Gymsalen på Rød Skole på Kråkerøy (Svartbygget) er i en svært dårlig forfatning. Barna bruker nå gymsalen etter dispensasjon på grunn av tilstanden. Bygget er ikke bare en gymsal, men har også funksjoner for SFO, mat og helse, samt kunst og håndverk. Skolen har meldt om sine behov lenge, og de ble blant annet konkretisert og overlevert til kommunen høsten 2017. I praksis er det meldt om behov for innendørsarealer som er store nok til å gjennomføre gym med 60 elever samtidig.

Så kom det en politisk «tilleggsbestilling» hvor det blir bedt om utredning av ytterligere alternativer. Da med spørsmål om en heller burde bygge en idrettshall som var stor nok til å inneholde en håndballflate. Dette fordi banekapasiteten i Blomsterøyhallen er sprengt, og at det ikke ble vedtatt en flerbrukshall på Lunde skole.

FAU på Rød skole stilte spørsmål til kommunen om status på prosjektet tidlig høsten 2019. Det ble gitt som svar fra kommunen at saken tidligst kunne komme til politisk behandling sommeren 2020. Deretter ble reguleringsarbeidet forespeilet å kunne ta opp til to år. Påfølgende konkurranse for bygging, samt estimert kontraktskriving var 2022/2023, og forutsatt byggestart våren 2023 så ble bygget estimert ferdig sommeren 2025.

Jeg fulgte opp med en interpellasjon til bystyret i februar 2020, som skulle sikre fremdriften i saken ved at den rent faktisk skulle komme til behandling innen sommeren 2020. Dessverre var det aldri tid nok til å diskutere en slik lokal sak der. I stedet var bystyret travelt opptatt med å diskutere interpellasjoner om flyktninger på Moria, atomvåpen og neste gang sak om internasjonale skatteparadis. Omsider er saken nå sendt til teknisk utvalg som skal vurdere denne.

Med den forespeilede tidsbruken har de fleste av dagens elever gått ut av skolen lenge før ferdigstillelse. Det må være lov å stille spørsmål om tidsbruken, og ikke minst fremdriften som jeg mener er svært lite tilfredsstillende. Vi ser det samme gjentatte ganger i saker som omhandler skolebygg og vedlikehold. Det går rett og slett altfor tregt!

I teknisk utvalg bes det nå om at saken kommer opp til behandling snart, og det reises også spørsmål om ikke planarbeidet kan forseres på noe vis. Dette for å unngå ferdigstillelse først om fem-seks år som er urimelig lenge. Vedlikehold på skolene burde være en av de mest prioriterte oppgavene til kommunen, og en god skolehverdag er en av de viktigste kjerneoppgavene. Det er nå på tide at kommunen får fremdrift og prioriterer det viktigste først.

Les også

Bruk litt av overskuddet på nytt bygg ved Rød skole