Gå til sidens hovedinnhold

Tre budsjettposter idretten er bekymret for

Artikkelen er over 1 år gammel

På tre områder har Rådmannens forslag til Fredrikstad-budsjett for 2020 skuffet Fredrikstad Idrettsråd. Når går bønnen til politikerne om at de bevilger i tråd med tidligere planer.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Idretten i Fredrikstad er bekymret for Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for 2020. Vi vil her fremheve tre punkter:

■ Idrettshallen på Trosvik er (igjen) nedskalert fra en ny flerbrukshall til to små gymsaler.

■ Kunstgressplanen er (igjen) forskjøvet over flere år – og det er usikkerhet om det er midler til å realisere alle prosjektene.

■ Fredrikstad Idrettsråds tilskudd er (igjen) realredusert ved at det ikke er tatt inn lønns- eller prisjustering.

Idrettshallen på Trosvik blir to små gymsaler

Idrettshallen på Trosvik har vært en lang prosess som startet for mange år siden. Siden den gang har idretten flere ganger måttet kjempe for behovet for en større idrettshall. Behovet på Trosvik er vesentlig, og det er helt avgjørende at hallen snart blir realisert. Det var derfor en stor glede da idrettshallen på Trosvik ble vedtatt i bystyret i 2017, der man valgte å gå for en «større» idrettshall for å imøtekomme det faktiske behovet.

Derimot var det en stor nedtur, oppgitthet og bekymring over at Rådmannen nok en gang i sitt forslag ber om et annet og vesentlig mindre alternativ enn det som ble vedtatt. Og igjen måtte kjempe og ta en kamp om et anlegg som har stått på idrettens prioriteringsliste siden 2000-tallet, er uheldig og skaper samtidig lite forutsigbarhet for idretten, skolen og lokalsamfunnet.

Hvordan skape idrett for dem som bare vil, for dem som vil noe mer, for dem som faller utenfor på grunn av økonomiske barrièrer, eller av andre årsaker ikke er med i idretten?

En liten hall i Trosvik-området vil ikke dekke det faktiske behovet, som ble lagt til grunn for vedtaket. Endringen er rett og slett ikke fremtidsrettet. FRID har gjennom brukerprosesser og anleggsmøter, samt gjennom mediene, uttrykket at man bør bygge mer nøkternt. Idretten trenger aktivitetsflater, ikke status og praktbygninger. På vegne av idretten og Trosvik IF spesielt, anmodes det til politikerne om at de opprettholder vedtatte alternativ med større idrettshall, for å unngå forvirring og usikkerhet rundt prosjektet.

LES OGSÅ: Klarte ikke å krympe prisen på ny Trosvikhall nok – nå må trolig hele prosjektet tilbake til start

Prisen på ny Trosvikhall skal ned med nesten 70 millioner: – Det blir utfordrende

Trosvik LSU: Best mulig nærmiljøhall for pengene, Trosvikhallen må dekke mange behov

Kunstgressplanen utsettes

Bystyret vedtok i 2016 en kunstgressplan med bakgrunn i et stort udekket behov for aktivitetsflater for fotballen, i tillegg til nødvendige rehabiliteringer av eksisterende kunstgress.

FRID er positive til at Rådmannen i sin beskrivelse av investeringer de neste årene, har listet opp nødvendige rehabiliteringer og nyetableringer i henhold til kunstgressplanen.

FRID mener derimot at det er bekymringsverdig at investeringene dras over flere år, noe som gir enda en utsettelse av kunstgressplanen. FRID registrerer også at de totale økonomiske rammene i perioden ikke er tilstrekkelig til å dekke de investeringene som man gjennom planen ber om å få gjennomført. Tilbakemelding fra administrasjonen er at det mangler investeringsmidler for å kunne realisere det Rådmannen ber om.

Om ikke denne endringen blir realisert vil etterslepet på kunstgressplanen utvides ytterligere. Resultatet er at det i 2020 ikke etableres én eneste ny aktivitetsflate for byens 3700 fotballspillere. Dette er dramatisk når man vet hvilket udekket behov som allerede er i klubbene.

FRID mener at beløpet er svært beskjedent i forhold til omfanget av aktivitet disse investeringene vil gi, både for den organiserte og uorganiserte gjennom idretten, skolen og lokalsamfunnene. FRID henstiller derfor at man flytter midlene som er avsatt i 2021 til 2020, og samtidig utvider rammen med nødvendige midler (ref. administrasjonen) for å få gjennomført planen.

Det er verdt å merke seg at tidsplanen i vedtatt kunstgressplan var følgende; Kråkerøy, Trosvik og Kongsten i 2017, Begby og Gresvik i 2019. Det er kun førstnevnte bane på Kråkerøy som er realisert siden den gang.

Når det gjelder idrettsbanen på Kongsten, er den ikke nevnt av Rådmannen. FRID minner om at denne banen også er en del av den opprinnelige kunstgressplanen. Prosjektet vil være en enormt stor tilvekst til Gudeberg lokalsamfunn, som inneholder to skoler og flere idrettslag (Kongsten Idrettsforening og amerikanske idretter). FRID har forstått at prosjekteringen av banen er i gang/skal settes i gang snarest.

FRID henstiller derfor politikerne til å også ta inn idrettsbanen på Kongsten i sin handlingsplan, da denne er en del av den opprinnelige kunstgressplanen.

Driftsstøtten til FRID står på stedet hvil

Det er med bekymring at vi ser rådmannen kutter (forslag 2019), ei heller øker (forslag 2020), støtten til Fredrikstad Idrettsråd. Idretten i Fredrikstad består av 25.000 medlemmer hvorav 10.000 er barn og unge i ukentlig aktivitet. Med nærmere 100 idrettsklubber skapes det hvert år over 90.000 organiserte aktiviteter i byen vår. Den organiserte idretten genererer 600.000 timer med aktivitet og frivilligheten legger ned innsats til en verdi av 150 millioner kroner årlig. For ikke å nevne at mye tid fra den organiserte idretten, som også kommer andre brukere til gode. For eksempel når vi leser om at Fredrikstad skiklubb legger til rette for å vedlikeholde turstier, bålplasser og rydding av skog, Onsøy Jeger og Fiskeforening som med sin egenart tilrettelegger for friluftsliv, eller Lervik IF, Stjernen hockey og Gresvik IF som tilrettelegger for andre typer egenorganisert aktivitet. I sum bidrar den organiserte idretten, langt over de 90.000 organiserte aktivitetene, og for ikke å glemme noe av det viktigste, bedret folkehelse. Og hva er FRIDs rolle i dette?

FRID består av representanter fra idrettsklubbene og er det leddet som kan uttale seg på vegne av idrettslagene overfor kommunen. Arbeidet i FRID bidrar til å bedre rammevilkår for blant annet anlegg, og understøtter klubbene finansielt, med kompetanseoverførende tiltak og ikke minst inkluderings- og fattigdomstiltak.

Kontinuitet og forutsigbarhet

Idrettens visjon er «å skape idrettsglede for alle», en visjon som forplikter. Hvordan skape idrett for dem som bare vil, for dem som vil noe mer, for dem som faller utenfor på grunn av økonomiske barrièrer, eller av andre årsaker ikke er med i idretten? Gjennom 20 år har Fredrikstad Idrettsråd lagt ned et betydelig arbeid i å forvalte visjonen og tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom systematisk inkluderings- og integreringsarbeid. Tallene fra SSB viser at dette er et kontinuerlig arbeid som må videreføres. For at Fredrikstad Idrettsråd skal kunne fortsette sitt arbeid med å skape idrettsglede og fellesskap uavhengig av utgangspunkt og på den måten «gi idrettsdrømmene en sjanse», enten om du bare ønsker å delta eller om du ønsker å bli verdensmester, må FRID kunne jobbe med kontinuitet og forutsigbarhet. I 2009 mottok FRID 820.000 kroner. I 2019 ble beløpet foreslått til 400.000, og i 2020 er beløpet foreslått på stedet hvil. Med kun 1,5 årsverk dedikert til dette arbeidet, har ikke FRID råd til en 0-økning og uforutsigbarhet fra år til år. Dette vil medføre at vårt arbeid må avkortes, og at enkelte prosjekter må stoppes grunnet mangel på ressurser.

Å skape idrettsglede for alle er et arbeid som krever systematikk og langsiktighet. FRID ber politikerne om at tilskuddsrammen til minimum indeksreguleres hvert år, over de neste fire årene. Vi mener at en økning i driftsrammen over fire år er en investering og som kommer organisert, uorganisert idrett, folkehelsen og inkluderingsarbeidet til gode.

FRID ber politikerne om at innstillingen til rådmannen revurderes på de ovennevnte punktene.

Kommentarer til denne saken