Forbudet mot innleie er det siste Norges største fastlandsnæring trenger. Det er politikk basert på vrangforestillinger, uten forståelse for næringens variable arbeidsmengde.

Norge har et godt arbeidsliv – kanskje verdens beste. Vi har gode og trygge arbeidsforhold, lav og stabil andel innleie, og et regelverk som gir et sterkt vern av arbeidstagerne. Faste ansettelser skal være, og er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er mange bransjer og næringer i Norge som bruker innleie, men det er kun byggenæringen, Norges største fastlandsnæring, som nå trues av et totalforbud.

Byggenæringen har tidligere kommet med mange innspill og tiltak, som ikke har blitt fulgt opp av verken nåværende eller tidligere regjeringer. Noen av initiativene er «Seriøsitetsprosjektet» i byggenæringen, Startbank, forslag til seriøsitetsbestemmelser for offentlige anskaffelser og anbefalinger om kjøp av seriøs innleie. Få av disse initiativene har fått drahjelp av myndighetene.

Med totalforbudet mot innleie blir det svært vanskelig for små og mellomstore leverandører å opprettholde en stor nok grunnbemanning til å kunne håndtere større byggetopper.

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen mener at permitteringer eller stadige opp- og nedbemanninger er bedre enn innleie for å håndtere variasjoner i oppdragsmengden. Signalene fra næringen er at permittering ikke er et reelt alternativ når arbeidsgiverperioden er så lang. Alternativet blir at bedriftene vil gå til direkte nedbemanning.

Vårt hovedbudskap til Stortinget er: La regelverket virke. De nylig innførte innstramningene i innleieregelverket som trådte i kraft 1. januar 2019. Det må få tid til å gå seg til. Det er tross alt ikke regelverket det er noe feil med, men manglende kontroll av at regelverket etterleves.

Etter BNLs og NHOs mening må innsatsen nå rettes mot økt kontroll og oppfølging, slik at det nye regelverket blir etterlevd, og at innleie kun skjer innenfor de strenge reglene som allerede gjelder. Nylige undersøkelser viser at innleieandelen har gått ned og grunnbemanningen har økt siden det ble innført nytt regelverk i næringen i 2019. Over halvparten av BNLs medlemmer har hatt en økning i antall fast ansatte siden 2019.

Med totalforbudet mot innleie blir det svært vanskelig for små og mellomstore leverandører å opprettholde en stor nok grunnbemanning til å kunne håndtere større byggetopper. Med andre ord; BNLs medlemmer sier at dette vil gjøre det vanskeligere for dem å kunne levere like mange tilbud på byggeprosjekter som nå. Og færre tilbydere kan gi et uønsket prispress.

I tillegg kan vi risikere at utbredelsen av enkeltpersonsforetak i byggenæringen vil øke betraktelig. Det vil gjøre seriøsitetsarbeidet mye vanskeligere både for næringen og myndighetene. Næringen kommer til å rykkes tilbake til 90-tallet, en tid ingen seriøse aktører i byggenæringen vil tilbake til.

Dersom myndighetene likevel skulle innføre et forbud mot innleie, understreker BNL behovet for en lang overgangsperiode. Byggenæringen er en prosjektbasert næring, og mange av prosjektene strekker seg over flere år. Bedriftene i vår næring har rigget seg mot pågående og nye prosjekter basert på eksisterende rammebetingelser, hvorav mulighet for innleie har gitt bedriftene den nødvendige fleksibiliteten til å kunne tilby mer kostnadseffektive bygg til offentlige og private byggherrer.

Innleieforbudet vil svekke byggenæring over tid. Det spesielle er at det i så fall er en villet politikk. Totalforbud mot innleie vil ha omfattende samfunnsmessige konsekvenser. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å tenke seg om en ekstra gang før de går til det dramatiske skritt å totalforby innleie.

Les også

Det som avdekkes er så skremmende at færreste vil tro slikt foregår i Norge