Ufrivillig deltid er et stort problem i blant annet kommunal sektor, og særlig i helse- og omsorgssektoren. Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle som jobber deltid gjør det fordi de ikke får tilbud om en større stillingsprosent. Koronapandemien har i tillegg vist oss smittevernsutfordringene ved at ansatte i deltidsstillinger arbeider på flere steder for å få en lønn å leve av.

I Fredrikstad kommunes seksjon for helse og velferd har vi en betydelig andel ansatte i deltidsstillinger. Omlag 4000 ansatte er fordelt på ca. 2200 årsverk i seksjonen. Dette er en situasjon vi deler med de fleste helse- og omsorgsvirksomheter i landet og er en stor utfordring. Arbeiderpartiet vil ha en egen pott på statsbudsjettet, slik at kommunen blir økonomisk rustet til å jobbe målrettet og strukturert med å implementere heltidskultur. I Fredrikstad kommune har vi kommet langt med det lokale arbeidet med å redusere deltidsandelen i et godt partssamarbeid. Statlige tilskuddsmidler ville bety mye for dette arbeidet.

Mange deltidsstillinger er krevende på flere måter:

■ Brukere og pårørende får mange personer å forholde seg til – lite kontinuitet i oppfølgingen.

■ Mange ansatte må ta til takke med deltidsstilling, mens behovet for de fleste er full stilling og full inntekt.

■ Lederne får mange å følge opp personalmessig når årsverk deles.

Dette er ugunstig for driften totalt sett.

Det handler også om at vi har behov for å rekruttere nok ansatte innen velferdsyrkene til å dekke det økte behovet vi vet kommer i årene fremover. Skal helse og omsorg være en attraktiv karrierevei, trengs det hele og faste stillinger, og vi kan ikke fortsette å utdanne to – tre personer for å dekke ett årsverk.

Heltid er også likestilling. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er en krise for den enkelte arbeidstaker, for likestillingen og ikke minst for vår felles velferd. Vi vet at vi må ha flere i jobb dersom vi skal har råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene fremover. Dette innebærer at vi må skape flere jobber, at vi må få flere i arbeid, og at flere må jobbe heltid.

Det er mange samfunnsgevinster ved å satse på heltidskultur. Forskning viser at sykefravær går ned når heltidsandelen går opp. Økonomisk stabilitet gjennom hele livet, vil bidra direkte til bedre levekår og bedre folkehelse i befolkningen. Dette har Fredrikstad Arbeiderparti hatt fokus på og vi heier på at vi, hvis vi vinner valget, skal ha fokus på dette også nasjonalt.

Vanlige folk skal slippe å sove med mobilen under hodeputa i frykt for å gå glipp av en ekstravakt. Vi vil ha arbeidstakere som kan planlegge arbeidshverdagen sin og ha kontroll på fritiden sin. Heltid nå, stem Arbeiderpartiet!