Flertallet i Fredrikstad bystyre vedtok 2.5 at dokumentasjon på lønnsforhold skal inn i reglementet som en betingelse for skjenkebevilling. Bystyret vedtok også at brudd på reglene om lønn etter den allmenngjorte tariffen som gjelder for serveringsbransjen – populært kalt minstelønnssatsen – skal gi prikkbelastning og kan føre til inndragelse av skjenkebevillingen. Dette gjorde de imot rådmannen i Fredrikstads råd. Fredrikstad bystyre burde lyttet til rådmannen.

For rådmannen hadde satt seg bedre inn i gjeldende lovverk enn bystyret. Det man vedtok er nemlig utenfor alkohollovens område, og ikke et lovlig vedtak. Dette har folkehelseminister Aase Michaelsen nettopp bekreftet.

Nylig stilte nemlig SVs stortingsrepresentant Sheida Sangtarash daværende folkehelseminister Åse Michaelsen spørsmål om statsråden vil forskriftsfeste at gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven eller lønn under allmenngjort tarifflønn, fører til inndragelse av skjenkebevilling?

Michaelsen svarer: «Alkohollovens formål er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven er ment å sikre ansvarlig salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Selv om brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig, og ikke bør forekomme, er ikke dette forhold som ligger i kjerneområdet for alkohollovens formål. Inndragning av skjenkebevilling bør etter min mening ikke brukes som en reaksjon for forhold som ikke er omfattet av alkohollovens formål. Jeg vil fraråde å gjøre endringer i alkoholloven/alkoholforskriftens bestemmelser som et tiltak for å motarbeide brudd på arbeidsmiljøloven. Alkoholloven bør ikke inneholde tiltak som ikke er knyttet til lovens formål, å sikre ansvarlig salg og skjenking av alkohol.»

Statsråden bekrefter altså at man trenger en lovendring for å gjøre det Fredrikstad har vedtatt, og sier samtidig at en slik lovendring vil hun ikke bidra til at kommer. Fredrikstads vedtak er ikke i tråd med gjeldende lovverk.

Minstelønnssatser og andre regler som er regulert gjennom arbeidsmiljøloven skal følges. Arbeidstilsynet skal kontrollere og brudd skal følges opp. Men man skal altså ikke miste skjenkebevillingen om man bryter reglene her. Når man får kommunalt skjenketilsyn, skal dette sjekke om man forholder seg korrekt til alkohollovens bestemmelser. Når Arbeidstilsynet har tilsyn, skal de undersøke at man forholder seg korrekt til Arbeidsmiljøloven. Dette er oversiktlig og forutsigbart. Ofte opplever vi at tilsynsmyndighetene har utfordringer nok med å ha oversikt over det regelverket de skal være spesialister på. Å utvide dette til andre lover, øker risikoen for feilaktig tilsynsutøvelse.

NHO Reiseliv aksepterer vedtaket om allmenn minstelønn, og dette er noe alle bedrifter som er regulert av denne forskriften må forholde seg til. Hvorvidt ansatte har minstelønn eller ikke, ikke er et relevant hensyn kommunen kan ta ved tildeling av skjenkebevilling.

Det er veldig uheldig, og heller ikke i tråd med gjeldende lovverk, at man bruker alkoholloven og skjenkebevilling som generalmiddel for å hindre all slags uønsket atferd eller lovbrudd. Det er andre etater og regelverk som ivaretar de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Sånn vil det i all overskuelig fremtid være. Også i Fredrikstad, om de skal forholde seg korrekt til loven.

Les også

Frp i Fredrikstad viste sitt sanne ansikt i bystyret