– Administrasjonen skal ha ros for å ha jobbet godt og raskt for å få frem saken, men jeg deler ikke det nesten ensidige fokus på byggehøydene, sier Kristiansen.

Når planutvalget i neste uke får Cityplans reguleringsforslag for Cewex-kvartalet på bordet, er den klare anbefalingen fra Kristiansen å si ja – selv om høyden på kvartalet er økt enkelte steder.

Bekymret for trivselen

Endringene skyldes Cityplans planer om hotell i kvartalet, har Cityplan selv opplyst tidligere. Det er i hovedsak snakk om tilbaketrukne etasjer på toppen som er fjernet eller gjort høyere.

Viken fylkeskommune var negative til de økte høydene da prosjektet var på høring i våres. Det samme er bygnings- og reguleringsetaten til Fredrikstad kommune.

I sine vurderinger skriver de at de er bekymret for hvordan de store byggehøydene «vil påvirke byens kulturmiljø, arkitektoniske sammenhenger og trivselen for de som skal bevege seg i gatene rundt Cewex-kvartalet».

Stikk motsatt konklusjon

De økte høydene karakteriseres som et uheldig grep.

Isteden anbefaler kommunedirektøren å si ja til den første – og lavere – utgaven som lå på bordet. Det vil, ifølge bygningsmyndighetene, i mye større grad ta hensyn til «summen av byens og befolkningens interesser og behov».

Victor Kristiansens konklusjon er den stikk motsatte:

«Utvalgsleder stiller seg uforstående til kommunedirektørens kommentarer som går i retning av at bebyggelsen «ikke lenger oppleves som menneskelig», skriver han i sin vurdering av saken.

Kristiansen medgir at høydeendringene i noen grad kan slå negativt inn på enkelte parametere, men ser likevel liten grunn til å si nei.

– Dette blir fint

– Helhetsinntrykket er at dette blir fint. Hovedgrunnen til at de kom med et nytt forslag, var hotelldelen og det synes jeg er en viktig del av forslaget, sier Kristiansen. Han mener definitivt at Fredrikstad har behov for økt hotellkapasitet.

Han karakteriserer planene som «en reparasjon og fornyelse av et svært sentralt kvartal i sentrum», og han slår fast at prosjektet også vil bidra til å nå målet om 60 prosent av boligbygging i byområdet.

– Har ikke kommunedirektør og fylkeskommune et poeng i at dette blir så høyt at det kan ha negative konsekvenser for de som ferdes der?

– Jeg har jo skrevet at dette trolig kan slå negativt inn på noen parametere. Men dette er midt i byen. Og: Når man har lagt inn maksimalgrenser i kommuneplanens arealdel, forventer vi jo at de har tenkt ganske grundig rundt det, sier Kristiansen.

Planutvalget får saken på bordet torsdag 23. juni. Deretter må utbyggerne vente til over sommeren før bystyret får det endelige ordet i saken i september.