Gå til sidens hovedinnhold

Trygde­skan­da­len: EØS gir en­kelt­men­nes­ker ret­tig­he­ter

Artikkelen er over 1 år gammel

Svein Ro­ald Hansen: – Det er noen hund­re men­nes­ker der ute nå, som sann­syn­lig­vis vil opp­le­ve at fel­les eu­ro­pe­isk lov­giv­ning gir dem til­ba­ke pen­ge­ne de urett­mes­sig er av­krevd.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAV har feil­tol­ket reg­le­ne for mid­ler­ti­di­ge trygde­ret­tig­he­ter. Et fem­ti­talls per­so­ner er dømt til feng­sels­straff og man­ge fle­re har måt­tet be­ta­le til­ba­ke pen­ger for­di de har opp­holdt seg uten­for lan­dets gren­ser en pe­ri­ode. EUs re­gel­verk sier at det skal de kun­ne gjø­re. Hvor­dan det­te kun­ne skje, år et­ter år, vil for­hå­pent­lig­vis den vi­de­re grans­king gi sva­ret på. Jak­ten på tryg­de­mis­bru­ke­re har gjort kan­skje hund­re­vis av men­nes­ker en stor urett.

Men den­ne skan­da­len rei­ser også spørs­må­let om vi egent­lig har tatt inn over oss at vi gjen­nom EØS-av­ta­len ble med­lem i det ind­re mar­ked. Med de kjen­te unn­ta­ke­ne for land­bruks- og fis­ke­ri­po­li­tik­ken.

EØS-av­ta­len kom på plass sam­ti­dig med med­lem­skaps­de­bat­ten. Ble vårt nei til med­lem­skap en sky­lapp for EØS-av­ta­lens rea­li­te­ter? Ble vi væ­ren­de i tro­en på at nei til med­lem­skap ville in­ne­bæ­rer at vi skul­le stå uten­for den eu­ro­pe­is­ke in­te­gra­sjo­nen? Mens rea­li­te­ten jo er vi ble med i ut­vik­lin­gen av det ind­re mar­ked med EØS-av­ta­len, som om det had­de blitt ja til med­lem­skap i fol­ke­av­stem­nin­gen.

Grensen for innaskjærs går i mange sammenhenger ikke lenger ved Svinesund, men Middelhavet.

Med EØS-av­ta­len som al­ter­na­tiv, ble det enes­te vi sa nei til re­pre­sen­ta­sjon i rå­det og re­pre­sen­tan­ter i EU-par­la­men­tet – alt­så stem­me­ret­ten. Og et po­li­tisk med­an­svar for ut­vik­lin­gen av sam­ar­bei­det.

Selv ikke den grun­di­ge ana­ly­sen av EØS-av­ta­lens virk­ning på vår sam­funns­ut­vik­ling i NOU-en «Uten­for og in­nen­for» i 2012 etab­ler­te en mer rea­lis­tisk for­stå­el­se for hva våre av­ta­ler med EU in­ne­bæ­rer. Men den gikk fort i glem­me­bo­ken.

Kan­skje den­ne trygde­skan­da­len kan få oss til å er­kjen­ne at Norge er en del av det ind­re mar­ked. Og at ut­vik­lin­gen gjen­nom de 25 åre­ne har skapt en ny vir­ke­lig­het som også be­rø­rer man­ge men­nes­kers hver­dags­liv.

EØS-av­ta­len har ut­vik­let seg – i takt med ut­vik­lin­gen i EU-sam­ar­bei­det – til å fav­ne langt mer enn en god mar­keds­ad­gang for våre eks­port­næ­rin­ger. EØS er ikke bare et øko­no­misk fel­les­skap, det er et retts- og ret­tig­hets­fel­les­skap og et in­ter­es­se­fel­les­skap. Et fel­les re­gel­verk gir ikke bare ret­tig­he­ter og trygg­het for øko­no­mis­ke ak­tø­rer. Den gir det også for en­kelt­men­nes­ker. Noen bedre enn de vi laget selv. Det er et gode, ikke en trus­sel.

Les også

For NAV-direktør Sigrun Vågeng bør første skritt i oppryddingen være å gå av

Det er noen hund­re men­nes­ker der ute nå, som sann­syn­lig­vis vil opp­le­ve at fel­les eu­ro­pe­isk lov­giv­ning gir dem til­ba­ke pen­ge­ne de urett­mes­sig er av­krevd. Og opp­reis­ning for et kjelt­ring­stem­pel de ald­ri skul­le fått.

De som dyr­ker il­lu­sjo­nen om at EU-sam­ar­bei­det er et stor­ka­pi­ta­lis­tisk på­funn som er opp­fun­net for å be­ri­ke ka­pi­ta­lis­te­ne, har for­hå­pent­lig­vis fått noe å grun­ne over. Her er det en­kelt­men­nes­ket i sår­ba­re si­tua­sjo­ner som be­skyt­tes.

Vi er blitt EØS-bor­ge­re og må jus­te­re vår men­ta­le geo­gra­fi. Gren­sen for in­na­skjærs går i man­ge sam­men­hen­ger ikke len­ger ved Svi­ne­sund, men Mid­del­ha­vet. Jeg tror folk flest sy­nes en slik na­sjo­nal bånd­tvang NAV feil­ak­tig har prak­ti­sert ver­ken er nød­ven­dig el­ler for­nuf­tig i alle sam­men­hen­ger.

Les også

Regjeringens granskere av Nav-skandalen er klare – én av dem er fra Fredrikstad

Kommentarer til denne saken