Fredrikstad er en kommune med variert natur. Vi har kysten, holmene, havet, elvene, tjernene, bekkene, myrene, kulturlandskap, rike skogsområder og bylandskap. Alle disse naturtypene gir tilhold til forskjellige insekter, planter og dyr.

Samtidig mister vi natur hele tiden. Enten ved at vi bygger den ned eller at naturen forringes av miljøgifter, forsøpling og gjengroing. Dette er hovedårsaken til at naturmangfoldet er mer enn halvert på 40 år. Vi lar ikke naturen være natur, men bruker arealene til noe annet.

Vi i De Grønne ønsker en annen arealforvaltning enn det vi tradisjonelt har vært vitne til. Vi ønsker å ta vare på mer natur. Og her blir det mange kamper. Hvorfor? Veldig mange partier og aktører i samfunnet ønsker nye næringsområder, flere boligområder, mer vei og flere hytter. Det er gjennom valg hvor vi «velger å utvikle», som det så fint heter, at naturen taper og arter forsvinner. Denne utviklingen blir bestemt i kommunens planer og politisk vedtak.

Her ønsker De Grønne å være naturens stemme og vekte naturens interesser tyngre. Det lykkes vi til dels med, men har fortsatt en lang vei å gå for å få flertall i flere av de sakene hvor det er sterke interesser for at natur skal tape for andre behov. Vi vil ta kampen, fordi det som er bra for naturen, som igjen er bra for oss mennesker.

Et annet område vi jobber kontinuerlig med for at arter ikke skal dø ut, er tiltak for å forbedre naturens livsbetingelser gjennom restaurering av natur. Det er viktig å ikke tenke at restaurering av natur kan erstatte det å ta vare på allerede eksisterende natur. Tiden er inne for å satse knallhardt på begge deler. Restaurering av natur er tiltak der naturen som allerede er der, forbedres betraktelig slik at flere arter finner et nytt hjem.

Fredrikstad kommune har en kompetent og proaktiv administrasjon som har kunnskap og ønsker å jobbe med naturrestaurering. Det er et godt utgangspunkt for oss litt utålmodige politikere. Vi har planer, budsjetter og enkeltvedtak som har løftet dette arbeidet betraktelig den siste tiden. Men skjer det noe? Jo mye skjer, men vi er langt fra i mål. Noen av de tiltakene vi har gjort, og tiltak vi holder på med, er blant annet:

■ Restaurering av bekker, eksempelvis Slevikbekken hvor det er gravd opp kulper for ørreten og plantet trær langs bekken.

■ Øraprosjektet der dammer blitt gravd opp, skjøtsel av områdene og beplanting er gjort.

■ Skjøtsel av Røds bruk for å ta vare på ballastområdet.

■ Slåttemark på Letretangen.

■ Restaurering av strandeng på Langøymoa. Målet er å etablere storfebeite, og holde enga åpen slik som en strandeng skal være.

■ Skjøtsel av artsrike veikanter. Gjennom tiltak blir veikantene mer insekts- og blomsterrike.

■ Etablering av blomsterenger. En variert flora er på mange måter matbutikken for mange insekter og gjennom etablering av blomsterenger hjelper vi mange arter. Eksempler på steder som det jobbes med er blant annet på Katrineborg, Veum og Bratliparken. Videre ønsker vi at industribedriftene på Øra tar eierskap og utvikler blomsterenger på deler av eksisterende grøntarealer. Dette håper vi de synes er meningsfullt og at de ønsker å bidra til mer miljømessig bærekraft.

■ Etablering og restaurering av dammer. Åpent vann tiltrekker seg mange arter og gir forbedrede livsgrunnlag for flere insekter, fugler, pattedyr, planter og amfibier. Mange eksisterende dammer er restaurert og nye er etablert, eksempelvis Bommetjernet og et par dammer i Torsnes. Det jobbes konstant med å grave opp flere, både sentrumsnært og rundt i kommunen.

■ Hunnebunnen har slitt økologisk i lang tid. Her har vi satt av penger slik at vi kan iverksette tiltak for bedret vannkvalitet. Bra for naturen, bra for mennesker.

I tillegg er bekjempelse av fremmede arter og skjøtsel av hule eiker, eksempler på arbeid som gjøres, sammen med at insekthoteller, flaggermus- og fuglekasser settes opp.

De Grønne har stor tro på at innbyggere i Fredrikstad i løpet av noen år vil se en endring i hvordan vi forvalter naturarven vår, slik at kommende generasjoner barn også kan få oppleve viper på jordene, holde en frosk når man er på tur, se fargerike sommerfugler og lukte på blåklokkene på vei hjem fra skolen.

Naturen er premisset for vår overlevelse og ikke minst for at våre liv skal være fullverdige. Noe vi sikker har kjent ekstra godt på kroppen i disse koronatider. Naturen er viktig.

Dette tar vi i De Grønne på det ytterste alvor og skal jobbe godt sammen med de andre partiene, administrasjonen og samfunnet som helhet slik at vi kan få en mer miljømessig bærekraft med mål om å snu den urovekkende trenden her lokalt.