I en tilsynssak slår Fylkesmannen i Østfold fast at kommunen har brutt helse- og omsorgstjenesteloven i den aktuelle saken. Så sent som i fjor ble det avdekket flere tilsvarende tilfeller i Fredrikstad kommune.

– For dårlig

– Her har internkontrollen vært for dårlig. Det beklager jeg, sier kommunalsjef for helse og velferd, Nina Tangnæs Grønvold.

Både Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og fylkesmannen har undersøkt saken.

Fylkesmannen konkluderer med at internkontrollen har sviktet i Fredrikstad kommune: «For å sikre at medarbeiderne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre sine oppgaver, må virksomheten kartlegge kompetansebehov og rekruttere personell med nødvendig kompetanse. Dette innebærer å sørge for at helsepersonell dokumenterer sin utdanning ved å fremlegge autorisasjon, lisens, grenselisens og spesialgodkjenning», heter det i avgjørelsen.

– Kommunene må selvsagt sørge for at helsepersonell har autorisasjonen på plass, sier fylkeslege i Østfold, Elisabeth Lilleborge Markhus, til FB.

Hun viser til at autorisasjonen ikke bare er en sikkerhet for at helsearbeidere som skal jobbe selvstendig har den formelle kompetansen på plass, men også at vedkommende oppfyller kravene for vandel og er egnet for yrket.

Fire tilfeller i fjor

Så sent som i fjor ble det avdekket fire andre tilfeller hvor helsepersonell i Fredrikstad kommune ikke hadde autorisasjonen i orden. Også da fikk kommunen kritikk.

Ifølge kommunalsjefen skal likevel den formelle utdannelsen ha vært på plass i samtlige tilfeller.

– Dette dreier seg om ansatte i kommunens helse- og velferdssektor som har hatt helsefagarbeiderutdannelsen på plass, men som ikke har vært flinke nok til å søke om og få på plass autorisasjonen i etterkant, sier Grønvold.

– En del ansatte har tatt sin fagutdanning etter at det kom nytt krav om at også helsefagarbeidere skulle ha autorisasjon tidlig på 2000-tallet, og antok at en fikk autorisasjon automatisk etter bestått fagprøve. Autorisasjon ble heller ikke etterspurt av leder etter at videreutdanningen var avsluttet.

Autorisasjon

  • Flere yrkesgrupper i helsetjenesten har rett til autorisasjon etter helsepersonelloven.
  • Autorisasjon eller lisens gir rett til å benytte den yrkesbetegnelsen eller tittelen som kjennetegner vedkommende helsepersonellgruppe.
  • Bestemmelsene er regulert i loven om helsetjenester

 

– Alvorlig

Hun forsikrer at Fredrikstad kommune nå for alvor har tatt tak i saken og det som er avdekket.

– Alle virksomheter i helse- og velferdsseksjonen er det siste året pålagt å forsikre seg om at samtlige helsearbeidere har gyldig autorisasjon – ikke bare nytilsatte, forteller kommunalsjefen.

Dette arbeidet pågår fortsatt.

Kommunalsjefen er likevel klar på at det som er avdekket sletts ikke er bra.

– Det er alvorlig at kommunens internkontrollsystem ikke har vært godt nok når det gjelder å påse at alle helsefagarbeidere har den formelle autorisasjonen i orden.

Fredrikstad er heller ikke alene blant Østfold-kommunene med å bryte loven.

– Det siste året har vi behandlet tilsvarende tilsynssaker fra flere kommuner i fylket. Problemstillingen som går igjen er den samme: Ansatte i den kommunale helse- og omsorgssektoren har ikke autorisasjonen på plass, forteller Markhus.

Så langt er det likevel ikke avdekket forhold hvor noen har jobbet uten formell og nødvendig utdannelse.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) – som også har behandlet den siste enkeltsaken fra Fredrikstad – har ingen statistikk på det aktuelle området.

– Men så altfor mange tilfeller er det ikke snakk om i løpet av et år, sier assisterende direktør, Anne Farseth.