Jeg er takknemlig for ordførerens forsikring, men som den enøyde etterforsker Colombo sa i detektimen, etter å ha bladd i notatene sine: – Dette går fortsatt ikke helt opp for meg – dvs. at alle fikk advokat Skaaraas' notat samtidig 15. juni og at Senterpartiet ba om – og fikk – en kommentar i form av et fyldig og avvæpnende notat som svar – kalt B 47 – fra administrasjonen datert allerede 9. juni, omtalt i notatet alle fikk fra administrasjonen 17. juni der vi har et tydelig annet syn. Men dette har jeg i denne omgang tenkt å la ligge.

Jeg vil presisere at jeg i høy grad er glad for resultat og innhold i arealplanen vi har vedtatt og at jeg ikke mener at det må ha skjedd noe ulovlig etter kommuneloven. Etter en så omfattende sak og prosess som arealplanen, må det likevel være legitimt å reise en klage og slik sette søkelys på enkelte punkter. Jeg er ikke ute etter administrasjonen, men heller etter svakheter i våre politiske prosesser og vår kultur for fakta-flyt – kanskje utmeislet over tid for å holde på makt eller få rett, selv om man kanskje innser at man ikke har foreslått den beste løsningen.

Kampen og kappløpet om kunnskap og fakta er kampen om sannheten og videre om politisk innflytelse og makt.

Mitt engasjement i Gressvik-saken, arealplanens B46 og B47, om boligformål med høyhus eller gode rammer for Fredrikstad Marineservice og næring, handler om hvordan politikere kan ha anledning til å bruke administrasjonens fagkompetanse for egennyttig, politisk vinkling av fakta, i tillegg til en undring over posisjonens politiske prioritering i saken. Åpenhet, informasjon og debatt er viktig i et demokrati, for det er faktagrunnlaget som ideelt sett gir grunnlaget for de politiske vedtak.

Kampen og kappløpet om kunnskap og fakta er kampen om sannheten og videre om politisk innflytelse og makt – et gjentagende tema i film, litteratur og politikk. Eksempler er krimboken, Rosens navn, av nobelprisvinner Umberto Eco, der kirken ville hindre tilgangen til Aristoteles' filosofi, filmen Inception med stjernen Leonardo DiCaprio, og daddelvedtaket mot Siv Jensen i Stortinget i SSB-saken i 2017/2018, som alle har tilgangen til – eller planting av informasjon som bakteppe.

Det er åpenbart og legitimt at en ordfører bestiller fakta og fagstøtte hos sin administrasjon for å formulere innstillinger – den faglige argumentasjonen laget av en eller flere fagrådgivere til støtte for innstillingen inngår da i sakens faktagrunnlag som alle har i hende en uke før – noe alle kan forholde seg til, debattere og imøtegå. Det vil også være greit om et parti eller en press- og interessegruppe bestiller et fagdokument eller en politisk vinklet argumentasjon hos en fagadvokat, som eksempelvis dokumentet fra advokat Skaaraas i denne saken, eller skrivet vi tidlig fikk fra advokathuset Hohman, bestilt av motstandere av boligtomter på Galoppen.

Les også

At alle har fått samme informasjon, betyr ikke at de fikk den samtidig

Alle visste at man da hadde betalt en advokat eller en juridisk skolert konsulent og bestilt en subjektiv vinkling av fakta – noe alle kunne forholde seg til og ta for det det var. Etter min mening vil det derimot være uetisk – kanskje ulovlig, om en ordfører for eksempel henvender seg til sin kommunedirektør eller en fagrådgiver og ber om en argumentasjon og et faktadokument egnet til å dempe en uønsket argumentasjon – et dokument vinklet til støtte for eget politiske syn, uten at de andre posisjons- eller opposisjonspartier blir orientert om dette – det vil si å be om et faktanotat som ikke synliggjøres for de andre – eventuelt senere eller også presenteres som en politisk nøytral og faglig uttalelse og ikke som et politisk farget notat til støtte for egen politikk, som det da jo vil være – et skriv velegnet til å endre politisk overbevisning.

En underordnet vil kanskje også være uroet av og føle et press som følge av en slik henvendelse – noe vi bør unngå. Dette vil etter min mening være misbruk av makt, uetisk og en ikke legitim arbeidsmåte, noe ordføreren har svart klart og greit på: «Jeg kjenner ikke til en slik bestilling.» En forsikring jeg er takknemlig for!

Les også

Kampen om elvebredden: Antyder Bodahl-Johansen at kritikk er utålelig?