De siste ukene har det kommet en rekke innlegg om dobbeltsporet gjennom Fredrikstad. Sist ut er Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Møre og Romsdal Høyre og Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Østfold Høyre, understreker sitt valgløfte om å ikke bygge dobbeltspor til Fredrikstad og heller starte planleggingen på nytt. Det er nok mange som sliter med å følge med i debatten og har mistet oversikten over hva de ulike partiene egentlig mener.

Les også

Høyres Intercity-løfter står ved lag. Mageplask fra Arbeiderpartiet

Spesielt forvirrende er nok Ingjerd Schou fra Høyre sine gjentatte uttalelser om at regjeringspartienes ambisjon om å skrinlegge dobbeltsporet er mer offensiv enn Arbeiderpartiets ambisjon om å bygge dobbeltspor. Om dette er en form for tåkelegging eller en simpel misforståelse får Høyre svare på. Det blir heller ikke bedre av at både regjeringspartiene og opposisjonen snakker om to helt ulike ting når de sier at de vil fortsette planleggingen.

Regjeringspartiene tar utgangspunkt i deres egen beslutning, om at det ikke skal bygges nytt dobbeltspor. Grunnen til dette, er at de mener dobbeltsporet blir for dyrt hvis det skal bygges etter deres egne krav om 250 km/t på nye jernbaner. Som jeg har påpekt i tidligere innlegg, er det ingen målbar nytte av 250 km/t framfor 200 km/t. Bare høyere kostnader.

På tross av at 250-kravet har vært med på å stoppe dobbeltsporet til Fredrikstad og Sarpsborg og helt klart har negative virkninger for Norge, var det ingen debatt om dette ved revideringen av Høyres partiprogram. Punktet «Dimensjonere nye jernbanestrekninger for 250 km/t der det ligger til rette for det.» ble videreført uendret ved Høyres landsmøte i mai.

Ved å ikke bygge en ny jernbane, men heller lappe på det gamle enkeltsporet fra 1879 unngår regjeringspartiene sine egne krav. Ut fra uttalelsene, er det rimelig å anta at regjeringspartiene snakker om en ny kommuneplan for en nedskalert løsning mens opposisjonen snakker om reguleringsplan for nytt dobbeltspor.

Dersom man sammenligner planprosessen med en bok, er kommunedelplanene som nå er vedtatt i Fredrikstad og Råde utkast til boken. Før denne kan sendes til trykking må den redigeres og korrekturleses, noe som er reguleringsplanen. Regjeringen vil begynne på boken på nytt og skrive en annen historie. Opposisjonen vil redigere utkastet til ferdig bok.

Dersom regjeringspartiene får det som de vil, kommer de til å starte planprosessen av Haug-Seut på nytt for 3. gang. Denne gangen vil det trolig også bli statlig plan, da det er urealistisk å tenke seg lokalpolitisk støtte for å bringe ambisjonene for Østfoldbanen tilbake til 1980-tallet.

Opposisjonen tar ikke utgangspunkt i noe fordyrende 250-krav noe som gjør at de kan bygge det samme dobbeltsporet billigere enn regjeringspartiene. Så å si hele opposisjonen går inn for å bygge dobbeltspor gjennom Fredrikstad til Rolvsøy, men i ulikt tempo. Det er også klar forskjell på om de vil bygge Haug-Seut først eller bygge hele strekningen samlet.

I dag har planene for Haug-Seut og Seut-Rolvsøy kommet like langt i planprosessen og kan derfor slås sammen til et prosjekt. Det er klare fordeler ved å bygge strekningen som ett prosjekt. Prosjektet blir billigere, da man ikke trenger å bygge midlertidige løsninger på det gamle sporet for å knytte dette til dobbeltsporet. Dette kan være en milliardinnsparing. I tillegg vil man unngå en ekstra byggetid for Haug-Seut med buss for tog og saktekjøring på opptil 5 år og 4 måneder. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som vil bygge ut Haug-Rolvsøy som ett prosjekt.

Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti har begge gått inn for å bygge Haug-Seut ferdig innen 2027, men vil starte med arbeidet med reguleringsplan for Seut-Rolvsøy tidligst i 2028. Byggestart for dobbeltspor Seut-Rolvsøy blir derfor tidligst i 2030.

Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti har rettet kraftig kritikk mot Arbeiderpartiet for å svikte Østfolds viktigste jernbaneprosjekt, på tross av at mange nok vil mene at Arbeiderpartiet har den mest offensive planen for å bygge dobbeltsporet gjennom Fredrikstad og ikke bare til «bygrensen».

Arbeiderpartiet vil utarbeide reguleringsplan for hele strekningen slik at det er klart for byggestart ved neste rullering av NTP om 4 år. Dette kan føre til byggestart for Haug-Rolvsøy inkl. ny stasjon på Grønli allerede i 2025, 5 år før Fremskrittspartiet og Sosialistisk venstreparti lover at de vil være klare.

Det er tydelig at det er valgkamp, og det er tydelig at dobbeltspor gjennom Fredrikstad blir en av de sentrale sakene i byen, men det er viktig at partiene gjør en innsats for å unngå tett tåke i den offentlige debatten.