Jeg liker ikke uttrykket «å starte med blanke ark». Det blir det samme som å se vekk fra alle de viktige erfaringene man har gjort seg opp gjennom livet. Men man kan heller si at man skal fargelegge videre med en ny farge. Selv om vi fortsatt holder oss til det røde og grønne i det politiske styringsflertallet i Fredrikstad, er det viktig for det nye året at vi ser fremover og tegner oss opp et klart mål for hva vi ønsker å få til i 2021.

Vi har et utrolig fruktbart, åpent og inkluderende samarbeid vi som sitter i styringsflertallet: SV har, sammen med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Bymiljølista, Senterpartiet og Rødt, etablert et godt fundament for hvordan vi ønsker å bygge Fredrikstad fremover. Men det er i år det gjelder. Nå har vi blitt varme i trøya, nå kan vi ta skikkelig sats.

De overordnede sakene SV kommer til å løfte frem i året som kommer, vil være:

■ Barnefattigdom og levekårsforskjeller.
■ Vold i nære relasjoner.
■ Grønn utvikling av kommunen vår.

Vi skal sørge for en fortsatt opptrapping av å ikke inntektsberegne barnetrygden for mennesker som mottar sosialstønad. Det er treffsikker politikk som gir mer til dem som har minst. Samtidig skal vi sørge for, når den nye næringsplanen kommer, at vi også jobber målrettet for å sikre arbeid til dem som ikke sitter på spesialisert arbeidskompetanse og høyere utdanning. Vi har en stor andel arbeidsføre i Fredrikstad som ikke har mer enn grunnskoleutdanning og disse har også stor verdi for arbeidsmarkedet. Flere kommuner i Norge har igangsatt pilotprosjekter for å få flere i arbeid, og det vil vi jobbe for å få til her i Fredrikstad også.

Vi kommer til å følge opp områdesatsingen som skal til behandling i bystyret i februar. Der skal kommunen gå aktivt inn i områder hvor det er større levekårsutfordringer, og samskape og samarbeide med innbyggerne om å utvikle området. Vi må passe på at det ikke blir for langdrygt og byråkratisk, samtidig som vi må opprettholde kommunens ansvar for egne lokalsamfunn.

Vi kommer også til å sørge for videre satsing på tidlig innsats som handler om å jobbe mer forebyggende for barn og unge som er i sårbare eller utsatte livssituasjoner. Derfor vil vi opprettholde og utvikle tilbudet med blant annet helsestasjon for ungdom.

Les også

Nok er nok. Tiltak mot vold i nære relasjoner må på plass

Vi i SV jobber også ute i felten med dem som jobber med mennesker som er rammet av vold i nære relasjoner. Vi får snart en plan til behandling, og her har vi allerede utarbeidet, sammen med fagfolk på området, egne tiltak som skal sørge for at kommunen får et større ansvar for å forhindre vold i nære relasjoner og hjelpe dem som er utsatt for det.

Vi er fortsatt inne i en usikker koronatid, hvor anbefalinger og forskrifter endrer seg ukentlig og hvor økende smittetall og muterte virus gjør hverdagen vanskelig og krevende. Samtidig må vi fortsette å tenke fremover. Fremtiden er kommet, og vi må ta vårt ansvar som en grønn og bærekraftig kommune. Vi må våge å ta beslutninger som har klimaeffekt, og vi må våge å tenke nytt om hvordan vi driver kommunen vår, noe vi har begynt å gjøre med prosjekt Bærekraft25. Klimsgassutslippene må ned, biltrafikken skal ha nullvekst og vi skal ha mer biologisk mangfold. Fredrikstad er en foregangskommune i det grønne arbeidet, men vi kan bli enda bedre. Vi må bli enda bedre, for fremtiden til våre barn og unge.

Det blir nok et spesielt og krevende år, med korona og omstilling, men vi skal fortsette å tale saken for de svakeste, for barn og unge og for dem som ikke selv kan heve røsten sin så den høres. Vi skal se menneskene bak tallene og våge å stille ubehagelige spørsmål. Vi må få innbyggerne med i politiske prosesser tidlig, slik at man ikke blir engasjert for sent. Derfor kommer vi til å være hauker hva gjelder innbyggermedvirkning.

Samtidig håper vi på at året kan bringe med seg en endring i det offentlige ordskiftet. Vi har et ønske om at man kan snakke ordentlig til og om hverandre, selv om man er uenige. Både vi som jobber sammen og på tvers av røde, grønne og blå politiske skillelinjer, men også i dialog med alle der ute. Kommentarfeltene må bli hyggeligere. Ta sak, ikke person. Og jeg kan love: Ingen av oss som sitter i rådhuset, uavhengig av partifarge, sitter her for vår egen del.

Vi er valgt inn på tillit og vi gjør vårt beste for å forvalte den tilliten – og noe av den tilliten handler om å ha perspektiv på hele kommunens drift, ikke kun den enkelte politiske sak. Inntil valget i 2017 hadde jeg aldri stått på en partiliste før, jeg var bare en mamma og kulturarbeider som ønsket å gjøre en forskjell basert på de verdiene som er en del av meg. Det er jeg fortsatt, men nå på tillit fra SVs velgere. Det er en ære.

Med ønske om et godt nytt år i 2021 og mange nye farger å fargelegge med; farg gjerne utenfor strekene også.