God politikk for barn, er politikk som bidrar til å innfri alle barns rettigheter. Redd Barna etterlyser en tydeligere ambisjon for barn i Norge i statsbudsjettet for 2022.

Vi har lagt bak oss nesten to år med pandemi. Det har preget barn, og det har utfordret rettighetene deres på flere områder. Nå må vi benytte anledningen til å bygge opp igjen hverdagen til alle barn i hele landet. Øverst på Redd Barnas agenda står kampen mot fattigdom. Utviklingen av barns levekår i Norge er bekymringsfull, og vi etterlyser et krafttak for å løfte flere barn ut av fattigdom.

De nyeste tallene fra SSB viser at 115 000 barn vokser opp i fattige familier i Norge. Men dette var før pandemien. Det er grunn til å frykte en drastisk økning når tallene for pandemiåret kommer i mars. Da er det ekstra prekært at det lovfestes at barnetrygden ikke regnes som inntekt i utregningen av sosialstønad. Dersom dette ikke forbys, vil kommuner rundt om i landet fortsette å benytte seg av muligheten, som i praksis er å ta barnetrygden fra de som trenger den mest. Det vil koste 430 millioner kroner å sikre at ingen blir fratatt barnetrygden på denne måten.

Alt for mange barn i Norge blir utsatt for vold og overgrep, og vi ser en stor økning av overgrepssaker på nett. Isolasjon og stengte fellesarenaer under pandemien har forsterket dette. Dersom vi skal lykkes i å forebygge og stoppe vold og overgrep mot barn, og krenkelser mellom jevnaldrende, må det settes i gang et ambisiøst, nasjonalt kompetanseløft i alle skoler og barnehager. Til dette må det settes av 50 millioner kroner i budsjettet for neste år. Økte ressurser vil bidra til at voksne som jobber i skoler og barnehager får den kunnskapen om vold og overgrep som de trenger, og kompetansen til å vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Økte ressurser vil bidra til at voksne som jobber i skoler og barnehager får den kunnskapen om vold og overgrep som de trenger, samt kompetansen til å vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn.

Norge må også ta en større del av ansvaret for barn som flykter. Vi har både muskler og økonomi til å øke antallet kvoteflyktninger til minst 5000. I tillegg må vi bidra til å relokalisere flere asylsøkere fra Moria og Hellas. Flere tusen sitter fremdeles fast i de greske flyktningleirene, og situasjonen for barna er uholdbar. Nå kommer også den kalde vinteren, uten at de har varme nok klær eller tilstrekkelig tak over hodet.

Skal barns rettigheter innfris, må regjeringen vise at de tar barn på alvor - også i statsbudsjettet.