Roar Julsen og Kjell Bjørndal stiller noen spørsmål til undertegnede i innlegg publisert 10.02.21. Under gir jeg kortfattet svar på det enkelte spørsmål.

Spørsmål 1.

Av tilgjengelige dokumenter er det ikke mulig å finne ut hvem som sådde ideen om Isegran Eiendom. Intet står det i de av Fredrikstad Arbeiderpartis (FA) dokumenter som er lagt ut på nettet. Imidlertid er det grunn til å anta at ideen er født hos Fredrikstad Arbeiderparti. Hvilken person/personer er ideens /mor/mødre eller far/fedre?

Svar:

Ideen ble egentlig sådd av Stjernen Hockey. De lobbet for ny Arena Fredrikstad overfor det politiske miljøet. En sentral del av budskapet var at vi kunne bruke den eksisterende tomten til Stjernehallen til finansieringen av nytt prosjekt. Denne ideen ble etterhvert videreutviklet.

Under behandling av Handlingsplan 2015-2018, budsjett 2015, ba bystyret rådmannen om å komme tilbake til Bystyret med en prinsippsak som viser hvordan kommunal grunneiendommer kan benyttes til å finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og ny arrangementsarena. Bestillingen ble gjort av Ap, SV, Sp, Pp og Bym. Det er mulig øvrige partier også støttet dette, men det har jeg ikke sjekket.

Spørsmål 2.

I det gamle FA var det vanlig at viktige prinsipielle spørsmål ble drøftet både i de lokale partilag og i partiets representantskap. Ble denne saken behandlet i lokallag og representantskap før ideen ble fremmet offisielt?

Svar:

Spørsmålet om å utvikle kommunal eiendom for å øke finansieringsevnen til å investere ble behandlet i flere budsjettdokumenter fra flertallspartiene (Ap, Sp, SV, Pp og Bym) i perioden fra 2014 og fram til 2017. I budsjett for 2017 skriver partiene: «Økte investeringer gir behov for ytterligere låneopptak. Framtidige investeringer må i størst mulig grad søkes finansiert med egenkapital. Utvikling og salg av attraktive byutviklingstomter er en forutsetning for å få til prosjekter som for eksempel Arena Fredrikstad. Partiene peker i denne forbindelse på varslet sak vedrørende etablering av et eiendomsselskap for å utvikle kommunal grunneiendom, med formål å øke egenkapitalevne».

Fredrikstad Arbeiderparti behandler alltid budsjett og handlingsplan i partiets representantskap.

Spørsmål 3.

I det gamle FA var det også vanlig at større og prinsipielle saker ble drøftet med det lokale organisasjonsliv. Har denne saken vært drøftet med organisasjoner, som det lokale byggmesterlaug, boligbyggelaget, selskaper som benytter Isegran i sin virksomhet og andre relevante interesser?

Svar:

Fredrikstad Arbeiderparti har meg bekjent ikke drøftet saken med andre organisasjoner. Sakene om å opprette selskapet og endring av navn har fulgt ordinær saksgang i kommunen. I ulike varianter og ulik grad av tydelighet har saken passert bystyret i full offentlighet et titalls ganger vil jeg tro.

Spørsmål 4.

Ble denne saken vært drøftet med de partier som FA har inngått samarbeidsavtale med, MDG, Sp, Rødt, SV og Miljøpartiet?

Svar:

Saken har blitt til mellom de samarbeidspartiene (Ap, SV, Sp, Pp og Bym) som jobbet sammen i valgperiodene 2011-2015 og 2015-2019 etter opprinnelig innspill fra idretten. Rådmannen (nå kommunedirektør) har utredet og kommet med forslag til løsninger. Vedtakene om å opprette selskapet ble gjort av et enstemmig bystyre 16.11.2017. Det betyr at alle våre samarbeidspartier bortsett fra Rødt har stått bak saken. Et enstemmig bystyret vedtok å bruke navnet Isegran Eiendom i september 2019.

Spørsmål 5.

Synes ordføreren at prosessen frem mot etableringen av Isegran Eiendom er i samsvar med Fredrikstad Arbeiderpartis program, samarbeidsavtalen med deler av opposisjonen og med de prinsipper som gjelder for samarbeid med de ansattes og deres organisasjoner?

Svar:

Ja, saken ble drøftet med de ansatte før gjennomføring.