Det er mange gode grunner til å gå i tog på kvinnedagen 8. mars. Regjeringens innstramming av selvbestemt abort er en av de mest aktuelle. Regjeringen foreslår at alle forespørsler om fosterreduksjon skal behandles i abortnemnd, altså at retten til selvbestemmelse før uke 12 ikke skal gjelde ved fosterreduksjon, som i dag. I likhet med et massivt flertall i befolkningen er Rødt, og de andre medlemmene av 8. mars-komiteen i Fredrikstad, mot denne innskrenkingen av kvinners selvbestemmelse.

Endrer vi på selvbestemmelsesprinsippet, åpner vi i realiteten for å frata kvinner en viktig frihet og rettighet. Det er ingen prinsipiell forskjell på å ta abort på et friskt foster som ligger alene og et som ligger sammen med en annen. Når det er lovlig å ta abort på to eller tre fostre innen fristen for selvbestemt abort, også om de er friske, er det vanskelig å begrunne hvorfor det ikke skal være lov med flerlingabort. Og den gravide må selv få ta avgjørelsen.

Regjeringen sier selv at innføring av nemnd ikke har som mål å få ned antall aborter. Hvis målet ikke er at flere som ber om fosterreduksjon skal få nei, så lurer jeg på hva vi sitter igjen med, annet enn en ekstra strafferunde for å påføre den gravide ekstra skyld og skam før inngrepet? Er dette regjeringens linje: At det er greit å be om fosterreduksjon, bare du ber staten om lov først og lover å skamme deg etterpå?

Når regjeringen først åpner for å endre abortloven, bør de styrke selvbestemmelsen, ikke innskrenke den.

Så fort vi går vekk fra selvbestemt abort, får vi et samfunn som flytter makt over kvinnens kropp vekk fra kvinnen selv og over til noen andre som får makt til å sortere verdige og uverdige begrunnelser. Hvorfor skulle de være bedre i stand til å ta det valget, enn den gravide selv? Mangel på selvbestemmelse umyndiggjør kvinner og vitner om en mistillit, et signal om at hun ikke er ansvarlig nok til å bestemme selv.

Nemndene er rester fra en forhistorisk tid der kvinner ikke ble vurdert som myndige nok til å bestemme over egen kropp og eget liv. Kvinnen har rett til å bestemme over egen kropp, hun kjenner sin egen situasjon best og er best i stand til å vurdere om svangerskapet bør avsluttes eller ikke. Så må hun selvfølgelig få god medisinsk oppfølging, men valget må til sjuende og sist være hennes.

Derfor blir en av parolene under årets 8. mars-markering «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene»

Vi sees i toget!

Innlegg 8. mars 2019