Norge skal være et godt land å vokse opp i, hvor alle barn har de samme mulighetene og den samme friheten til å skape egen fremtid. Barn skal få god omsorg, bo trygt, kunne delta i sosiale fellesskap og føle seg verdifulle.

Fattigdom fører ofte til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som fører til sosial ulikhet i samfunnet. Derfor er det viktig at vi sammen tar grep for å sikre at alle barn får gode oppvekstvilkår og muligheten til å delta i aktiviteter på lik linje med andre barn.

Arbeiderpartiets mål er at Fredrikstad kommune skal være i en kommune hvor alle barn – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon – skal ha mulighet til å delta aktiviteter.

Gjennom politisk enighet blant de rødgrønne samarbeidspartiene våre, satt vi av tilskuddsmidler på fond til aktivitet for barn i lavinntektsfamilier. Dette er fondsmidler rettet til tiltak mot barnefattigdom, hvor frivillige organisasjoner kan søke for å gjennomføre eller arrangere tiltak/aktiviteter for å utjevne sosiale forskjeller.

Ordningen skal fungere som et viktig virkemiddel som gir flere barn bedre muligheter for å delta viktige sosiale arenaer, for eksempel opplevelser og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Vi er veldig glade for at vi i sist møte i oppvekstutvalget behandlet saken om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom.

I løpet av høsten 2021 kom det inn 87 søknader fra 38 ulike aktører. 13 av søknadene var fra offentlige søkere og 74 fra frivillige/ideelle organisasjoner. Det ble i denne tildelingen helt eller delvis innvilget støtte til 70 søknader, og det utbetales derfor til sammen 1,2 millioner kroner til viktige tiltak mot barnefattigdom.

Det er viktig å jobbe mot barnefattigdom på alle fronter.

Fondet mot barnefattigdom er et av tiltakene som kan benyttes til aktiviteter for de som har aller minst i Fredrikstad.

Takk til alle aktører som har søkt, og som gjør en uvurderlig innsats.

Vi ser dere, og det dere bidrar med er betydningsfullt for så mange.