Vi leser med glede at politikerne har snudd i saken om å legge ned sykehjemsplasser. Det betyr at det vil bli en sårt tiltrengt økning i antall sykehjemsplasser. Vi tror dette vil gjøre at pasientene får et riktigere og bedre tilbud, og vil med dette få en mer verdig avslutning på livet.

Hva er kommunens ansvar?

I Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen (2018–2019) står det i rapporten:

«Eldre som blir tildelt helse- og omsorgstjenester i kommunene, skal ha de riktige tjenestene i tilstrekkelig omfang og til rett tid. Vedtakene skal være basert på en faglig vurdering av den enkeltes behov, og kommunene skal legge stor vekt på hva den eldre selv mener. Kommunene skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å forbedre kvaliteten i eldreomsorgen og sørge for at tjenestene er trygge og sikre.»

«Alle kommuner må sørge for at de kan gi sykehjemsplass eller annet heldøgns omsorgstilbud til dem som ikke kan få nødvendige og forsvarlige tjenester på andre måter.»

«Det går også frem av undersøkelsen at kommunene, Husbanken og Statistisk sentralbyrå legger ulikt innhold i begrepet «heldøgns omsorg». Helse- og omsorgsdepartementet og kommuneorganisasjonen KS samarbeider om å avklare hva et heldøgns omsorgstilbud er, og hvilken kapasitet som vil være nødvendig i årene fremover.»

Heldøgns omsorg – hva er det egentlig?

Som riksrevisjonen så riktig påpeker, er det ingen tydelig definisjon på heldøgns omsorg.

I debatten som har versert i avisene har flere politikere brukt begrepet heldøgns omsorg og sykehjemsplasser om hverandre for å beskrive tjenester som skal gis pasienter som trenger det. Vi opplever at noen politikere har prøvd å få befolkningen, pårørende og organisasjoner til å tro at omsorgsboliger med heldøgns omsorg og sykehjem er ganske like tjenester.

Slik rådmann har beskrevet at omsorgsboligene skal bemannes og organiseres, vil det bety at omsorgsboliger med heldøgns omsorg og sykehjem er to ulike tjenester.

Vår anbefaling i videre arbeid med heldøgns omsorg, og planen som snart skal behandles, er at man er tydeligere på hvilke tjenester man tenker at man skal gi og på hvilket nivå man skal gi dem. Vi håper at politiske sakspapirer og debatter i avisa blir mye mer nyansert på hvilke plasser som skal etableres og hvilke pasienter som er tenkt til disse. Og at planen er basert på pasientens behov og ikke utelukkende på kommunens økonomi.

Vi håper også at Demensforeningen blir invitert til å komme med innspill til planen.