30. juni skriver Per Christian Skauen og Lasse Imrik fra Kirkens Bymisjon i Fredriksstad Blad om den økende fattigdommen i landet vårt. Skauen og Imrik løfter et viktig tema, som angår oss alle.

Fattigdom er ikke alltid synlig for andre rundt. Vi vet av undersøkelser og intervjuer at det å holde fattigdom skjult er en fulltidsjobb for flere av barna i fattige familier. Et eksempel fra Kirkens Bymisjons fattigdomsrapport er barn som kommer på skolen med falske matpakker. Slike historier stikker langt inn i magen. Den brutale virkeligheten er at andelen barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt har økt, men det hjelper ingen å bli motløs og rådvill i kampen mot fattigdom.

Tidlig innsats fremfor å reparere

Den beste vaksinen mot ulikhet og fattigdom er inkludering. Alle burde oppleve å få høre til i et fellesskap og få bidra med sine evner. Når ungdommer faller fra i den videregående skolen står de i fare for å bli løpt ifra i et arbeidsliv som stiller stadig høyere krav til kompetanse. Vår jobb er å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge slik at alle blir rustet med verktøy til å klare voksenlivet. Til det beste for barna ønsker vi flere ansatte i skolen og barnehagen. Dette er kamper vi kjemper i Stortinget, fordi vi mener det er bedre med tidlig innsats fremfor å reparere.

Å snu trender tar tid, men barn som står på sidelinjen har ikke tid.

En trygg fast jobb

Den sikreste veien ut av fattigdom er en trygg inntekt. For Arbeiderpartiet er arbeid til alle vår viktigste oppgave. Arbeid er inngangen til en stabil inntekt, trygghet og bolig. I tillegg til å være en helsekrise er også korona-pandemien en økonomisk krise. Utbruddet av sykdommen Covid-19 har satt dype spor i norsk økonomi og arbeidsmarkedet. Vi må trygge arbeidsplassene og gi folk en reell mulighet til å få den kompetansen de trenger for et arbeidsliv i endring. Det er forsket mye på overføring mellom generasjoner, utdanning, inntekt, helse og levekår. Dette er faktorer som i høy grad spiller inn på barns oppvekstvilkår.

Vår samfunnsmodell bygger på at alle skal bidra. Men vi skal aldri glemme at ikke alle kan jobbe, noen av oss er syke og trenger helsehjelp. Vi har dessverre fått tilbakemelding av flere som opplever at den trange økonomien kommer som følge av dårlig helse og et fellesskap som ikke stiller opp når behovet er som størst. Kutt i vårt felles sikkerhetsnett rammer dem som trenger det mest, et eksempel er regjeringens kutt i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Det er dessverre ikke ett enkelt tiltak som avvikler fattigdom. Arbeidet mot fattigdom og ulikhet må være omfattende og bredt. Folkehelse, barnehager, skoler, læreplasser, attraktivitet, næringsutvikling, godt bomiljø, kultur og idrett er områder som med riktige prioriteringer kan snu den negative statistikken over tid.

I Østfold vet vi at byene har levekårsproblematikk, særlig gjør det seg gjeldende i Nedre Glomma. I våre to byer er det store forskjeller mellom enkelte bydeler. Ulikheten er geografisk fordelt. Derfor må vi også jobbe målrettet og konkret med sosial utjevning i de områdene hvor det er opphopning av levekårsutfordringer. Skjevfordeling av ressurser i skoler og barnehager som gjør at det ytes en ekstra innsats i slike områder er tiltak vi vet virker.

En innholdsrik hverdag – uavhengig av foreldrenes lommebok

Når vi skal bekjempe fattigdom, må vi evne å ha to tanker i hodet på en gang. Å snu trender tar tid, men barn som står på sidelinjen har ikke tid. Det å være fattig i Fredrikstad skal ikke være synonymt med utenforskap. Derfor må vi legge til rette for et rikt kultur- og idrettsliv som er inkluderende. Gratis aktiviteter, og støtteordninger slik at økonomi ikke står i veien for at barn får delta på fritiden.

I Fredrikstad har vi blant annet etablert flere ordninger nettopp sammen med Kirkens Bymisjon for å motvirke fattigdom. Blant annet sørger vi for fritidsutstyr slik at alle kan få være med på idrett, skoleturer og friluftsliv. Fredrikstad kommune har også opprettet et eget fond som skal motvirke barnefattigdom. Organisasjoner kan søke på gode tiltak som bidrar til økt inkludering av alle barn.

Kommunen har også to åpne barnehager som skal bidra til at alle får et tilbud. Vi har også valgt å ha gratis fritidsklubbtilbud nettopp for at alle ungdommer skal kunne bruke dem. Sammen med idretten har vi etablert idrett-skole-prosjekter (tilbud om gratis aktivitet etter skoletid på Trara, Cicignon og Nøkleby skoler) for å nevne noen av mange viktige tiltak Fredrikstad kommune gjennomfører for å skape et mer inkluderende samfunn for alle.

Kampen mot ulikhet må føres lokalt og nasjonalt og med tiltak for å skape langsiktig endring og konkret til hjelp til de som sliter her og nå.

Gjennom en rettferdig fordeling står Arbeiderpartiet stødig i arbeidet for like muligheter. De som har mye skal bidra mer. Dette muliggjør en felles innsats for barn og ungdom som trenger et sterkt fellesskap i ryggen. Sammen kan vi skape gode inkluderende hverdager.

Ulikhet og barnefattigdom er vårt felles ansvar.

Les også

Fattig hele livet uten å merke det?