«Tillitsreformen» er vedtatt av Bystyret i Fredrikstad, og skal etter hvert fases inn i de forskjellige seksjonene i kommunen. Men hva er egentlig denne reformen?

Tillitsreformen som konsept er ikke nytt. Tenkningen er utviklet i København, og har spredt seg til flere byer i Danmark, Nederland, Sverige og Norge. Målet er å skape en kulturendring og ledelsesreform som skal gi både medarbeidere og innbyggere mer myndighet og kanskje mer tid i sin arbeidshverdag. Slutt på «stoppeklokkeomsorg», vekk med bestiller/utfører modell og mer direkte brukerkontakt.

Resultatene er lovende så langt, i hvert fall utenlands, reformen gir bedre velferd og sterkere fellesskap. Eksempelvis; - Det at sykepleiere og helsefagarbeidere side om side kan utgjøre selvstyrte faglige arbeidslag med faste brukere og kanskje vedtaksmyndighet, må være er mål vi skal strekke oss etter. Dette kan i neste ledd også gjøre noe med så vel rekruttering til yrkene samt å beholde den kompetansen vi trenger.

Dette handler om ledelsesfilosofi så vel som ledelsesideologi og derav den praktiske hverdagen. Dette må arbeidsgiver og de berørte parter definere i samråd og samspill. Stikkord er medvirkning – samhandling – mindre trafikklys og mer rundkjøring.

Det er gledelig at politikere og arbeidsgiver ser nytten samt erkjenner at NPM er uegnet som styringsgrunnlag i «menneskelige» yrker. Vi må ha tillit til våre medarbeidere, vi må skape eierskap i alle ledd og vi skal bruke mindre tid på rapport og detaljstyring. Vi skal dra lærdom av de som har fått det til og vi må lytte til de som sliter med å definere hva dette egentlig dreier seg om – les bydel Østensjø i Oslo.

Vårt råd til lederne er; hør på de ansatte nærmest tjenestene, lytt til deres synspunkter, ta forslagene på alvor. Glem fokus på kontroll og målstyring, ha tillit til arbeidsprosessene og ansattes kompetanse. De viktigste faktorene for bra kvalitet er at medarbeiderne får delta aktivt i forbedringsarbeidet og at det blir flere ansatte på gulvet.

«Tillitsreformen skal ikke bli en ny effektiviserings- og innsparingsreform» derfor skal vi både delta og bidra slik at tjenestene rigges til det beste for byens innbyggere innenfor alle tjenesteområder.