FAU på vegne av foreldrene synes det er underlig at lærerne og ledelsen på Gudeberg barne- og ungdomsskole ikke har uttrykt uro over at brorparten av undervisningslokalene forblir like forfalne og ikke omfattes av planforslaget for samlokalisering av ny Råkollen skole i skolegården til Gudeberg.

Rektor Kirsten Semb uttaler i FB 6.12.20 at hun støtter forslaget. Dersom innstillingen ikke følges, er hun redd for at det kan «glippe» for Gudeberg, og det kan innebære at Gudeberg skole ikke får den gevinsten som i dag ligger i prosjektet.

FAU unner selvsagt lærerne og ansatte bedre forhold. Men FAU og foreldrene er ikke tilfreds med den såkalte «gevinsten» for Gudebergs elever, når 60-70 prosent av Gudebergs forfalne bygningsmassen ikke blir rehabilitert.

«Gevinsten» for Gudeberg skoles elever er fem oppussede klasserom som erstatter de fem klasserommene i paviljongene, pluss et auditorium (kun dimensjonert for ett trinn) og musikkrom. Dette utgjør ca 25-30 prosetn av Gudeberg skoles undervisningslokaler.

Resten forblir urørt med taklekkasjer, sprukne vegger, utslitte toaletter, ustabilt varmeanlegg, mangel på grupperom og generelt liten mulighet for framtidsrettet undervisning av våre barn.

FAU er også svært bekymret for utearealene i den nye nye planen: Store deler av skolegården vil befinne seg under tak, under Råkollens planlagte nybygg. Bygget vil i tillegg kaste skygge over deler av den resterende skolegården. Uteareal pr elev går fra ca 21 kvm til 10-14 kvm utenfor overbygget.

Adskilte bygg og separate administrasjoner gir minimalt samarbeid
Rektor sier muligheten for samarbeid og sambruk blir enda større ved at Råkollen skole legges til en 1. til 10.-skole som Gudeberg. FAU er selvsagt også positive til elevenes behov for å se overordnet respekt, inkludering og likeverd.

Men hvordan disse to skolene i praksis kan få noen positive samarbeidseffekter for elever eller ansatte er høyst uklart, når Råkollen skal ha en helt egen, selvstendig administrasjon, og all deres aktivitet skal foregå i Råkollens eget separate bygg, fullstendig adskilt fra Gudebergs bygningsmasse. Det fremlagte forslaget som rektor støtter, sier heller ikke noe om hvordan man skal få til en synergieffekt ved en samlokalisering av skolene.

Foreldrene uten påvirkning på planen
Vi foreldre har selvsagt rett til å uttale oss om det som berører våre barns skolesituasjon, og spesielt når alt tyder på at planen ikke ivaretar det pedagogiske innholdet på en tilfredsstillende måte.

Dette planforslaget (også kalt «Rambøll-rapporten») ble ferdigstilt for over to år siden. Hverken FAU Gudeberg, FAU Råkollen eller Gudeberg lokalsamfunnsutvalg har fått informasjon eller noen mulighet til å påvirke denne planen før den ble sendt på høring.

Skolens ledelse og ansatte har fått uttale seg i forprosjektet, men hvorfor har ikke vi foreldre fått anledning til å komme med innspill og ønsker? FAU har overhodet ikke fått tilgang til hverken informasjon eller referater fra skolen om det omtalte forprosjektet. Forprosjektet har vært helt usynlige for skolens foreldre.

Problemet er ikke paviljongene, men Gudebergs forfalne bygg
De fem klasserommene i paviljongene er på dispensasjon, sier rektor, og dispensasjon er gitt blant annet med begrunnelse i bygging. Hovedproblemet er imidlertidig ikke paviljongene, men Gudeberg skoles 66 år gamle nedslitte bygningsmasse.

Paviljongene ble satt opp i 2001, uten at noe har skjedd i løpet av disse 19 årene for å erstatte dem, før dette forslaget ble fremlagt for tre år siden. Paviljongene et underordnet problem, dersom en ny prosess kan gi Gudebergs og Råkollens elever et bedre tilbud på sentrale områder.

Det fremlagte forslaget er svært mangelfullt når det gjelder å ivareta Gudebergs elevers undervisningslokaler og utearealer, i en 66 år gammel nedslitt skole. Det foreslås en plan basert på kun ett forslag som ble tegnet for tre år siden. Flertallet i Formannskapet valgte å se fullstendig bort fra alle de 47 godt begrunnede protestene i høringen. Forslag er svært omstridt, noe reaksjonene fra foreldrene ved Gudeberg tydelig viser, og også internt i kommunens administrasjon blir det sagt at forslaget ikke er ulovlig, men strider mot lovens intensjon.

Les også

Råkollen/Gudeberg: «La oss bygge noe dårlig fort, fremfor å bygge noe bra litt senere»

Det alvorligste er at formannskapets flertall ikke ønsker å avvente den helhetlige skoleplanen for kommunen som er under utarbeidelse. Dermed risikerer kommunen å bruke 200 millioner på dette skoleprosjektet, som ikke løser utfordringene for Gudebergs og Råkollens elever, og som i tillegg kan vise seg å ikke bidra til beste for alle Fredrikstad skoleelever, slik den overordnede nye skoleplanen legger opp til.

Foreldrene ved Gudeberg ber om en ny prosess for å rette opp manglene i forslaget og finne bedre løsninger for både Råkollens og Gudebergs elever.