At Gunnar Bodahl-Johansen kan mye om offentlighetsloven er udiskutabelt. Han kan åpenbart langt mindre om aksjeloven, OG hva den sier om styrets og det enkelte styremedlems oppgave og ansvar. I et leserbrev i Fredriksstad Blad fredag 28 juni der han på nytt angriper undertegnede, gjentar han hva han har skrevet tidligere ikledd noen nye ord.

Jeg gjentar gjerne at jeg er enig med Gunnar Bodahl-Johansen i forhold til hva han skriver om offentlighetsloven. Fredrikstad Energi AS følger etter selskapets skjønn loven og har utlevert styreprotokoller i henhold til denne, men i sladdet versjon. Det Gunnar Bodahl-Johansen unnlater å komme inn på, bevisst eller ubevisst, er at det i offentlighetsloven er tatt inn ulike bestemmelser om unntak fra offentlighet, og det er foreløpig ikke avklart om Fredrikstad Energi skal omfattes av disse unntakene.

Dette er det helt sentrale og som etter selskapets skjønn må få en avklaring. Her er Bodahl-Johansen lite til hjelp. Det er åpenbart i Bodahl-Johansens interesse å skape en atmosfære av uenighet der det ikke er det, og så unnlate å komme inn på det som er substansen i den pågående saken som nå ligger hos Fylkesmannen. Det tidligere styret i Fredrikstad energi, basert på de betenkningene det mottok, var av den oppfatning at reglene om unntak måtte komme til anvendelse for selskapet.

På fotballspråket kalles det å ta mannen i stedet for ballen, og benevnes gjerne som grisespill.

Selskapets to av totalt tre datterselskap driver konkurranseutsatt virksomhet i konkurranse med private og så langt jeg har kunnet registrere er det enighet om at de kommer inn under bestemmelsene om unntak, og selskapet har eierskap i aksjeselskap som også kommer inn under unntaksbestemmelsene samt eierskap i selskap der offentlighetsloven ikke gjelder. Dette er det så langt jeg har kunne registrere, full enighet om. Så går mye av debatten på forståelsen av hvor mye av styrets arbeid og tid benyttes på dette eierskapet.

Gunnar Bodahl-Johansen bruker mye av sitt innlegg på å omtale og karakterisere undertegnede eller undertegnedes mulige motiver. På fotballspråket kalles det å ta mannen i stedet for ballen, og benevnes gjerne som grisespill. For å krydre fortellingen trekker han inn min styregodtgjørelse og spør om ikke den fører til for stor lojalitet overfor selskapet ledelse. Det er generalforsamlingen, eierne, som fastsetter styrets og styreleders godtgjørelse, så jeg kan berolige Bodahl-Johansen med at det ikke er noen slike bindinger.

Gunnar Bodahl-Johansen bør imidlertid sette seg inn i aksjeloven og aksjelovens bestemmelser om styrets oppgaver og styrets ansvar. Han vil da oppdage at styrets oppgave er å ivareta selskapet og selskapets beste, og at det faktisk knytter seg et juridisk ansvar til at styret gjør nettopp dette. Når Gunnar Bodahl-Johansen skriver at jeg som folkevalgt styreleder burde sørge for at eierne, han mener innbyggerne i Fredrikstad, fikk innsyn i styre protokollene, forteller han samtidig at han ikke vet eller har forstått dette.

Ingen styremedlemmer i et aksjeselskap er folkevalgte inn i selskapene. De er oppnevnt av generalforsamlingen være seg de har politisk bakgrunn eller ikke. Skulle jeg fulgt oppfordringen fra Bodahl-Johansen, ville jeg kunne kommet i fare for å bryte aksjeloven og pådra meg et straffansvar. Gunnar Bodahl-Johansen skriver at han synes at det er trist, med tanke på min fortid, at jeg motarbeider loven. Det er en høyst subjektiv og feilaktig slutning.

Jeg gjentar meg selv når jeg sier at Jeg mener Fredrikstad Energi selvsagt skal følge offentlighetsloven, hele loven. Det betyr også at de må omfattes av unntaksreglene der det er relevant. I skrivende stund er jeg ikke lenger medlem av styret i Fredrikstad energi. Gunnar Bodahl-Johansen har valgt å adressere meg. Det er selvsagt et bevist valg fra hans side. Han har også reist spørsmål om min lojalitet. Min lojalitet gikk selvsagt til styret og de beslutninger styret fattet. Jeg anser meg for øvrig nå ferdig med denne saken.