Redaktør Jacobsen lister opp en rekke vanskelige saker der de ledende politikerne er tause i debatten. Jeg leser heldigvis mot slutten av hans innlegg at undertegnede ikke er fullt så taus. Jeg vil kommentere noen av de sakene som blir trukket frem og noen til.

Politisk ledelse, med Ap i spissen, er tilbakelente i forhold til Høgskolen i Østfold som skal beslutte om de fortsatt skal ha campus i Fredrikstad. Beslutningen skal tas allerede i juni. Derfor oversendte Fredrikstad Frp følgende spørsmål til ordfører i forkant av formannskapsmøte 28. april: Det er for tiden oppslag i mediene om campusstrategi for Høgskolen i Østfold (HiØ). Arbeidsgruppen, som er nedsatt av direktøren HiØ, anbefaler fortsatt campus i Halden og Fredrikstad. I sin anbefaling ligger det allikevel noen momenter som må løses/forbedres. Parkering i Fredrikstad er ett av momentene. Har Fredrikstad kommune gjort konkrete tiltak som har betydning for HiØs valg av campusstrategi?

Svaret fra ordfører i møtet vitnet ikke om at politisk ledelse mener parkering er viktig selv om det faktisk står som moment i arbeidsgruppens innspill. Min vurdering er at sittende politisk flertall setter hele HiØs nærvær i Fredrikstad i spill ved å mene at studenter og ansatte ved HiØ skal gjennomføre «det grønne skiftet» ved å ikke kunne parkere ved skolen.

Fredrikstad Frp har som det eneste partiet gitt klar melding i siste valgkamper og i leserbrev til avisen, publisert 05.04.22, at vi ikke vil nedlegge skoler i Fredrikstad. Vi har ikke hatt behov for en kostbar analyse av dagens og fremtidens skolestruktur. Vi er opptatt av at nærskolen for barna våre er for barn og unge. Ser vi på prosessen med sammenslåing av Gudeberg og Råkollen, er det ingen grunn til å ha tillit til Ap i skolestruktursaken som skal vedtas i juni.

Frp har oversendt lovlighetsklage til statsforvalteren med hensyn til moské i Ilaveien nettopp fordi det kom en lang rekke folkelige protester på prosjektet. Ikke bare mener Frp at plasseringen er feil, men vi mener også at et slikt prosjekt krever en god prosess slik plan- og bygningsloven legger opp til.

Frp har oversendt lovlighetsklage til statsforvalteren om planene, som Ap har vedtatt, om etablering av institusjon for barn og unge på den gamle nedslitte institusjonen Furutun. Norge la ned institusjonene for mange år siden og alle faglige og etiske normer i dag tilsier at planene med Furutun er et «gufs» som vi ikke trenger. Det vil være oppsiktsvekkende om regjeringens representant, statsforvalteren, ikke ber om at prosjektet stanses.

Frp har gjennom flere år påpekt bosetting og sekundærflyktninger som bosetter seg selv i kommunen. Det har blitt noe debatt om de enorme kostnadene etter at Sarpsborg gikk ut og proklamerte at sekundærflytting medførte tilnærmet kollaps i kommuneøkonomien. I Fredrikstad er det minst like ille. Økning i sosialhjelpskostnader siste tre-fire årene tilsvarer en årlig kostnad som å drive to-tre sykehjem som Emil Mørch, med tretti sykehjemsplasser.

Kommunen har over femti innbyggere som står på venteliste for omsorgsbolig. I tertialrapport høsten 2021 foreslo Frp at disse skulle prioriteres foran de tretti familiene (sekundærflyttere) med over nitti barn som hadde kommet til kommunen etter fem år botid i annen kommune. Disse tretti familiene ble prioritert med bolig og sosialhjelp, de eldre må fortsatt vente. Ingen partier tok ordet til den saken.

Frp har gjentatt og gjentatt mangel på sykehjemsplasser de siste årene. Kommunene melder ventelister til helsedirektoratet tre ganger hvert år. Per desember 2021 er det 693 eldre mennesker i Norge som har vedtak om langtidsplass, men må ligge hjemme og vente fordi det ikke finnes plass til dem, 822 som ligger i korttidsplass etter at de har fått vedtak om langtidsplass, og det er 451 som venter på opphold i korttidsplass. Hvordan ser dette ut i Fredrikstad? Det er bare fem kommuner i landet som har lengre ventelister enn oss, felles er det at alle styres av Ap. Fredrikstad mangler rundt femti plasser i tillegg til tretti til førti søknader som er under behandling. Ap tier om det.

Frp har reist mange spørsmål om hvordan Ap tenker om innbyggere som har fått vesentlig høyere eiendomsskatt på hus og hytter i tillegg til tusenvis av kroner i bompenger, økte strømregninger og økte matpriser. Man kan merke at de ledende rødgrønne politikere ikke roper så høyt om økte forskjeller i disse dager da de jo selv bidrar sterkt til både økte forskjeller og økt press for lavinntektsfamilier.

I varslersakene var Ap tause. De som hevder de står på arbeidstakernes side snudde ryggen til da varslere trengte anerkjennelse og støtte. Mon tro om noen i det hele tatt tør å varsle i Ap-kommunen nå.

Da Ap med flertallet i siste bystyremøte i behandling av Brukerombudets årsmelding ikke engang kunne vedta at omsorgsboliger skal ha opplegg for TV og internett, må man undres over hvem man skal tjene som folkevalgt ombud.