Det er en påkjenning å streike, både for de som streiker og de som mister tjenester pga. streiken. Fo Østfold vil poengtere at det står stor respekt av kampen som nå det kjempes for, Pensjon fra første opptjente krone. Det er viktig at «vanlige mann/kvinne» i gata også støtter denne streiken for de mennesker som dette er helt avgjørende for. Fo Østfold håper på stor forståelse og sympati fra befolkningen. Vi vil alle før eller siden ha nytte av de tjenester våre sykehus personell yter til oss.

Det er omtrent 500 som er tatt ut i streik, cirka 300 fra LO og 200 fra YS.

Det er blodig urettferdig at de med mindre enn 20 prosent stilling ikke skal tjene opp tjenestepensjon. Derfor var pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, et ufravikelig krav for oss i forhandlingene. Vi ble ikke hørt, og vi endte i streik. Pensjon fra første opptjente krone gjelder blant annet for alle som er ansatt i kommunesektoren.

Det tatt ut medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus. Nå har de strekende streiket i tre dager og det kan bli mange, lange dager framover.

Fo vet at det er en påkjenning for våre medlemmer i FO å streike. Derfor står det stor respekt av den kampen dere nå tar.

FO vet at denne utfordring som handler om pensjon fra første opptjente krone i hovedsak handler om kvinner og at de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse ansatte ikke skal tjene opp pensjon. Fo kaller det et pensjonssvik.

75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Fo er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å imøtekomme kravet om likebehandling av sine lavest lønte ansatte.

De dette rammer taper ikke bare pensjon. De får heller ikke rett til uførepensjon eller etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordningen sin. Dette er blodig urettferdig.

Vi er i alt fem forbund i konflikt. Fra LO er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. I første fase av streiken er det medlemmer organisert i Fagforbundet og FO som er tatt ut.

Noen ganger blir streikere beskyldt for å krangle om filleting, som ikke betyr så mye for noen. For det første: Fo/Lo ville aldri ha funnet fram streikevåpenet for en filleting!!! For det andre: dette betyr mye for dem det rammer. Dette er blodig urettferdig.

La oss ta et eksempel, en ansatt i 19 prosent stilling vil ha 85.000 kroner i årslønn, hvis lønn i full stiling er 450.000. Denne personen vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning, altså de pengene som spares opp til hennes eller hans pensjon. Hvis personen i dette eksempelet blir ufør, taper hun mer. Da taper hun 70.000 kroner i året, fra hun blir ufør til pensjonsalder. Skulle hun dø i ung alder, mister familie og barn etterlattepensjon på inntil 20.000 kroner i året. Slik kan det ikke være.

Norske sykehus betaler ca. 60 milliarder kroner i lønn til sine ansatte i løpet av et år. Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene vil utgjøre ca. 100 millioner.

Dette er kampen mot urettferdighet og er blodig alvor for de det gjelder. Befolkningen bør sette seg inn i hva dette har av betydning for de det gjelder. Dette leserinnlegget gir en kort innføring i kjernen i streiken som pågår. Vi bør alle bry oss og engasjere oss og løfte stemmen i denne streiken og i denne kampen.

Fo vil samtidig benytte anledningen til å heie på de som i dag står midt i kampen og streiken for en rettferdig pensjon.