Er innbyggerne i Fredrikstad godt representert i fellesskapets organer? Er «alle med» når de store og viktige veivalgene gjøres for lokalsamfunnet vårt? Har vi gode og inkluderende prosesser før beslutningene tas? Fungerer dagens lokaldemokrati i Fredrikstad godt nok, for alle, eller bare for noen grupper?

«Stø kurs» er alltid bra for dem som er fornøyd med tingenes tilstand. Endring og forandring kan være vanskelig, og noen ganger smertefullt. Derfor er det lett å la ting fortsette som det alltid har gjort. Men er det sikkert at det er det beste?

Det er ikke alle som er godt nok inkludert i fellesskapet og lokalsamfunnene i Fredrikstad. Levekårskartleggingene viser det, gang på gang. Selv har jeg ikke løsninger på alle spørsmålene jeg stilte innledningsvis, men jeg mener at dersom svaret er ja på ett eller flere av dem, må vi debattere det og vurdere å legge om kursen.

Jeg tror ikke jeg er alene om å mene at det er et lokaldemokratisk underskudd i Fredrikstad. Gjentatte debatter og innlegg i avisene gjennom flere år viser vel det. Vi har engasjement for byen vår, for lokalsamfunn og medborgere, men har vi en styringsmodell, og verktøy, som er gode noe for å kanalisere det engasjementet rett?

Involvering og inkludering av innbyggerne er lovbestemt. Et velfungerende styre må selvsagt ha en fornuftig avveining mellom involvering, la ulike syn og ståsteder komme til orde, og effektiv styring. Den grenseoppgangen er ikke absolutt, og må alltid være oppe til debatt.

Mine spørsmål bunner også i det: har Fredrikstad en fornuftig grenseoppgang mellom lokaldemokratiske prosesser, involvering av innbyggerne og effektiv styring? Jeg tror vi trenger justeringer, og må vurdere å gjøre endringer som kan bedre dagens system. Jeg drister meg til å liste opp noen momenter som begrunnelse for påstanden min. Listen er absolutt ikke komplett.

■ Manglende inkludering og involvering av deler av befolkningen. Levekårskartleggingen viser dette helt tydelig. Altfor mange mener seg heller ikke inkludert og involvert i fellesskapet og flertallssamfunnet vårt.

■ Bråk rundt utbyggingssaker og reguleringssaker. Det er naturlig at det er sterke meninger i lokalsamfunn. Derfor er det viktig at prosesser er gode nok i forkant. Skjer for mye, for lenge, i administrasjonen uten god nok involvering av innbyggere og politikere?

■ Åpenhet og innsyn i kommunal forvaltning og prosesser. Det har de senere år blitt stilt mange spørsmål, både fra innbyggere og folkevalgte, rundt åpenhetskultur. Mangel på åpenhet og innsyn i hvordan forvaltningen skjer kan være med å svekke tiltroen til lokaldemokratiet.

■ Er systemet vårt representativt nok? Er innbyggere godt nok representert gjennom styringsorganer og politiske partier alene? Vi har en administrasjon som har den daglige styringen og driften av kommuneorganisasjonen. Er grensene mellom politikk og administrasjon åpenbare nok for alle?

■ Fungerer egentlig lokalsamfunnsordningen? Gir den rom for reelt lokaldemokrati, eller bare sandpåstrøing og lite reell påvirkning, slik det av og til hevdes?

■ Politikere skal være ombud for innbyggerne. Men er folkevalgte godt nok involvert, tidlig nok, i viktige beslutningsprosesser? Hvis de folkevalgte ikke er nok involvert, og har nok eierskap til saker og prosesser, er det også vanskelig å være gode nok ombud for innbyggerne.

Forslag har tidligere blitt lansert for å endre og forbedre. Eksempelvis kan politikere involveres bedre gjennom en saksordførerordning i store saker. En ordning med oppgaveutvalg kan prøves ut. Kanskje kan deltagende budsjett bli brukt i flere saker? Det viktigste er allikevel å ha reell vilje til å involvere og inkludere. Først da kan vi også gå videre med å finne nye løsninger, til det beste for innbyggere og lokalsamfunn.

Kommunen er til for oss som bor her, ikke omvendt. For at den skal fungere best mulig for alle som bor i Fredrikstad, må vi også med jevne mellomrom debattere og justere hvordan vi lokaldemokratisk styrer Fredrikstad-samfunnet. Her er det rom for justering og forbedring.

Les også

Hvorfor skal vi stemme på Arbeiderpartiet?