Byggmesterforbundet har med interesse fulgt den senere tids debatt i avisen angående Isegran Eiendom og sosial boligbygging.

Grunntanken bak Isegran Eiendom er at kommunen selv, i stedet for private aktører, sitter igjen med fortjenesten på sine verdier. Der man tidligere så at mulige utbyggingsområder ble solgt til private investorer, ønsker nå kommunen gjennom Isegran Eiendom å sikre denne inntekten for deg og meg. Det er det vanskelig å argumentere mot.

Det at de også går inn som en direkte konkurrent til aktørene i en ellers presset bygge bransje er i bestefall uheldig, men en helt annen diskusjon.

Det er lett å bli forundret når Rødt og SV går ut i media og er bekymret for at ikke hele befolkningen blir ivaretatt med dagens boligpolitikk, en politikk de selv delvis er ansvarlig for. Det er to hovedfaktorer som påvirker boligprisene. Den ene er renteutviklingen, den andre er knapphet på egnede utbyggingsområder for folk flest hvor kommunene som reguleringsmyndighet sitter i førersetet.

Det er en sammenheng mellom arealplaner og boligpolitikk som det kan se ut til at nevnte partier i Fredrikstad kommune har oversett. I statlige forventninger til kommunal og regional planlegging står det i kapittel 4 bl.a.:

Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes strategi for samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter.

Fredrikstads nylig vedtatte arealplan leverer ikke på noe av dette. Som den eneste aktøren med eneboligtomter å tilby, er det selvsagt at det er en motsetning mellom Isegran Eiendom og en sosial boligpolitikk.

Les også

Ingen motsetning mellom Isegran Eiendom og en offensiv, sosial boligpolitikk

Les også

Kvalitetsboliger til en pris folk kan leve med på Brønnerødtoppen

Nær sagt alle andre private planinitiativ som ikke er i sentrumssonen, har blitt avvist. Dette fører til en knapphet på eneboligtomter, og det fører igjen til høye tomtepriser. Da blir det utopi å tro at småbarnsfamilier, unge og enslige skal kunne etablere seg i en egnet bolig på Brønnerødtoppen. Dette er spesielt uheldig når man vet at mange av planinitiativene ville levert boliger til en langt lavere kvadratmeter pris enn det som er tilfellet i dag og i uoverskuelig fremtid.

Bærekraft er også et sentralt tema. La oss håpe at Fredrikstad kommune gjennom Isegran Eiendom kan samarbeide med lokale byggmestere og entreprenører med egne fast ansatte fagarbeidere og lærlinger. Slik bidrar man til verdiskapning. Da slipper man å bruke unødig innvandret arbeidskraft fra Europa. Det er bærekraft i praksis.

Les også

Bytt navn på Isegran Eiendom nå!