Flere organisasjoner som representerer funksjonshemmede har med bekymring registrert at Fredrikstad kommune planlegger en storstilt utbygging av Furutun. Vi synes kommunens utredning om saken mangler flere viktige momenter. Begrunnelsen for utbygging fremstår som utelukkende økonomisk motivert. Faglige vurderinger om brukernes/pårørendes ønsker og behov er nærmest fraværende.

Utbygging av en så stor sentralisert enhet er ikke i tråd med overordnede lover og regler som Barnekonvensjonen og FNs konvensjon om funksjonshemmede.

Det eneste som sies om dette forholdet er at man har vært i dialog med Husbanken om tilskudd. I saksfremstillingen heter det «Det er også et spørsmål om de vil kunne godkjenne så mange plasser/rom på et sted, jmf krav om normalisering og integrering som stilles ved omsorgsboliger. Det må drøftes videre, og konkluderes med hvorvidt det er hensiktsmessig med slikt tilskudd i dette prosjektet».

Nå er det foreslått å involvere bruker-representanter aktivt i det videre planarbeidet ETTER at vedtaket om å bygge er fattet! Dette er en paradoksal forståelse av brukermedvirkning.

Da skulle man tro at saksdokumentene drøfter nettopp dette forholdet; kravet om normalisering og integrering. Men vi finner ingenting om dette. Det er en alvorlig utelatelse i et saksdokument av denne type. Den type sentralisering som Fredrikstad kommune her legger opp til er en gammeldags politikk som knapt drives noen andre steder. Kommunen går med andre ord bakover og ikke fremover. Fremtidsrettingen og visjonene som ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel er totalt fraværende i denne saken.

Vi reagerer også på saksbehandlingen. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har etterlyst saken flere ganger. Furutun ble vedtatt kjøpt av kommunen i 2016 med sikte på å erstatte Kiæråsen avlastningssenter, saken ble altså fremmet i 2020. Det har vært godt tid for å involvere brukerne i planleggingen. Rådet (for personer med nedsatt funksjonsevne) har flere ganger etterlyst saken, blant annet i forbindelse med handlingsplanen som bystyret behandlet juni 2018, og i behandlingene av handlingsplan og budsjett både i 2018 og 2019.

Senest 2. mars i år etterlyste Rådet saken og fikk beskjed om at det ikke var noe nytt. To uker senere kom saken opp! Dette er en opplagt sak som ligger innenfor Rådets arbeidsområde.

Nå er det foreslått å involvere brukerrepresentanter aktivt i det videre planarbeidet ETTER at vedtaket om å bygge er fattet! Dette er en paradoksal forståelse av brukermedvirkning.

Vi mener saken ikke er godt nok utredet. Derfor ber vi Bystyret om å utsette saken og involvere brukerne i et utvidet planarbeid der krav om normalisering og integrering drøftes. Det er en selvfølge at brukerne gjennom organisasjonene og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne er involvert i denne utredningen. Å bruke litt mer tid og dermed sikre involvering og forankring må være en enkel beslutning for Bystyret i Fredrikstad. Alternativet er å gå på tvers av hva de funksjonshemmede ønsker.

Hva ønsker vi? Vi ønsker et mangfoldig avlastningstilbud som sikrer deltagelse i samfunnet, og som fremmer selvstendighet, kulturell og åndelig utvikling på lik linje med andre barn og unge. Det er rettigheter som er beskrevet i barnekonvensjonen og FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det betyr minimum et avlastningstilbud i sentrum der ungdom kan trene på å ta bussen, gå på kafé, avtale å møte venner, shoppe og delta i samfunnet slik ungdommer flest gjør.

Våre barn og unge har en funksjonsnedsettelse – de er ikke syke. De trenger avlastningstilbud som bidrar til normalisering og integrering, ikke det motsatte. Om ikke kommunen skal ta dette ansvaret, hvem skal da ta det? Et mangfoldig tilbud på flere geografiske steder innenfor den faglige normen på maks seks, helst fire boenheter, er det vi sammen må drøfte og finne løsninger på, innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Da kan vi snakke om den lille verdensbyen som rommer et mangfoldig og levende samfunn.

Forfatterne

Disse har undertegnet oppropet:

Cathrine Pettersen, Autismeforeningen i Norge, Østfold fylkeslag

Ken Jackson, Norges Handikapforbund Fredrikstad

Anne Berit Løland, Norsk Forbund av utviklingshemmede Nedre Glomma

Maria Hagen, Foreningen for Muskelsyke i Østfold

Runar Tønnesen, Handikappede Barns Foreldreforening Østfold

Hans Christian Norseth, Ryggmarksbrokk og Hydrocephalusforeningen

Les også

Mener vi sammen kan finne gode løsninger for små sosiale fellesskap på Furutun

Les også

Ikke faglig tilrådelig med ett stort avlastningssenter