer.

I bystyret 10. september ble det også behandlet en viktig sak som i høyeste grad berører fellesskapet midler. Visst ble saken kommentert via avisens direkte overføring «Dette skjedde i bystyret», men vi tenker vel kanskje at en slik reportasje kan bli litt massiv for mange lesere som ikke er interessert i alle typer saker.

Pensjonistpartiet og Høyre fremmet i alle fall et fellesforslag i saken: «Fredrikstad kommunes alvorlige økonomiske situasjon tilsier at lovpålagte oppgaver må prioriteres. Det arbeides ikke videre med framlagt konsept for Bekkevold natur- og ridesenter. Saken avvises». Dette forslaget falt for øvrig, og det ble i stedet vedtatt at Fredrikstad kommune skal drive videre med ridesenteret til mange millioner kroner.

For Pensjonistpartiet oppfattes dette vedtaket som en krise i en tid, da seksjoner som helse- og velferdsseksjonen styrer mot underskudd på 150 - 170 millioner. Vi tenker derfor det er riktig greit at folket kjenner til vår vegring her. Ikke minst fordi velgerne får svaret på hvor det finnes penger å hente når vi roper ut om å beholde velferdstjenester for eldre, demente, personer med behov for hverdagsrehabilitering, personer med nedsatt funksjonshemming og rus- og psykiatriproblemer, og kommunen i tillegg velger å satse på videreføring av dobbeltrom på sykehjem til personer som kanskje ikke får oppleve en ny vår. For Pensjonistpartiet blir i alle fall dette for smertefullt.