I følge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner i Norge deltid. Vi i Fredrikstad Venstre anser dette som et samfunnsproblem.

For dem det gjelder og som ikke ønsker dette, medfører deltidsarbeid mindre forutsigbarhet, uregelmessig og ofte lavere lønn. Arbeidstakeren blir også i større grad økonomisk avhengig av en eventuell partner, ettersom pensjon i stor grad påvirkes av stillingsprosent. Dette begrenser igjen handlingsrommet og muligheten til selvbestemmelse, eller rettersagt friheten til den deltidsansatte. I ytterste konsekvens kan det føre til at offer for fysisk og psykisk partnervold må velge mellom et liv i fattigdom eller misbruk.

Behandlingen av de fire spesialsykepleierne ved seksjon nyfødtintensiv på Kalnes er på mange måter uverdig og lite i tråd med heltidskulturen som regjeringen aktivt jobber for å fremme. Med fem års utdannelse og fortrinnsrett til hel stilling burde det være en selvfølge at de fire spesialsykepleierne får fylt opp stillingene sine. I henhold til § 4-3 i arbeidsmiljøloven, har Sykehuset Østfold som arbeidsgiver, ansvar for å sikre sine ansatte et godt psykososialt miljø.

Å saksøke egne arbeidstakere på et slikt grunnlag er et klart brudd på denne loven, og på ingen måte forenlig med norsk arbeidsskikk. Uavhengig av lover og regler mener vi også at det er ren folkeskikk og respekt for arbeidstaker og en arbeiders rettigheter at en ikke saksøker arbeidstakere for å ønske full stilling.

Hvis hensikten bak søksmålet er å øke budsjett og grunnbemanning, mener vi at ledelsen bør benytte seg av en fremgangsmåte som ikke går bekostning av de ansattes psykiske helse. Videre forventer vi at ledelsen trekker søksmålet og gir en offentlig unnskyldning til de berørte partene.