Først av alt: Takk til Jon Jacobsen for å belyse et viktig problem– nemlig at forskjellene i samfunnet vårt øker. Det har vi sagt lenge. Det er ikke noe nytt. Mer om det senere.

Dernest: Det overrasker at avisen velger å trykke et så offensivt angrep på noe som var et leserinnlegg som påpekte Vær Varsom-plakatens siste formaning: Ord og bilder er mektige våpen – misbruk dem ikke. Kommentarfeltet til FB hadde flere titalls reaksjoner fra folk som mente innholdsredaktøren hadde tråkket over streken, og mange forventet en beklagelse. Fredriksstad Blad kunne ha kommet med tre korte setninger i tilsvar i stedet:

«Vi beklager det dersom noen ble støtt av overskriften vår. Det var selvsagt ikke vår hensikt. Vi anerkjenner at avisen innehar en spesiell samfunnsrolle og bør derfor velge våre ord med omhu.»

Levekår og fattigdom er et høyst komplekst samfunnsproblem. Det handler om strukturer i samfunnet som er bygget opp over mange tiår. Det er ikke løst på kort sikt. Jon Jacobsen legger skylden på økende ulikhet i hendene på oss, og vi burde kanskje føle oss beæret over at han tror vi har så stor makt i samfunnet at vi kan knipse og få fattigdom til å forsvinne. Det kan vi ikke. I mange år har vi arbeidet innen dette feltet og vil heller ikke slutte med det. Her er tiltakene vi har fått gjennomført det siste året, som vi vet er tiltak som har positiv effekt på lang sikt:

■ Vi skal teste ut leksefri skole, som kan bidra til tryggere og likere rammer for alle elever og hindre at elever fra ressurssvake hjem får et dårligere skoletilbud. Det er også derfor vi i det rødgrønne samarbeidet sier nei til privatskoler, nettopp for ikke å skape segregerte grupper av elever. Forskning sier at det er til det beste for alle barn, også for de mest ressurssterke.

■ Nylig ble det også vedtatt at ungdomsskoler i utsatte områder skal få en mangfoldsrådgiver. Forslaget ble fremsatt av ett av våre ungdomsmedlemmer og ble behandlet i utvalget for oppvekst

■ Da vi lagde samarbeidsplattformen med de andre rødgrønne partiene i fjor høst, fikk vi også gjennom en opptrappingsplan om at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt når det betales ut sosialstønad.

■ Vi har også bedt om billigere kulturskole og åpen kulturskole en dag i uken, og vi har, sammen med MDG, bedt om økt samarbeid mellom kulturskole og grunnskole

■ Vi kommer til å jobbe for et bedre fritidsklubbtilbud, så godt vi kan innenfor kommunebudsjettets strenge rammer

■ Da vi i juni behandlet planstrategien for de neste årene, ba vi om at det som tidligere het «Plan for folkehelse» skal hete «Plan for levekår og folkehelse» fordi disse to tingene henger sammen. Vi har svært dyktige ansatte i kommuneadministrasjonen som jobber med dette feltet, folkehelse og forebyggende arbeid, og vi har stor tro på at arbeidet de gjør vil synes på sikt. Men det tar tid å endre trender, særlig i en by hvor 1/3 av innbyggerne kun har grunnskoleutdanning.

Ja. Vi erkjenner at forskjellene øker, men det betyr ikke at vi ikke gjør noe.

Det må skapes arbeidsplasser. SV har stilt spørsmål ved hvordan vi kan målrettet skape arbeidsplasser nettopp for dem som mangler høyere utdannelse. Vi kommer til å følge opp dette utover i valgperioden.

Utover det å skape arbeidsplasser, er det universelle tiltak som virker. Kommunen er inne i en omstillingsprosess, fordi vi driver for dyrt. Vi skal skape mer for mindre, som det sies. Når denne prosessen forhåpentlig er gjennomført, vil vi kunne vri det politiske arbeidet over fra å være «behandlende» til å være mer «forebyggende».

Men nå er det også slik, Jon Jacobsen, at mange av faktorene i levekårsundersøkelsen ikke er ting vi kan gjøre noe med her lokalt. Vårt handlingsrom er faktisk forbausende lite, og de økende forskjellene kan i altfor stor grad også skyldes regjeringen. De kutter med ostehøvel over stort sett alle velferdstiltak som AAP, fri rettshjelp, brillestøtte til barn og lave reguleringer for pensjonister. Dette handler ikke om ansvarsfraskrivelse fra vår side, dette er harde, tunge fakta. SVs alternative statsbudsjett vil gi lavere skatter til lavtlønnede og høyere skatter til dem som har mest.

Ja. Ting kan gjøres lokalt, men veldig mye skjer nasjonalt.

Det vi gjør lokalt, det jobber vi med hver eneste dag. Fredrikstad har dyktige, engasjerte og kompetente folkevalgte innen de ulike partiene som alle ønsker det beste for Fredrikstad.

Ja. Vi erkjenner at forskjellene øker, men det betyr ikke at vi ikke gjør noe. Vi ser bare ikke effekten av tiltakene før på sikt. Mye av det SV gjør går utover en liten fireårsperiode, og vi vet at slike forandringer tar tid. Det gjør oss til SV, ikke et haleheng til noen. Vi samarbeider, men når vi samarbeider kikker vi ikke inn i noens bakende, vi ser dem i ansiktet og blir enige om gode løsninger. Noen forslag får vi gjennomslag for, andre ikke, men vi kan garantere at mange av de svakeste gruppene i Fredrikstad ikke ville hatt en så tydelig stemme inn i rådhuset med SV utenfor posisjonen.