Fredrikstad kommune har et eget brukerombud opprettet av Bystyret. Ombudet skal arbeide for at det ikke blir gjort urett mot eldre, syke, mennesker med funksjonshemning, trygdede og søkere/mottagere av sosiale tjenester bosatt i Fredrikstad kommune. Ombudet skal ivareta brukernes rettigheter, styrke innbyggernes medbestemmelse, innflytelse og rettssikkerhet på området, samt bidra til å styrke og sikre kvalitet på tjenestene.

Som politiker blir jeg ydmyk over at vi politisk har vedtatt et ombud som skal ivareta innbyggernes rettigheter og som skal være et organ som gir råd om forbedringer. Hvert år mottar derfor Bystyret og deretter helse- og velferdsutvalget brukerombudets årsmelding. Den er et viktig verktøy for å avdekke eventuelle forbedringstiltak innenfor det mangfold av tjenester som blir gitt i kommunen vår.

Det viktigste er at brukeren får opplyst om sin mulighet til å ta kontakt med brukerombudet – og det får de!

Som regel tar helse- og velferdsutvalget årsmeldingen til orientering og innlemmer det i det videre utviklings- og forbedringsarbeidet i Seksjon helse og velferd. Det har vi også gjort i år, men nytt av året er at helse- og velferdsutvalget vedtok hele fem nye punkter som vi som politikere ønsker orientering om fra administrasjonen. Alle fem punktene er tiltak brukerombudet har gitt råd om at vi bør se nærmere på.

Er du som innbygger opptatt av dine muligheter for medbestemmelse og rettigheter i møte med kommunehelsetjenestene, oppfordrer jeg deg derfor til å lese årsmeldingen, og les deg gjerne opp på de fem nye punktene fremmet av undertegnede. Alle punktene ble tverrpolitisk vedtatt (Ap, Rødt, MDG, Høyre, Pp og Frp), og det lover godt for det vedvarende arbeidet med å sikre riktige tjenester i kommunen vår.

I et leserinnlegg 25. juni 2020 påpeker leder av brukerombudet at vi ikke fulgte rådet om at NAV skal opplyse om brukerombudet i sine vedtak, og det har jeg som leder av helse- og velferdsutvalget behov for å forklare: Først og fremst mener jeg at dette er mer fag enn politikk. Faget i brukerombudet mener at man bør opplyse om brukerombudet i vedtaket/avslaget, faget i NAV mener at man ikke bør det. Vi valgte i dette punktet å lytte til den faglige anbefalingen til NAV.

Forklaringen for det er følgende: Søkere som får avslag eller delvis avslag i en sak, blir gjort oppmerksomme på at han/hun kan klage på sitt vedtak – klageinstansen til NAV er fylkesmannen. NAV Fredrikstad gir informasjon om brukerombudet og har gode rutiner med å informere om brukerombudet i sitt møte med brukerne, men knytter ikke dette til informasjon om klageadgang på vedtakene.

Som leder av helse- og velferdsutvalget er jeg opptatt av at innbyggerne skal forstå brev fra NAV og andre kommunale instanser. Klarspråk med mindre sjanse til forvirring er særs viktig, og nettopp derfor mener jeg det er bedre kvalitet at man i vedtaks-/avslagsbrevet opplyser om klageadgangen til fylkesmannen. Det er påvist at for mye tekst og forskjellig informasjon i et brev kan virke mot sin hensikt, og heller skape forvirring. Derfor fremstår tilnærmingen NAV har valgt for sine brukere å være bedre. Det viktigste er at brukeren får opplyst om sin mulighet til å ta kontakt med brukerombudet – og det får de!