Inspiria varslet Miljødirektoratet om sine funn etter 50 undervisningstokt ved Møkkalasset og Svaleskjær i år – der de nå skal deponere enorme mengder muddermasser. De forteller om langt større artsrikdom enn det som tidligere er lagt til grunn.

Funnene står i kontrast til vedtaket fra Miljødirektoratet der det heter at den økologiske tilstanden i området for deponeringen er moderat. Det er Kystverket som har stått ansvarlig for undersøkelsene i søknaden. Miljødirektoratets vedtak om tillatelse til mudring er datert 18. oktober 2019.

Bedre økologisk tilstand

– Resultatene fra disse toktene viser forekomst av marine arter av typer og omfang som kan tyde på en bedre økologisk tilstand enn det som ble lagt til grunn da tillatelsen til dumping av muddermassene ble gitt i 2019, skriver administrerende direktør i Inspiria, Geir Endregard i brevet til Miljødirektoratet.

– Vi forteller om det vi har funnet, og er ikke part i dette. Området er kartlagt tidligere og artsmangfoldet er klassifisert som moderat. Vi vil bare gjøre oppmerksom på våre funn, sier Endregard.

Han forteller at det var en forverring av artsmangfoldet i området fra rundt 1990 og frem til 2000-tallet., men at det sakte har tatt seg opp igjen og nå er et av de beste områdene der de tråler.

Tråler på bløtbunn

Tidligere ble toktene til Inspiria kjørt andre steder i Oslofjorden, men fra i år flyttet Inspiria seilingsområdet til Ramsøflaket. Her tråler de på bløtbunnen.

Inspiria bruker en bløtbunnstrål i sin undervisning, mens prøvene som er grunnlaget i vedtaket til Miljødepartementet er utført med en bunngrabb.

– Vi velger å tråle der nettopp fordi vi får gode fangster og god læring for elevene i skoleklassene vi har med ut, sier han.

Bunntrålen heises opp på dekk og elevene sorterer fangsten og registrerer funn i Dugnad for havet.

Levende organismer vil bli tildekket

I vedtaket til Miljødirektoratet slår de fast at det meste av levende organismer i områdene der muddermassene deponeres, vil ødelegges ved at sjøbunnen tildekkes.

– Dette vil ødelegge bunnfaunaen på en så vesentlig andel av sjøbunnarealet at den økologiske tilstanden etter vårt syn vil måtte anses å bli forringet fra moderat til dårlig, heter det i vedtaket.

– I de faglige undersøkelsene som lå til grunn for tillatelsen blir det påpekt mangel på for eksempel krepsdyr, lite artsmangfold og ikke så mange individer. Det stemmer ikke med det vi nå observerer, skriver Inspiria i brevet.

Det mest artsrike område i Oslofjorden

– Vi, som nå tråler mange andre steder i Oslofjorden hvert år, mener Ramsøyflaket absolutt er et av, om ikke det mest artsrike området, vi finner i hele Oslofjorden. Vi velger å tråle her fordi det gir god undervisning og vi får opp mange arter og individer.

– Vi synes det har vært meget vanskelig å forklare hvorfor dumping av muddermasse tillates i området, når vi ser hva som er i våre tråltrekk, sier Endregard.

Bør gjøres en vurdering

– Vi har ikke vært involvert i vurderingene myndighetene har gjort av området Dette er et eksempel på folkeforskning som kan komme til anvendelse og bidra til kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen, sier forskningssjef Fritjof Moy ved Havforskningsinstituttet.

Han mener det bør gjøres en vurdering av om disse artene vil bli påvirket av deponeringen.

– Det er ikke opp til oss å bestemme noe, sier Moy.

På spørsmål om hvordan Miljødirektoratet vil forholde seg til de nye opplysningene i brevet fra Inspiria science center, svarer seksjonsleder Kari Holden i Miljødirektoratet:

– Områdene for deponering av sjøbunn fra Borg havn er valgt på bakgrunn av en lang rekke utredninger. Vi har etter en helhetsvurdering falt ned på å tillate deponering i de to lokalitetene. Det er lite sannsynlig at opplysningene fra Inspiria kommer til å endre på dette.